Петльовден – Ден на мъжките рожби

Mar 10th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Го­ди­ни на­ред в Бъл­га­рия се пра­з­ну­ва 2 фе­в­ру­а­ри ка­то Пе­т­льо­в­ден. Ос­та­на­ло е ка­то тра­ди­ция – на то­зи ден да се ко­ли пе­тел и май­ки­те, ро­ди­ли мом­че­та, да чер­пят за здра­ве и ус­пех на ро­ж­би­те си.
По­кой­ни­ят до­к­тор – аку­шер Бо­рис Н. До­б­рев /Ста­рия/ ка­з­ва­ше на ро­дил­ки­те: „Не вся­ка май­ка ста­ва мъ­ж­ка май­ка. Тя е цен­на, за­що­то не­й­на­та ро­ж­ба про­дъл­жа­ва ро­да на по­ко­ле­ни­е­то.”
Та­ка ние, ръ­ко­во­д­с­т­во­то на Пен­си­о­нер­с­ки клуб № 1 ре­ши­х­ме да от­п­ра­з­ну­ва­ме Пе­т­льо­в­ден в клу­ба. Мъ­ж­ки­те май­ки: Ган­ка Та­ше­ва, Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва, В.Вен­ко­ва, До­ра Та­ш­ко­ва, Ив.Мар­ти­но­ва, Ив.Ве­ле­ва и др. се по­с­та­ра­х­ме и вся­ка при­го­т­ви по не­що. При­съ­е­ди­ни­ха се и дру­ги чле­но­ве на клу­ба. Ма­си­те се от­ру­па­ха. Пре­д­се­да­те­лят Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва про­че­те ня­кол­ко ин­те­ре­с­ни не­ща. Раз­но­о­б­ра­зи­х­ме дей­но­ст­та в клу­ба, а за вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи то­ва бе ед­но раз­то­вар­ва­не от си­во­то еже­д­не­вие – ха­п­ва­не, смях, за­ка­ч­ки, спо­ме­ни от мла­ди­те го­ди­ни. Към края Хри­с­ти­на Си­в­ко­ва спо­де­ли ня­кои ми­с­ли и фа­к­ти от не­й­ния жи­вот и най-ве­че от 20-го­ди­ш­на­та и дей­ност ка­то пре­д­се­да­тел на клу­ба, ко­я­то за­по­ч­ва от 2 фе­в­ру­а­ри 1990 г. То­ва е пър­ви­ят пен­си­о­нер­с­ки клуб в Бал­чик. М.Гро­з­де­ва я по­з­д­ра­ви с бу­кет цве­тя и с по­же­ла­ние да бъ­де жи­ва и здра­ва до дъл­бо­ки ста­ри­ни. Да во­ди клу­ба все та­ка и мла­ди­те да я по­д­к­ре­пят.


Група пенсионери от Клуб № 1 с председател
Хр.СИВКОВА

Коментарите са затворени.