Отново за работата на “Хидротек”

Mar 9th, 2011 | От | Category: Общински новини

„Ка­че­с­т­во­то на ас­фал­ти­ра­не от из­пъл­ни­те­ля на ВиК про­е­к­та в Бал­чик е ло­шо, а най-ве­ро­я­т­на­та при­чи­на за то­ва е же­ла­ни­е­то на фир­ма­та да спе­с­ти сре­д­с­т­ва и ма­те­ри­а­ли от из­по­л­з­ва­не­то на не­ли­цен­зи­ра­ни за цел­та по­ди­з­пъл­ни­те­ли”. То­ва ко­мен­ти­ра на ре­до­в­на сре­ща за дей­но­с­ти­те по из­пъл­не­ние на во­д­ния про­ект в Бе­лия град за­ме­с­т­ник-кме­тът Сте­ли­ян Же­ле­зов. Пре­ди сре­ща­та ста­на яс­но, че из­пъл­ни­те­лят на во­д­ния про­ект в Бал­чик „Хи­д­ро­тек” има но­во име – OTV.
Ве­че има по­д­пи­сан до­го­вор с „Хи­д­ро­с­т­рой” АД за ас­фал­ти­ра­не на го­ля­ма част от ули­ци­те на Бал­чик, за­я­ви кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Па­ри­те за пре­а­с­фал­ти­ра­не и ре­монт на пло­ща­д­ки и тро­то­а­ри са оси­гу­ре­ни от бан­ков за­ем, съ­г­ла­с­но ре­ше­ние на Об­щин­с­кия съ­вет №527 от 31 март 2010 го­ди­на. В мо­мен­та фир­ма­та из­вър­ш­ва за­дъл­жи­тел­но­то те­х­ни­че­с­ко про­у­ч­ва­не и ко­га­то ме­те­о­ро­ло­ги­ч­ни­те ус­ло­вия по­з­во­лят, ще за­по­ч­не ра­бо­та­та по об­но­вя­ва­не­то на пъ­т­ни­те пла­т­на.

Коментарите са затворени.