Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Mar 9th, 2011 | От | Category: Общински новини

Об­щин­с­ки­ят съ­вет при­е от­че­та за ка­со­во­то из­пъл­не­ние на бю­дже­та на Об­щи­на Бал­чик за 2010 го­ди­на, на­п­ра­вен от кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов.
Съ­ве­т­ни­ци­те ут­вър­ди­ха 19 605 554 ле­ва ка­со­во из­пъл­не­ние на при­хо­д­на­та и раз­хо­д­на част. Гла­су­ва­ни бя­ха раз­хо­ди­те на ме­с­т­ния пар­ла­мент в раз­мер на 264 681 ле­ва, ка­пи­та­ло­ви­те раз­хо­ди на стой­ност 1 766 681 ле­ва и па­ри­те да­де­ни за чи­та­ли­щ­на дей­ност – 479 507 ле­ва, къ­де­то 207 023 ле­ва са де­ле­ги­ра­ни от дър­жа­ва­та дей­но­с­ти. Па­ри­те, да­де­ни за спорт в об­щи­на­та, са в раз­мер на 1 435 216 ле­ва. Раз­хо­ди­те за кул­ту­ра и че­с­т­ва­ния на пра­з­ни­ци с на­ци­о­нал­но, ме­с­т­но и ме­ж­ду­на­ро­д­но зна­че­ние са 619 708 ле­ва.
През то­зи ме­сец ще бъ­де об­съ­ден бю­дже­тът на Об­щи­на­та за 2011 го­ди­на, а про­е­к­тът мо­же да бъ­де раз­г­ле­дан на сай­та на ад­ми­ни­с­т­ра­ци­я­та. За 7 фе­в­ру­а­ри е на­с­ро­че­но пу­б­ли­ч­но об­съ­ж­да­не на про­е­к­та за бю­джет.

Коментарите са затворени.