Търг за пункт за изваряване на ракия

Jul 10th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

str1br14-2

На осн. чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г. по протокол № 27 от 27.02.2009 г. изменена и допълнена с решение № 748 по протокол №59 от 17.02.2011 г. и съгл. решение №531 по протокол №37 от 27.02.2014 г., заповед №777 от 24.06.2015 г. на Кмета на Община Балчик, обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост:
1. Пункт за изваряване на ракия с площ 40 кв. м. – частна общинска собственост, актуван с АОС 156/14.10.1998 г., намиращ се в ПИ номер 58270.501.591 по кад. карта на с. Пряспя, при начална годишна наемна цена в размер на 307,20 лв. без ДДС.
2. Срок на договора – 5 години
3. До участие в търга се допукат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и нямат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност.
търгър ще се проведе на 20 юли 2015 г. от 10.00 часа в залатана първия етаж в сградата на Общинска администрация Балчик, пл. 21 септември 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12 лв. с вкл. ДДс, всеки работен ден от 2.07 до 15.00 часа на 17.07.2015 г. на касата на ОбА Балчик
Крайния срок за приемане на предложения за участие е 17.07.2015 г. до 16.00 часа в информационния център на ОбА Балчик и внасяне на депозит до 15:30 часа на същата дата на касата на Община Балчик.
Оглед се осигурява след предварителна оговорка и педставяне на документ за закупена тръжна документация
За справки: тел. 0579/7 10 54 Веселина Маринова

Оставете коментар