Курортната такса – приемлива

Mar 9th, 2011 | От | Category: Общински новини

Съ­ве­т­ни­ци­те при­е­ха про­ме­ни и в дей­с­т­ва­ща­та На­ре­д­ба за оп­ре­де­ля­не раз­ме­ра на ме­с­т­ни­те да­нъ­ци на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик в ча­ст­та й за ту­ри­с­ти­че­с­кия да­нък, по­з­нат до­се­га ка­то ту­ри­с­ти­че­с­ка та­к­са. Раз­ме­рът на дъл­жи­мия ту­ри­с­ти­че­с­ки да­нък от ме­сец фе­в­ру­а­ри 2011 го­ди­на за сре­д­с­т­ва­та за по­д­с­лон и ме­с­та­та за на­с­та­ня­ва­не се оп­ре­де­ля ка­к­то сле­д­ва:

Категория 1 звезда – 0.20 лева / нощувка
Категория 2 звезди – 0.30 лева / нощувка
Категория 3 звезди – 0.40 лева / нощувка
Категория 4 звезди – 0.50 лева / нощувка
Категория 5 звезди – 0.60 лева / нощувка

Коментарите са затворени.