ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jul 10th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

Предмет на поръчката: „Доставка на лабораторно оборудване за Претоварна станция за твърди битови отпадъци (ТБО) Балчик.
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 08.07.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на куриер, на адрес:
9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9043259 сайта на АОП.
За въпроси и допълнителна информация:
Стелиян Железов – зам. Кмет по УТТЕМСЕ – 0579 71033
Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:
Милен Йорданов – ст. Юрисконсулт , телефон 0579 /71036

Оставете коментар