Намалиха данъка за колите

Mar 9th, 2011 | От | Category: Общински новини

По пре­д­ло­же­ние на кме­та на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци при­е­ха ста­в­ка­та за да­нък вър­ху пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва да на­ма­лее. На­ло­гът ще се оп­ре­де­ля от мо­щ­но­ст­та на ав­то­мо­би­ла, ко­ри­ги­ран с ко­е­фи­ци­ент от го­ди­на­та на про­из­во­д­с­т­во. Съ­г­ла­с­но на­п­ра­ве­ни­те днес про­ме­ни, ста­в­ка­та е сле­д­на­та:
– до 37 KW
– било 1 лев, става 0.54 лв.
-от 38 до 55 KW
–  било 0.80 лв., става 0.56 лв.
– от 56 до 74 KW
– било 1 лев, става 0.76 лв.
–  от 75 – 110 KW – било 2 лева, става 1.54 лв.
– над 110 KW
–  било 2.50 лева, става 1.72 лева за единица мощност.

Коментарите са затворени.