ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК

Jul 10th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

  П Р О Т О К О Л № 53 от заседание на Общински съвет – Балчик,  проведено на 25 юни 2015 година

По първа точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо стоматологичен кабинет, манипулационна и коридор, находящи се в Здравна служба с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 863: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си помещение, представляващо стоматологичен кабинет и прилежащи ? манипулационна и ? коридор, с обща площ 25 м?, находящи се в Здравна служба с идентификатор № 53120.502.490.2 по кад. карта на с. Оброчище – публична общинска собственост, актувана с АОС 434/27.01.2015 г. да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, а именно за стоматологичен кабинет, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер 96,90 на лв. /деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/, без ДДС, съгласно чл. 102 /4/ от Закона за лечебните заведения.
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да извършват дейност, предмет на търга, а именно първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетия кабинет. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 864: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2015 г., приета с решение № 755 от 13.02.2015 г., като допълва:
Раздел ІІІ Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” със следните имоти:
-Поземлен имот № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2 283 м2;
– Земеделска земя – лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.200 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 520 м2;
-Земеделска земя – лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.211 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 521 м2;
-Земеделска земя – лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 573 м2;
-Земеделска земя – лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.205 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 515 м2;
-Земеделска земя – лозе трета категория, поземлен имот № 66250.31.194 по кадастралната карта на с. Сенокос, с площ от 2 200 м2;
Раздел ІІІ Г – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели” със следният имот:
-Апартамент №4, вх.А, бл.40 жк „Балик” гр. Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.64.1.4 по кад. карта на гр. Балчик
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По трета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.194 по кадастралната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 865: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, общински съвет
Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4412/25.03.2015 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.194 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 2 200 м2 /две хиляди и двеста квадратни метра/.
2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 3 894.00 лв. /три хиляди осемстотин деветдесет и четири лева/, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.200 по кадастралната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 866: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на ОбС – Балчик, общински съвет Балчик дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4413/25.03.2015 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.200 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 520 м2 /петстотин и двадесет квадратни метра/.
2.Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 900.00 лв. /деветстотин лева/, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.205 по кадастралната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 867: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4414/25.03.2015 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.205 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 515 м2 /петстотин и петнадесет квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 891.00 лв. /осемстотин деветдесет и един лева/, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.211 по кадастралната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 868: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4415/25.03.2015 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.211 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 521 м2 /петстотин двадесет и един квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 901.00 лв. /деветстотин и един лева/, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 869: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4416/25.03.2015 г., представляващ земеделска земя – лозе трета категория с идентификатор № 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос с площ от 573 м2 /петстотин седемдесет и три квадратни метра/.
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 991.00 лв. /деветстотин деветдесет и един лева/, като начална цена за провеждане на търга;
3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.77.129 по кад. карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 870: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4431/28.05.2015 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.77.129 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 2 283 м2 (две хиляди двеста осемдесет и три квадратни метра).
2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 68 490.00 лв. (шестдесет и осем хиляди четиристотин и деветдесет лева), без ДДС като начална цена за провеждане на търга;
3.Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По девета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Стоян Димитров Стоянов по отношение на ПИ 03174.501.607 по кадастралната карта на с. Безводица.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 871: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-1660-2/18.05.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Стоян Димитров Стоянов от гр. Добрич, по отношение на ПИ № 03174.501.607 по кадастралната карта на с. Безводица, целия с площ от 4749 м2, като Стоян Димитров Стоянов изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 199 м2 (сто деветдесет и девет квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4427/19.05.2015 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 995.00 лв. (деветстотин деветдесет и пет лева), без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Симеон Тодоров Радев по отношение на ПИ № 02508.6.69 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона “Овчаровски плаж”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 872: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94С-2152-1/28.05.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Симеон Тодоров Радев от гр. София по отношение на ПИ № 02508.6.69 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХХХV, кв.2 по ПУП на в.з. “Овчаровски плаж”), целия с площ от 468 м2, като Симеон Тодоров Радев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 38 м2 (тридесет и осем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4433/01.06.2015 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 950.00 лв. (деветстотин и петдесет лева), без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Предложение за изработване и изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXV, кв. 1036 по плана на гр. Балчик, Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 873: 1. На основание ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11; съгласно ЗУТ чл. 134, ал. 2, т. 6, Общински съвет – Балчик дава предварително съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXV, кв. 1036 по плана на гр. Балчик.
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия но изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Изменение на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 874: На основание чл. 21, ал. ІІ във вр. с ал. І, т. 13 от ЗМСМА, параграф 11 от ПЗР на ЗДвП и параграф 4 от “Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик”, Общински съвет-Балчик приема изменение В чл. 5, ал. І от “Наредба за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик”, приета с Решение 598 по Протокол № 47 от 17 май 2010г., както следва:
Вместо “общински път Змеево – Царичино – Балчик” да се чете “републикански път № 9002: /Каварна-Балчнк/ – Царичино – Кремена – Дропла – Петлешково – Присад – Генерал Тошево”.
Решението да се публикува в местния печат и влиза в сила от деня на публикацията.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Актуализация на Програмата за управление на отпадъците 2014 – 2020 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 875: На основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, общински съвет Балчик:
1. Приема Актуализация на Програма за управление на отпадъците 2014-2020 г.
2. Възлага на кмета на общината извършване на всички последващи действия, свързани с изпълнение на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем имот – публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола”, гр. Балчик, част от ПИ № 02508.76.4, за поставяне на павилион.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 876: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъде отдаден под наем имот – публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола” на ул. „Д-р Желязко Бончев” в ж.к. „Балик”, гр. Балчик, представляващ част от ПИ № 02508.76.4 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на павилион за извършване на търговска дейност с площ 15 м?, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 245,70 лева (двеста четиридесет и пет лева и седемдесет стотинки), без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик.
След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки за издаване на разрешение за поставяне, съгласно ЗУТ.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора” с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 2 бр. павилиони.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 877: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъдат отдадени под наем части от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора”, с. Оброчище, /част от ПИ № 53120.502.302 по кад.карта на с. Оброчище/, за поставяне на 2 броя павилиони за извършване на търговска дейност, всеки с площ 20 м? /№ 1 и № 2, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на община Балчик/, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 313,20 лева (триста и тринадесет лева и двадесет стотинки), без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик, за всеки един от имотите.
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.
След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници
19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора” с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 878: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора”, с. Оброчище, /част от ПИ № 53120.502.302 по кад.карта на с. Оброчище/, за поставяне на 1 брой павилион за извършване на търговска дейност, с площ 12 м? /№ 3, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на община Балчик/, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 187,92 лева (сто осемдесет и седем и деветдесет и две стотинки), без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.
След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.78.104 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 879: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с Решение 238/27.02.2009 г., общински съвет Балчик дава съгласието да бъде отдаден под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.78.104 по кад.карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент с площ 4 м?, за срок от 5 год. (пет години), чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване, в размер на 195,00 лева (сто деветдесет и пет лева), без ДДС, съгласно Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на община Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.
След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне рекламен елемент върху част от имот – публична общинска собственост.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува
По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 880: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:
1. Христо Иванов Темелков от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500,00 (петстотин) лева.
2. Иванка Ангелова Георгиева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.
3. Надка Емилова Щерева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Данаил Караджов, кмет на с. Оброчище.
4. Нури Рушидов Халилов от гр. Балчик, , за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
5. Аспарух Демирев Демирев от с. Преспа, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
6. Христина Стоилова Владимирова от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
7. Виолета Рускова Янкова от гр. Балчик, за лечението на Симеон Апостолов Симеонов, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
8. Коста Петков Белчев от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
9. Еленка Йорданова Стойкова от с. Змеево, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. Средствата да бъдат получени от Илийчо Илиев, кметски наместник на с. Змеево.
10. Сабрие Амид Ибрям от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева.
11. Тодорка Лазарова Атанасова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева.
12. Костадин Атанасов Желев от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. Средствата да бъдат получени от Илийчо Илиев, кметски наместник на с. Змеево.
13. Мехмед Юсниев Алиев от гр. Балчик, за лечение на, в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева. Средствата да се получат от Есма Аблекимова Алиева
14. Мария Кънчева Василева от с. Храброво, за консумативи, в размер на 200,00 (двеста) лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По деветнадесета точка от дневния ред: Осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Албена за периода 01.07.2015 г. до 31.08.2015 година
Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 881: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, Общински съвет Балчик
РЕШИ:
1. Да бъдат поети разходите за командировка и издръжка на допълнителна численост от 16 /шестнадесет/ служители за РУ на МВР Албена, в размер на 24 000 /двадесет и четири хиляди/ лева за периода юли – август 2015 г.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесета точка от дневния ред: Обсъждане и одобряване на Доклад от последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 – 2013 год.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 882: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 34 от Закона за регионалното развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет – Балчик,
1. Одобрява Доклада от последваща оценка на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 – 2013 г.
2. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме съответните действия по публикуване на приетия доклад на интернет страницата на Общината.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и първа точка от дневния ред: Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 год.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 883: На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет – Балчик:
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 год.
2. Задължава Кмета на Община Балчик в съответствие с чл. 91, ал. 7 от ППЗРР, в 7-дневен срок от настоящото решение, да изпрати на председателя на областния съвет за развитие копие от одобрения годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и втора точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Балчик-море-традиции” финансово подкрепен от ИА “Рибарство” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 292 от 16.01.2014г., сключен между Община Балчик като бенефициент и Министерство на земеделието и храните, Агенция по рибарство и аквакултури.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 884: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА Общински съвет Балчик, РЕШИ:
1. Дава съгласие да се финансира проект „Балчик-море-традиции” изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 292 от 16.01.2014г., със средства на общинския бюджет в размер на 134,45 (сто тридесет и четири лева и четиридесет и пет стотинки) представляващи не одобрените разходи.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да извърши всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и трета точка от дневния ред: Одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 885: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл.35, ал.3 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94Г-1142-1/04.06.2015 г., одобрява пазарна оценка в размер на 11 280.00 лв. (единадесет хиляди двеста и осемдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него жилищна сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 39459.502.253 по кадастралната карта на с. Кранево (УПИ ІІІ, кв. 26 по ПУП на с. Кранево), с площ от 564 м2 (петстотин шестдесет и четири квадратни метра), актуван с АОС № 4434/09.06.2015 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета на НЧ“Просвета” с. Соколово за 2015 г. – дофинансиране.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 886: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ”Просвета” с.Соколово в дофинансиране да бъде завишен със 7 000 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на програмата за развитие на спорта.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 887: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет,
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен с 10 000 лева, за провеждане на републиканско първенство по радиоспорт.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2015 г. на общинска администрация в местна дейност “Обредни домове и зали”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 888: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация в местна дейност “Обредни домове и зали” да бъде завишен с 25 200 лева.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и седма точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 889: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство, Общински съвет – Балчик
РЕШИ:
1.Дава съгласие:
– Община Балчик да подаде проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество между Румъния и България 2014 – 2020, Приоритетна ос 2 „Един зелен регион“, Специфична цел 2.1 Подобряване на опазването и устойчивото използване на природното наследство, ресурсите и културното наследство.
– Да осигури 2% съфинансиране за дейностите, изпълнявани на територията на Община Балчик, представляващи 14 942 /четиринадесет хиляди деветстотин четиридесет и две/ евро, от общата стойност на проекта
2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По двадесет и осма точка от дневния ред: Даване на съгласие или несъгласие от принципала за разпореждане с общинска собственост в лицето на ОбС Балчик за изнасяне на публична продан на недвижим имот.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 890: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 4, ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 36, ал. 2 ЗОС, чл. 38, ал. 6, вр. с чл. 46, т. 1, чл. 47, ал. 3 от НОРПУРОИ, чл. 485 вр. с чл. 468 ГПК и в изпълнение разпореждане на Държавен съдебен изпълнител при РС – Балчик, вх. №11-01-170/04.05.2015 г. и последващо с вх. №11-01-204/22.06.2015 г.
РЕШИ:
1. Дава своето съгласие за изнасяне на публична продан на неподеляем недвижим имот – предмет на Г. Д. №27/2008 г. по описа на БРС /съдебна делба/ и съгласно Изпълнителен лист от 04.11.2014 г./И. Д. №20143210400093 СИС – РС Балчик ПИ с идентификатор 02508.84.330 по К. К. на гр. Балчик, представляващ ДВОРНО МЯСТО УПИ VII-330, кв. 190 по ПУП на гр. Балчик, цялото с площ 312 кв. м., който имот е съсобствен, при съделители Община Балчик с 8/16 ид. части, Нела Русева Николова с 6/16 ид. части, Джуниет Сали Рюстем с 1/16 ид. части и Джем Сали Рюстем с 1/16 ид. части, по оценка, съгласно определената и възприета в Решение от 30.12.2013 г. по Г. Д. №27/2008 г. на БРС за пазарна стойност на имота, а именно 27 000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/, от които делът на Община Балчик с 8/16 ид. части на стойност 13 500 лв. /тринадесет хиляди и петстотин лева/, при условията и съгласно приложимите разпоредби на ГПК.
2. Препис от настоящото решение да се изпрати в СИС – Държавен съдебен изпълнител при РС гр. Балчик.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници
18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Виктор ЛУЧИЯНОВ
Председател
на ОбС-Балчик

Оставете коментар