Дългове на общината

Mar 9th, 2011 | От | Category: Общински новини

Че­ти­ри броя дъл­го­с­ро­ч­ни дъл­го­ве и един кра­т­ко­с­ро­чен е по­е­ла Об­щи­на Бал­чик. То­ва обя­ви днес пред Об­щин­с­кия съ­вет кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов. Един от че­ти­ри­те дъл­го­с­ро­ч­ни дъл­го­ве е с фонд „Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност” и е на­со­чен към Мно­го­п­ро­фил­на­та бол­ни­ца за ак­ти­в­но ле­че­ние, ка­то не е ус­во­ен до мо­мен­та. Дру­ги­те два дъл­го­с­ро­ч­ни дъл­го­ве са с фи­нан­си­ра­ща ин­с­ти­ту­ция „Уни­к­ре­дит Бул­банк”, ка­то по то­зи за ре­монт на ули­ци­те в Бал­чик към 31 де­кем­в­ри 2010 го­ди­на ня­ма ус­во­е­ни сре­д­с­т­ва.
Об­щи­на Бал­чик е об­с­лу­ж­ва­ла през ми­на­ла­та го­ди­на дъл­га си към фонд „Енер­гий­на ефе­к­ти­в­ност” за ОУ „Ан­тим I”. По не­го е из­п­ла­ти­ла гла­в­ни­ца в раз­мер на 71 958 ле­ва и ли­х­ви на стой­ност 18 170 ле­ва.
Дъл­гът към Уни­к­ре­дит Бул­банк е за за­ку­пу­ва­не на спа цен­тъ­ра в Кра­не­во. Кре­ди­тът е ус­во­ен 100% и за не­го­во­то об­с­лу­ж­ва­не Об­щи­на­та е за­п­ла­ти­ла ли­х­ва от 35 021 ле­ва и та­к­са – 21 000 ле­ва.
Кра­т­ко­с­ро­ч­ни­ят кре­ди­тен овър­д­рафт към Уни­к­ре­дит Бул­банк е бил в раз­мер 9 330 134 ле­ва. За не­го­во­то по­л­з­ва­не са пла­те­ни ли­х­ви в раз­мер на 16 892 ле­ва.
Днес Об­щин­с­ки­ят съ­вет да­де съ­г­ла­сие да се по­е­ме друг овър­д­рафт за на­с­то­я­ща­та го­ди­на с ма­к­си­ма­лен раз­мер 700 000 ле­ва. Цел­та на фи­нан­со­вия ин­с­т­ру­мент е да се из­по­л­з­ват сре­д­с­т­ва за раз­п­ла­ща­не на об­щин­с­ки­те раз­хо­ди, ко­га­то има вре­ме­нен не­до­с­тиг на па­ри. Сро­кът на кре­ди­та е 25 де­кем­в­ри 2011г. Пре­д­с­тои да бъ­де обя­ве­на об­ще­с­т­ве­на по­ръ­ч­ка за фи­нан­си­ра­ща ин­с­ти­ту­ция.

Коментарите са затворени.