О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – Б А Л Ч И К П О К А Н А ЗА СЕСИЯ

Jun 26th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 25 юни 2015 година (четвъртък) от 09.00 часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Предложение за отдаване под наем на помещение, представляващо стоматологичен кабинет, манипулационна и коридор, находящи се в Здравна служба с. Оброчище. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Актуализация на годишната Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2015 година. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.194 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
4. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.200 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
5. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.205 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
6. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.211 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за продажба чрез търг на земеделска земя (лозе) – ПИ 66250.31.212 по кадастралната карта на с. Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
8. Предложение за продажба чрез търг на ПИ № 02508.77.129 по кад. карта на гр. Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
9. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Стоян Димитров Стоянов по отношение на ПИ 03174.501.607 по кадастралната карта на с. Безводица. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
10. Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Симеон Тодоров Радев по отношение на ПИ № 02508.6.69 по кадастралната карта на гр. Балчик, вилна зона “Овчаровски плаж”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
11. Предложение за изработване и изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ XXV, кв. 1036 по плана на гр. Балчик, Община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
12. Изменение на Наредбата за регистрация, отчет, контрол и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
13. Актуализация на Програмата за управление на отпадъците 2014 – 2020 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
14. Предложение за отдаване под наем имот – публична общинска собственост, представляващ терен до бивша „Автошкола”, гр. Балчик, част от ПИ № 02508.76.4, за поставяне на павилион. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
15. Предложение за отдаване под наем части от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора” с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 2 бр. павилиони. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
16. Предложение за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора” с. Оброчище, част от ПИ № 53120.502.302, за поставяне на 1 бр. павилион. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
17. Предложение за отдаване под наем част от имот – публична общинска собственост, представляващ част от ПИ № 02508.78.104 по кадастралната карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
18. Предложение за отпускане финансови помощи на граждани. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
19. Осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Албена за периода 01.07.2015 г. до 31.08.2015 година Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ
20. Обсъждане и одобряване на Доклад от последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Балчик за периода 2005 – 2013 год. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
21. Обсъждане и одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. на община Балчик за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 год. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
22. Приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Балчик-море-традиции” финансово подкрепен от ИА “Рибарство” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № 292 от 16.01.2014г., сключен между Община Балчик като бенефициент и Министерство на земеделието и храните, Агенция по рибарство и аквакултури. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
23. Ободряване на пазарна оценка за продажба на общински имот. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
24. Предложение за актуализация на бюджета на НЧ“Просвета” с. Соколово за 2015 г. – дофинансиране. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
25. предложение за актуализация на програмата за развитие. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
26. Предложение за актуализация на бюджета за 2015 г. на общинска администрация в местна дейност “Обредни домове и зали”. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
27. Разни
Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО!
Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.
Виктор Лучиянов Председател
на ОбС-Балчик

Оставете коментар