ПОЖАРНА БДИТЕЛНОСТ В ПРЕДСТОЯЩАТА ЖЪТВЕНА КАМПАНИЯ

Jun 26th, 2015 | От | Category: ДРУГИ

С настъпване на сезона по прибиране на реколтите и активния туристически сезон, се наблюдава повишена активност на движение на МПС и туристи в района. Високите дневни температури и продължителното засушаване рязко увеличи и пожарната опасност.
При възникване на пожари в тези условия, горенето се характеризира с голяма скорост на разпространение, както по посока на вятъра, така и в страни. Това означава, че всяко запалване може да обхване големи площи от реколтата и да унищожи селскостопански машини.
Не са редки и случаите, когато пожари в сухи треви и стърнища прерастват в пожари в горски масиви и полезащитни пояси, в сграден фонд намиращ се в близост до тях.
Все още ръководители на ЗК, арендатори и частни стопани не предприемат необходимите мерки за направа на противопожарни ивици покрай главните пътища, полезащитни пояси и горски масиви.
Наред с опасността от разпространение на пожара от запалени стърнища, друга опасност е и задимяването на пътища от републиканската пътна мрежа.
Това често води до взиманена човешки жертви.
За недопускане на запалвания и пожари през настоящата кампания Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Балчик призовава всички граждани и цялата общественост стриктно да спазват противопожарните изисквания на Наредба № 8121з-968 на МВР, а именно:
• Да се направят необходимите противопожарни ивици и се разпарцелират масивите на участъци за еднодневна работа;
• Да се допуска на работа само технически изправна и пожарообезопасена селскостопанска техника;
• Да не се допуска палене на огън и пушене на цигари в близост до посевите;
• Да се спазва стриктно забраната за опалване на стърнища, сухи треви и крайпътни ивици;
• При установявания на запалвания и пожари незабавно да се уведоми Районната служба за ПБЗН на тел. 160 или 112
При необходимост от консултации, обучения и инструктажи гражданите и длъжностните лица да се обръщат към Районна служба за ПБЗН гр. Балчик на телефон (0579) 7-22-29.
10.06.2015г.
мл.инспектор Христов

Оставете коментар