Официално откриване и радостна новина

Mar 9th, 2011 | От | Category: ДРУГИ

На 27 яну­а­ри 2011 г. в тър­же­с­т­ве­на об­с­та­но­в­ка се от­к­ри но­ва­та ком­пю­тър­на за­ла в ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик по про­ект „Глоб@лни би­б­ли­о­те­ки – Бъл­га­рия 2009”. С шест на­с­тол­ни ком­пю­тъ­ра, пре­но­сим ком­пю­тър, мно­го­фун­к­ци­о­на­лен при­н­тер /съ­в­ме­с­тя­ващ фун­к­ци­и­те на при­н­тер, факс, ко­пир, ске­нер/, слу­шал­ки, ми­к­ро­фо­ни и .т.н. се сдо­би­ха бъ­де­щи­те по­л­з­ва­те­ли.


Вси­ч­ко то­ва е в чест на 31 яну­а­ри – Ден на Ос­во­бо­ж­де­ни­е­то на Бал­чик от тур­с­ко ро­б­с­т­во пре­ди 133 го­ди­ни. То­га­ва бал­чи­к­лии с хляб и сол са по­с­ре­щ­на­ли ру­с­ки­те ча­с­ти от Пър­ва ка­за­ш­ка до­н­с­ка ди­ви­зия, на­че­ло с полк. Ни­ко­лай Янов от съ­с­та­ва на 14 ар­мей­с­ки кор­пус, ко­ман­д­ван от ген.л-т Апо­лон Ер­не­с­то­вич Ци­мер­ман.
Тър­же­с­т­во­то в чи­та­ли­ще­то за­по­ч­на с ре­ци­тал, из­пъл­нен от Или­я­на Си­ме­о­но­ва и Те­о­до­ра Ми­ле­ва, уче­ни­ч­ки от VІІ „б” кл. в ОУ „Ан­тим І”.
На от­к­ри­ва­не­то при­съ­с­т­ва кме­тът на Об­щи­на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то пре­ря­за лен­та­та с по­же­ла­ни­е­то та­зи но­во­о­т­к­ри­та за­ла не­пре­къ­с­на­то да гъм­жи от лю­бо­з­на­тел­ни хо­ра, а не да стои ка­то па­ме­т­ник. Той до­ба­ви, че та­зи лен­та ня­ма да е по­с­ле­д­на, за­що­то Об­щин­с­ка­та уп­ра­ва е пре­д­ви­ди­ла сре­д­с­т­ва за об­но­в­ле­ние на ч-ще „В.Ле­в­с­ки” в раз­мер на 106 000 лв. ве­ст­та бе­ше по­с­ре­щ­на­та въз­тор­же­но, а кме­тът връ­чи скъп по­да­рък – ру­тер без­жи­чен за Ин­тер­нет. За да спо­де­лят та­зи ра­до­с­т­на но­ви­на тук бя­ха и г-н Са­ва Ти­хо­лов – на­чал­ник от­дел „Про­то­кол и връ­з­ки с об­ще­с­т­ве­но­ст­та” и г-жа Га­ли­на Не­дел­че­ва – на­чал­ник от­дел „Ху­ма­ни­тар­на дей­ност”. При­съ­с­т­ва­ха и ко­ле­ги от ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”, ка­к­то и мно­го бъ­де­щи чи­та­те­ли.
Офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не за­вър­ши с ко­к­тейл.
За ми­ну­ти се от­бих в но­ва­та ком­пю­тър­на за­ла, къ­де­то най-въз­тор­же­ни­те по­се­ти­те­ли – де­ца­та, бя­ха за­с­та­на­ли пред мо­ни­то­ра, не­що ти­хи­ч­ко си спо­де­ля­ха и ра­до­с­т­но се сме­ха. По­ми­с­лих си кол­ко мно­го да­ро­ви­ти и лю­бо­з­на­тел­ни де­ца има на­ша­та мал­ка Бъл­га­рия. Вси­ч­ко, ко­е­то ще на­п­ра­вят би­б­ли­о­те­кар­ки­те от ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Ма­рия Или­е­ва и Га­ли­на Ди­мо­ва ще бъ­де са­мо къ­с­че, но с ог­ром­на стой­ност за чи­та­те­ля.

Ге­ор­ги ЙО­В­ЧЕВ

Коментарите са затворени.