“Общественик на годината – 2010 г.”

Feb 8th, 2011 | От | Category: ВАЖНА

След изо­би­ли­е­то от ма­со­ви про­я­ви в об­ла­ст­та на из­ку­с­т­во­то през го­ре­що­то бал­чи­ш­ко ля­то, след мно­го­б­рой­ни­те на­ро­д­ни и цър­ко­в­ни пра­з­ни­ци, ор­га­ни­зи­ра­ни и мно­го по­се­те­ни през есен­та, след Ко­ле­д­ни­те и Но­во­го­ди­ш­ни пра­з­нен­с­т­ва и кон­цер­ти, въл­не­ни­я­та в Бал­чик не сти­х­ват и през бя­ла­та зи­ма.

Та­ка в ле­де­но­с­ту­де­ния, но тол­ко­ва слън­чев и по­ра­ди то­ва кра­сив ден на 29 яну­а­ри в ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко” се про­ве­де по­ре­д­ни­ят пра­з­ник – но­ми­на­ции за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та – 2010” на Об­щи­на Бал­чик. То­ва съ­би­тие се про­ве­ж­да за вто­ри път и дай, Бо­же, да се пре­вър­не в тра­ди­ция. Но­ми­на­ци­и­те са идея и се ор­га­ни­зи­рат от в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, а се осъ­ще­с­т­вя­ват с ще­д­ра­та фи­нан­со­ва и мо­рал­на по­д­к­ре­па на ОбС и ОбА Бал­чик, с ли­ч­на­та за­с­лу­га на пре­д­се­да­те­ля на ОбС Сте­фан Па­в­лов и кме­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов.
В ос­тъ­к­ле­на­та за­ла на ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко”, с при­ка­з­ния из­лет към мо­ре­то и ку­рор­ти­те, се съ­б­ра­ха по­ве­че от 150 го­с­ти – но­ми­ни­ра­ни­те кан­ди­да­ти, ми­на­ло­го­ди­ш­ни­те но­ми­ни­ра­ни, об­ще­с­т­ве­ни­ци, ак­ти­в­ни пре­д­с­та­ви­те­ли на пен­си­о­нер­с­ки­те клу­бо­ве, на чи­та­ли­щ­ни­те съ­с­та­ви, съ­т­ру­д­ни­ци на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, об­ще­с­т­ве­ни­ци от Об­щи­на­та. За­с­лу­жа­ва вни­ма­ние спе­ци­ал­но­то уча­с­тие на кме­та на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов и съ­п­ру­га­та му д-р Мал­че­ва и на пре­д­се­да­те­ля на ОбС Сте­фан Па­в­лов.
Тър­же­с­т­во­то от­к­ри г-жа Ма­ру­ся Ко­с­то­ва, ко­я­то пре­д­с­та­ви и му­зи­кал­но­то уча­с­тие на ци­гул­ка и флей­та – Бо­я­джи­е­ва – Ган­чев от До­б­рич и стру­нен квар­тет „Але­г­ро” от гр.Вар­на, ко­и­то из­пъл­ни­ха по­пу­ляр­на кла­си­че­с­ка му­зи­ка и съ­з­да­до­ха по­д­хо­дя­що на­с­т­ро­е­ние, по-къ­с­но про­дъл­же­но от Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни, с ди­ри­гент Рай­ко То­нев.
По­с­ле­д­ва пре­д­с­та­вя­не­то на два­де­сет­те но­ми­ни­ра­ни об­ще­с­т­ве­ни­ци от Об­щи­на­та. То­ва са хо­ра­та, уча­с­т­ва­ли ак­ти­в­но в раз­ли­ч­ни сфе­ри на об­ще­с­т­ве­ния и кул­ту­рен жи­вот на Об­щи­на­та, чи­и­то про­я­ви са от­ра­зе­ни във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и в.”Бал­чик”, по­ка­за­ни се­га с ви­де­о­ма­те­ри­ал.
Ня­кои от тях ще по­лу­чат на­г­ра­да за вто­ри път, ко­е­то го­во­ри, че дей­но­ст­та им за съ­з­да­ва­не и ут­вър­ж­да­ва­не на гра­ж­дан­с­ко­то об­ще­с­т­во е ста­на­ла още по-ак­ти­в­на.
През та­зи го­ди­на, ка­к­то и през по­с­ле­д­ни­те два­на­де­сет го­ди­ни, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ди­ри­ген­та Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” се изя­вя­ва на ро­д­ния по­ди­ум и в чу­ж­би­на. На 29 ок­том­в­ри и 1 но­ем­в­ри. на му­зи­кал­ния кон­курс „Пра­га Кан­тат” хо­рът спе­че­ли два ме­да­ла – зла­тен за фол­к­лор­но из­пъл­не­ние и сре­бъ­рен за пе­сен на сме­сен хор. Лю­бо­в­та към му­зи­кал­но­то хо­ро­во из­ку­с­т­во и по­д­к­ре­па­та на Об­щи­на­та и ме­с­т­ни­те ме­дии е оче­ви­д­на. За­то­ва пър­ва­та но­ми­на­ция бе за ди­ри­ген­та Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, ко­я­то и ми­на­ла­та го­ди­на бе­ше но­ми­ни­ра­на. Тя по­лу­ча­ва гра­мо­та и пла­кет.
На стра­ни­ци­те на в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” и в.”Бал­чик” ще ви­ди­те кол­ко мно­го изя­ви има 10-го­ди­ш­ни­ят клуб „Здра­ве” с пре­д­се­да­тел То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва. Чле­но­ве­те на клу­ба се мно­жат и ини­ци­а­ти­ви­те – съ­що. Най-ак­ти­вен е пре­д­се­да­те­лят Т.Ха­ри­за­но­ва, ко­я­то е член и на клуб „Здра­вец” и на Об­щин­с­кия пен­си­о­нер­с­ки хор.
По­лу­ча­ва гра­мо­та за вто­ри път и по­з­д­ра­в­ле­ние от ор­га­ни­за­то­ри­те – в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, ОбА и ОбС.

Са­ва Ти­хо­лов е не­из­ме­нен ор­га­ни­за­тор на го­ле­ми­те ме­ро­п­ри­я­тия от об­ще­с­т­вен ха­ра­к­тер в Об­щи­на­та, ме­ди­ен мо­де­ра­тор, ав­тор на сай­та Бал­чик ин­фо, имащ ме­с­т­на и ме­ж­ду­на­ро­д­на зна­чи­мост и из­ве­с­т­ност. От по­ве­че от де­се­ти­ле­тие е ди­ри­гент на фол­к­лор­ния хор „До­б­ру­джан­ки” към ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик.
По­лу­ча­ва гра­мо­та и по­з­д­ра­в­ле­ние от в.”БТ”, ОбА и ОбС.
Сво­и­те об­ще­с­т­ве­но – по­ли­ти­че­с­ки по­зи­ции на ак­ти­вен гра­ж­да­нин и жур­на­лист във в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф” Ире­на Или­е­ва из­ра­зя­ва с мно­же­с­т­во ста­тии, от­ра­зя­ва­щи ак­ти­в­но­то и от­но­ше­ние към про­б­ле­ми­те на Бал­чик. Тя про­дъл­жа­ва да пи­ше. Го­то­ва за пе­чат е и пър­ва­та и кни­га със сти­хо­ве.


Тя по­лу­чи гра­мо­та и по­з­д­ра­в­ле­ние от в.”БТ”, ОбА и ОбС.
Мно­го­к­ра­т­но во­ден от сво­я­та ак­ти­в­на гра­ж­дан­с­ка по­зи­ция Иван Ма­лев пи­ше  във в.”БТ” за по­ли­ти­че­с­ка­та про­с­ве­та на мла­ди­те хо­ра, за ан­га­жи­ра­не­то им в по­ли­ти­ка­та на гра­да и дър­жа­ва­та, за съ­з­да­ва­не­то на ак­ти­в­но мла­до гра­ж­дан­с­ко съ­с­ло­вие, на ко­е­то по-въз­ра­с­т­ни­те да мо­гат да раз­чи­тат. За­то­ва е на­пи­сал над 50 ста­тии и про­дъл­жа­ва да пи­ше. Иван Ма­лев по­лу­чи гра­мо­та от в.”БТ”, ОбА и ОбС.
В ак­ти­в­ния об­ще­с­т­вен жи­вот на гра­да не­из­мен­но при­съ­с­т­ва име­то на Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва, ко­я­то ак­ти­в­но чле­ну­ва в клуб „Хи­нап”, в клуб „Здра­вец”, в Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни и в Ли­те­ра­тур­ния клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров”. По­д­го­т­ве­на е за пе­чат и пър­ва­та и кни­га със сти­хо­ве. Тя по­лу­чи гра­мо­та и по­да­ръ­ци от в.”БТ”, ОбА и ОбС.
Пе­ньо ПЕ­НЕВ е най-ак­ти­в­ни­ят член, ор­га­ни­за­тор и ос­но­во­по­ло­ж­ник на клуб „Хи­нап”. Той бе­ше сле­д­ва­щи­ят но­ми­ни­ран.
От Клу­ба на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри бя­ха из­лъ­че­ни Иван­ка Ива­но­ва – се­к­ре­тар на клу­ба, ос­но­во­по­ло­ж­ник и ак­ти­вен член на клу­ба, дя­с­на­та ръ­ка на пре­д­се­да­те­ля Ке­ран­ка Ген­че­ва; Иван­ка Ата­на­со­ва – ак­ти­вен член, ос­но­во­по­ло­ж­ник и при­з­на­та по­е­те­са на Клу­ба на учи­те­ли­те. Две­те по­лу­чи­ха гра­мо­ти и по­да­ръ­ци.
Дим­ка Ма­ле­ва е ос­но­во­по­ло­ж­ник и не­из­ме­нен пре­д­се­да­тел и ме­то­дист на клуб „Здра­вец”. По­с­ти­же­ни­я­та му са на най-ви­со­ко на­ци­о­нал­но ра­в­ни­ще и е сред пър­ви­те най-до­б­ри де­сет клу­ба в стра­на­та. Клу­бът си има свой химн и свое мя­с­то да­же сред но­ми­ни­ра­ни­те в кон­кур­са „Спор­тист на го­ди­на­та”. Вси­ч­ко то­ва е за­с­лу­га най-ве­че на Дим­ка Ма­ле­ва. Тя по­лу­ча­ва та­зи го­ди­на гра­мо­та за дей­но­ст­та на клуб „Здра­вец”, а ми­на­ла­та го­ди­на бе­ше от­ли­че­на с гра­мо­та и пла­кет за ра­бо­та­та на клуб „Хи­нап”.
Най-ак­ти­в­ни­ят член на клуб „Здра­вец”, бла­го­да­ре­ние на ко­я­то на­г­ра­ди­те на клу­ба се уве­ли­ча­ват, е Пен­ка Вел­че­ва, ко­я­то въ­п­ре­ки го­ди­ни­те си на­п­ра­ви шпа­гат пред офи­ци­ал­ни­те ли­ца и та­ка по­лу­чи на­г­ра­да­та си. Тя е и ак­ти­вен член на фол­к­лор­ния хор „До­б­ру­джан­ки” към ч-ще „В.Ле­в­с­ки” Бал­чик.
Да­на­ил Ка­ра­джов – кмет на с.Об­ро­чи­ще. Ак­ти­вен об­ще­с­т­ве­ник. В Об­ро­чи­ще се про­ве­де от­ли­ч­но ор­га­ни­зи­ра­но­то от не­го Дър­жа­в­но пър­вен­с­т­во по спор­т­но хо­де­не. Из­ве­с­тен в ця­ла Ев­ро­па е Фе­с­ти­ва­лът за цър­ко­в­на му­зи­ка” Св.Ата­на­сий” в с.Об­ро­чи­ще. Хо­рът за цър­ко­в­но пе­е­не из­не­се ве­ли­ко­ле­пен ко­ле­ден кон­церт в Бал­чик. За ак­ти­в­на­та си об­ще­с­т­ве­на дей­ност, ко­я­то не се из­чер­п­ва са­мо с то­ва Да­на­ил Ка­ра­джов по­лу­ча­ва гра­мо­та и по­з­д­ра­в­ле­ние от БТ, ОбА, ОбС.
За ак­ти­в­но­то гра­ж­дан­с­ко от­но­ше­ние на ме­с­т­на­та ме­дия в.”Бал­чик” има най-го­ля­ма за­с­лу­га гла­в­ни­ят ре­да­к­тор Ал­бе­на Ива­но­ва. Ве­с­т­ни­кът има 50-го­ди­ш­на ис­то­рия и през по­с­ле­д­ни­те го­ди­ни се пре­в­ръ­ща в мяр­ка за об­ще­с­т­ве­но съ­з­на­ние и со­ци­ал­но по­ве­де­ние.
Ал­бе­на Ива­но­ва по­лу­чи гра­мо­та и по­з­д­ра­в­ле­ние от кон­ку­рен­т­ния ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”, ОбА и ОбС.
В цен­тъ­ра на кв.”Ле­в­с­ки” ни­кой не вяр­ва­ше, че гар­ни­зон­ни­ят стол ще се пре­вър­не в та­къв мо­де­рен и не­об­хо­дим за гра­ж­да­ни­те на Бал­чик – су­пер­мар­кет „Фреш”. То­ва ста­на въз­мо­ж­но бла­го­да­ре­ние на се­мей­с­т­во­то и уси­ли­я­та на уп­ра­ви­те­ля Юли­ян Па­чев. На­г­ра­да­та по­лу­чи пре­д­с­та­ви­тел­ка на мла­до­то по­ко­ле­ние във фир­ма­та „Фреш”.
И та­зи го­ди­на же­ле­з­ни­те мом­че­та от СКЛА „Чер­но мо­ре -2005” се пре­д­с­та­ви­ха бле­с­тя­що и до­не­со­ха куп зла­т­ни, сре­бър­ни и брон­зо­ви ме­да­ли за на­шия град чак от да­ле­ч­на Ка­на­да. За­с­лу­га за то­ва имат те­х­ни­ят тре­ньор Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев и не­го­ва­та съ­п­ру­га Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва – спор­тен ме­ни­джър на клу­ба. Тя по­лу­чи гра­мо­та и по­з­д­ра­в­ле­ние от ОбА, ОбС и в.”БТ”.
Но­ми­ни­ран бе Ста­ни­с­лав Ни­ко­лов – дъл­го­го­ди­шен ди­ре­к­тор на ОУ „Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий” Бал­чик, кой­то ак­ти­в­но ра­бо­ти с ро­ди­тел­с­ка­та об­ще­с­т­ве­ност. Ак­ти­вен член е и на клуб „Хи­нап” и ръ­ко­во­д­с­т­во­то на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик.
Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва е ху­до­же­с­т­вен ръ­ко­во­ди­тел на тан­цо­вия съ­с­тав „Ве­се­лие”, кой­то та­зи го­ди­на от­бе­ля­за 5 го­ди­ни с ве­ли­ко­ле­пен кон­церт. Тан­цо­ви­ят съ­с­тав има мно­го на­г­ра­ди и ста­на не­из­мен­на част от ху­до­же­с­т­ве­ни­те съ­с­та­ви, без ко­и­то не мо­же ни­то ед­но об­ще­с­т­ве­но ме­ро­п­ри­я­тие. Га­ли­на Га­в­ра­и­ло­ва по­лу­чи  пла­кет от кме­та на Об­щи­на­та Ни­ко­лай Ан­ге­лов.
Дей­но­ст­та на ОДК е не­из­мен­но ак­ти­в­на и пъл­но­цен­на. И та­ка тря­б­ва да бъ­де – за­що­то ОДК е ръ­ка за ръ­ка с учи­ли­ща­та и вси­ч­ки ин­с­ти­ту­ции, за да бъ­дат въз­пи­та­ни де­ца­та ка­то на­ше гор­до бъ­де­ще. И та­зи го­ди­на бе от­ли­че­на дей­но­ст­та на Тин­ка Си­в­ри­е­ва – ди­ре­к­тор на ОДК Бал­чик.
Най-ак­ти­в­на­та кра­е­ве­д­с­ка дей­ност в на­ша­та об­щи­на се дъл­жи на ста­ра­ни­е­то, тър­пе­ни­е­то и го­ле­мия ен­ту­си­а­зъм, ко­и­то Цон­ка Си­в­ко­ва про­я­вя­ва в тър­се­не­то на ро­д­ни­те ко­ре­ни, в съ­х­ра­ня­ва­не­то на ро­до­ва­та па­мет и в про­я­ва­та на бъл­гар­щи­на.
Цон­ка Си­в­ко­ва е ав­тор на 4 кни­ги и има по­д­го­т­ве­на още ед­на. Тя по­лу­ча­ва гра­мо­та от ОбА, ОбС и в.”БТ”.
По­с­ле­д­ни­ят от но­ми­ни­ра­ни­те бе Рай­ко То­нев – ди­ри­гент на Съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни Бал­чик от две де­се­ти­ле­тия. С мно­же­с­т­во на­г­ра­ди и пре­к­ра­с­ни кон­цер­ти ма­е­с­т­ро Рай­ко То­нев ра­д­ва бал­чи­ш­ка­та об­ще­с­т­ве­ност.
Той по­лу­чи пла­кет, гра­мо­та и по­да­ръ­ци от ОБС, ОбА и в.”Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф”.

При по­лу­ча­ва­не­то на на­г­ра­ди­те но­ми­ни­ра­ни­те бла­го­да­ри­ха с раз­въл­ну­ва­ни сло­ва и по­е­зия, ко­я­то в оп­ре­де­ле­ни мо­мен­ти бе­ше до­ри в по­ве­че, но при­е­та ра­ду­ш­но от при­съ­с­т­ва­щи­те.
Пра­з­ни­кът про­дъл­жи с на­з­д­ра­ви­ци, с по­чер­п­ка от изи­с­ка­на­та обил­на шве­д­с­ка ма­са, спре­т­на­та от сръ­ч­ни­те до­ма­ки­ни на ре­с­то­рант „Ел Сим­па­ти­ко”. С му­зи­ка и ве­се­лие се про­дъл­жи от обяд до ве­чер­та, с оча­к­ва­не­то, че и про­лет­та ще бъ­де на­си­те­на с пра­з­ни­ци и с на­де­ж­да­та, че об­ще­с­т­ве­ни­ци­те ще се мно­жат, за­що­то об­ще­с­т­во­то е по­д­го­т­ве­но да съ­з­да­ва та­ки­ва хо­ра.

/Б.Т./


Коментарите са затворени.