До края на февруари се декларира броя на леглата в местата за настаняване

Feb 8th, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Уведомяваме всички лица, предоставящи услугата настаняване в място за настаняване /средство за подслон, че в изпълнение на  §27 от Закона за местните данъци и такси са длъжни в срок до 28.02.2011 г. да подадат писмена декларация с информация за броя на леглата в стопанисвания от тях обект пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма (кмета на Община Балчик или Министерство на икономиката енергетиката и туризма). Лицата, подаващи декларация пред Министерство на икономиката енергетиката и туризма, е необходимо да предоставят копие от нея на гише №5 на Информационния център на Общинска администрация Балчик.

Туристически данък се дължи за всяко място за настаняване средство за подслон с действаща категоризация, независимо дали обекта се използва.
Ежемесечно всяко лице, предоставящо нощувка, е длъжно да представи декларация за реализираните нощувки през предходния месец и да внесе по сметка на общината туристическия данък.
Лицата, неспазили срока за подаване на декларации по реда на Закона за местните данъци и такси, ще заплащат глоба в размер, определен с решение на Общински съвет Балчик.

Коментарите са затворени.