ДОС отложи дело по иск на комисията “Кушлев” за събиране на доказателства

Feb 8th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд при­е до­пъл­ни­тел­на съ­де­б­но-сче­то­во­д­на ек­с­пер­ти­за и да­де въз­мо­ж­ност за пре­д­с­та­вя­не на но­ви до­ка­за­тел­с­т­ва по де­ло­то, об­ра­зу­ва­но по иск на Ко­ми­си­я­та за ус­та­но­вя­ва­не на иму­ще­с­т­во, при­до­би­то от пре­с­тъ­п­на дей­ност /КУ­ИППД/ сре­щу Але­к­сан­дър Р. Ив. от Вар­на, дру­ги 6 не­го­ви съ­г­ра­ж­да­ни, со­фи­я­не­ца  Ян­ко Г. П. и уп­ра­в­ля­ва­но­то от не­го „Банк Тех Сис” ООД. Ко­ми­си­я­та пре­тен­ди­ра да бъ­де от­не­то от от­ве­т­ни­ци­те в по­л­за на дър­жа­ва­та иму­ще­с­т­во на об­ща стой­ност 243 350,26 лв. То е би­ло при­до­би­то от Але­к­сан­дър Ив. и пре­х­вър­ле­но на ос­та­на­ли­те. Ко­ми­си­я­та ис­ка До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд да обя­ви те­зи сдел­ки за не­дей­с­т­ви­тел­ни по от­но­ше­ние на дър­жа­ва­та, а имо­ти­те да бъ­дат кон­фи­с­ку­ва­ни в по­л­за на дър­жа­ва­та.
До­пъл­ни­тел­на­та съ­де­б­но-сче­то­во­д­на ек­с­пер­ти­за по­ка­з­ва, че до­хо­ди­те на Але­к­сан­дър Ив. в про­ве­ря­ва­ния пе­ри­од въз­ли­зат на 124 676,70 лв. и се ра­в­ня­ват на 862,13 броя ми­ни­мал­ни ра­бо­т­ни за­п­ла­ти. Раз­хо­ди­те му са из­чи­с­ле­ни на 289 797,57 лв. или 2294,45 бр. ми­ни­мал­ни ра­бо­т­ни за­п­ла­ти. Ве­що­то ли­це по­я­с­ни днес, че в ек­с­пер­ти­за­та не е взе­та пре­д­вид де­к­ла­ра­ция за имо­т­но­то съ­с­то­я­ние на от­ве­т­ни­ка.
Але­к­сан­дър Ив. по­и­с­ка въз­мо­ж­ност да пре­д­с­та­ви пи­с­ме­ни до­ка­за­тел­с­т­ва за 80 хил. USD, ко­и­то по­лу­чил при про­да­ж­ба­та на на­с­ле­ден имот през 1996 г. и по­со­чен във въ­п­ро­с­на­та де­к­ла­ра­ция.   До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд да­де въз­мо­ж­ност на от­ве­т­ни­ка да пре­д­с­та­ви за сле­д­ва­що­то за­се­да­ние по де­ло­то на 24.02.2011 г. ко­пие от но­та­ри­а­лен акт за по­ку­п­ко-про­да­ж­ба­та на не­д­ви­жим имот, со­б­с­т­ве­ност на ба­ща­та на Але­к­сан­дър Ив. и бан­ко­ви до­ку­мен­ти за по­лу­че­на­та су­ма. Днес съ­дът до­пу­с­на из­ме­не­ние на пре­дя­ве­ния от ко­ми­си­я­та „Ку­ш­лев” раз­мер на евен­ту­а­лен иск за от­не­ма­не в по­л­за на дър­жа­ва­та на иму­ще­с­т­во, ка­то при­е уве­ли­че­ние на па­зар­на­та стой­ност на един имот с 1432,32 лв.
Пре­с­цен­тъ­рът на ДОС при­по­м­ня, че про­из­во­д­с­т­во­то на КУ­ИППД за ус­та­но­вя­ва­не на иму­ще­с­т­во, при­до­би­то от пре­с­тъ­п­на дей­ност е об­ра­зу­ва­но по вля­з­ла на 08.06.2009 г. в си­ла при­съ­да­та сре­щу Але­к­сан­дър Ив. по об­ви­не­ние, ко­е­то по­па­да в об­х­ва­та й. Вар­нен­с­ки­ят ок­ръ­жен съд е при­з­нал Але­к­сан­дър Ив. за ви­но­вен, за то­ва, че за вре­ме­то ме­сец юни 2001 г. до 14 юли 2006 г. в гр. Вар­на е уча­с­т­вал в ор­га­ни­зи­ра­на пре­с­тъ­п­на гру­па, об­ра­зу­ва­на с цел да вър­ши пре­с­тъ­п­ле­ния – скло­ня­ва­не към про­с­ти­ту­ция на по­ве­че от ед­но ли­це, на­би­рал е ли­ца за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, дър­жал е в по­д­чи­не­но по­ло­же­ние не­на­вър­ши­ли 18 го­ди­ни ли­ца.
Ко­ми­си­я­та „Ку­ш­лев” пре­тен­ди­ра за при­до­би­то от не­го чрез да­ре­ние в пе­ри­о­да 24.10.1989 – 31.01.2007 г. не­д­ви­жи­мо иму­ще­с­т­во, за ко­е­то не са ус­та­но­ве­ни за­кон­ни до­хо­ди. Пре­д­мет на ис­ка са ни­ва в зем­ли­ще­то на с. Кра­не­во, об­щи­на Бал­чик с площ 6 000 кв. м, ни­ва в зем­ли­ще­то на с. Бли­з­на­ци, об­щи­на Ав­рен с площ  502 кв. м, по­зем­лен имот в ме­с­т­но­ст­та „Ва­я­лар” – гр. Вар­на,  с площ 2 000 кв. м,  ле­ки ав­то­мо­би­ли „Форд Ес­корт” и „Мер­це­дес”.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.