Добричкият окръжен съд върна на прокуратура обвинителен акт за смърт при трудова злополука

Feb 8th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд пре­к­ра­ти съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во и вър­на на про­ку­ра­ту­ра­та де­ло­то сре­щу Ми­ха­ил Анд. Б. и Ра­чо Др. Тр. за от­с­т­ра­ня­ва­не на до­пу­с­на­ти при из­го­т­вя­не на об­ви­ни­тел­ния акт не­от­с­т­ра­ни­ми про­це­су­ал­ни на­ру­ше­ния на пра­во­то на за­щи­та на по­д­съ­ди­ми­те. На Ми­ха­ил Б. на 69 г. от До­б­рич е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за то­ва, че на 07.04.2006 г. в гр. До­б­рич, в ка­че­с­т­во­то на уп­ра­ви­тел на ЕО­ОД, при из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти на стро­и­те­лен обект, на­ми­ращ се по ул. „Отец Па­и­сий” е при­чи­нил смърт­та на 59-го­ди­ш­ния К. Ж. от До­б­рич, по­ра­ди не­мар­ли­во из­пъл­не­ние на пра­в­но ре­г­ла­мен­ти­ра­на дей­ност, пре­д­с­та­в­ля­ва­ща из­то­ч­ник на по­ви­ше­на опа­с­ност. Спо­ред про­ку­ра­ту­ра­та той е до­пу­с­нал на­ру­ше­ния на чл. 275, ал.1 от Ко­де­к­са на тру­да, на чл. 5, ал. 2 и чл. 18 от За­ко­на за здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд, на чл. 5, ал. 1 и чл. 16 от На­ре­д­ба 2 от 22.03.2004 г. за ми­ни­мал­ни­те изи­с­к­ва­ния за здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд при из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­ни и мон­та­ж­ни ра­бо­ти, на чл. 12 от  На­ре­д­ба №4 от 02.08.1995 г. за зна­ци­те и си­г­на­ли­те за бе­зо­па­с­ност на тру­да и про­ти­во­по­жар­на ох­ра­на. Сре­щу Ра­чо Тр. на 61 г. от До­б­рич е по­в­ди­г­на­то об­ви­не­ние за то­ва, че на 07.04.2006 г., в ка­че­с­т­во­то на те­х­ни­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел на обект със стро­и­тел – фир­ма­та на Ми­ха­ил Б., при из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­но-мон­та­ж­ни ра­бо­ти на стро­и­те­лен обект, на­ми­ращ се на ад­рес ул. „Отец Па­и­сий”, при­чи­нил смърт­та на 59-го­ди­ш­ния К.Ж. от До­б­рич, по­ра­ди не­мар­ли­во из­пъл­не­ние на пра­в­но ре­г­ла­мен­ти­ра­на дей­ност,   пре­д­с­та­в­ля­ва­ща из­то­ч­ник на по­ви­ше­на опа­с­ност. В об­ви­ни­тел­ния акт е по­со­че­но, че е до­пу­с­нал на­ру­ше­ния на  чл. 5, ал. 2 от За­ко­на за здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд, на чл. 16 т.3 от На­ре­д­ба 2 от 22.03.2004 г. за ми­ни­мал­ни­те изи­с­к­ва­ния за здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд при из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­ни и мон­та­ж­ни ра­бо­ти, на чл. 12., т.1 от На­ре­д­ба 4 от 02.08.1995 г. за зна­ци­те и си­г­на­ли­те за бе­зо­па­с­ност на тру­да и про­ти­во­по­жар­на­та ох­ра­на и на чл. 9, ал. 2 т.3  от На­ре­д­ба за ин­с­т­ру­к­та­жа по бе­зо­па­с­ност, хи­ги­е­на на тру­да и про­ти­во­по­жар­на ох­ра­на. До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд на­ми­ра, че са до­пу­с­на­ти не­от­с­т­ра­ни­ми про­це­су­ал­ни на­ру­ше­ния при из­го­т­вя­не на об­ви­ни­тел­ния акт в до­съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во. Съ­де­б­ни­ят съ­с­тав по­со­ч­ва, че пра­во­то на за­щи­та на по­д­съ­ди­ми­те ви­на­ги се на­ру­ша­ва, ако са на­ли­це не­я­с­но­ти или про­ти­во­ре­чия в об­с­то­я­тел­с­т­ве­на­та част от об­ви­ни­тел­ния акт, и още по­ве­че, ако ли­п­с­ва част от обе­к­ти­в­ни­те при­з­на­ци на де­я­ни­е­то. Съ­дът по­со­ч­ва не­я­с­но­ти ме­ж­ду до­пу­с­на­ти­те на­ру­ше­ния по чл. 16 от На­ре­д­ба 2 за ми­ни­мал­ни­те изи­с­к­ва­ния за здра­во­с­ло­в­ни и бе­зо­па­с­ни ус­ло­вия на труд при из­вър­ш­ва­не на стро­и­тел­ни и мон­та­ж­ни ра­бо­ти и при­е­ти­те за ус­та­но­ве­ни в об­с­то­я­тел­с­т­ве­на­та част на об­ви­ни­тел­ния акт фа­к­ти, съ­б­ра­ни при раз­пи­ти на сви­де­те­ли. На съ­да не ста­ва яс­но, кое се при­е­ма ка­то об­с­то­я­тел­с­т­во, за­ся­га­що до­пу­с­на­то­то на­ру­ше­ние.  Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт ЕО­ОД-то с уп­ра­ви­тел и пре­д­с­та­ви­тел Ми­ха­ил Б. е за­по­ч­на­ло из­г­ра­ж­да­не на жи­ли­щ­на сгра­да от пет ета­жа с ма­га­зи­ни, офи­си и га­ра­жи на ул. „Отец Па­и­сий” и към ме­сец ап­рил 2006 г. стро­е­жът бил в ход. За те­х­ни­че­с­ки ръ­ко­во­ди­тел на стро­и­тел­ния обект бил на­з­на­чен Ра­чо Тр. Един­с­т­ве­но из­ра­бо­т­ва­не­то и мон­ти­ра­не­то на до­г­ра­ма в сгра­да­та би­ло въз­ло­же­но на дру­га фир­ма. Мон­ти­ра­не­то на до­г­ра­ма­та ста­ва­ло по ус­т­ни уго­вор­ки след по­с­т­ро­я­ва­не­то и по­чи­с­т­ва­не­то на стро­и­тел­ни­те от­па­дъ­ци на все­ки етаж. То­га­ва по­с­т­ра­да­ли­ят и сви­де­тел оти­ва­ли на стро­е­жа и взе­ма­ли раз­ме­ри­те. След из­ра­бо­т­ва­не­то на до­г­ра­ма­та мон­та­ж­на гру­па оти­ва­ла на обе­к­та и я по­с­та­вя­ла. Ни­кой от та­зи фир­ма не уве­до­мя­вал пре­д­ва­ри­тел­но длъ­ж­но­с­т­но ли­це от ЕО­ОД-то в кой ден и час ще ста­не то­ва. Та­ка се слу­чи­ло и на 07.04.2006 г., ко­га­то мон­та­ж­на гру­па, ръ­ко­во­де­на от по­с­т­ра­да­лия оти­ш­ла на обе­к­та. Тъй ка­то Ра­чо Тр. от­съ­с­т­вал от ра­бо­та по ува­жи­тел­ни при­чи­ни то­зи ден, Ми­ха­ил Б. въз­ло­жил на бри­га­ди­ра на стро­и­те­ли­те да ръ­ко­во­ди дей­но­ст­та на обе­к­та, ма­кар ли­це­то да не при­те­жа­ва­ло не­об­хо­ди­ма­та за то­ва пра­во­с­по­со­б­ност. Не­го ден на обе­к­та ра­бо­те­ли зи­да­ри, еле­к­т­ро­те­х­ни­ци и шпа­к­ло­в­чи­ци и ни­кой не зна­ел, че ще ид­ва мон­та­ж­на гру­па за по­с­та­вя­не на до­г­ра­ма. Тя при­с­ти­г­на­ла око­ло 8,30 ч. и из­ве­с­т­но вре­ме ра­бо­ти­ли за­е­д­но с гру­па­та зи­да­ри, ко­и­то пра­ве­ли па­ра­пет от „Итонг” на те­ра­са­та на тре­тия етаж. Око­ло 11,30 ч. зи­да­ри­те при­к­лю­чи­ли и сле­з­ли на дво­ра. По съ­що­то вре­ме два­ма от мон­та­жи­с­ти­те на до­г­ра­ма по­с­та­вя­ли дю­бе­ли и за­к­ре­п­ва­ли по­с­ле­д­ния про­зо­рец в по­ме­ще­ние. Един от тях ви­дял, че по­с­т­ра­да­ли­ят 59-го­ди­шен те­хен ко­ле­га е из­ля­зъл на те­ра­са­та. В сле­д­ва­щия мо­мент за­бе­ля­зал, че го ня­ма и част от па­ра­пе­та от „Итонг” е раз­ру­шен. По­ми­с­лил си, че ръ­ко­во­ди­те­лят им е па­д­нал и из­ви­кал, след ко­е­то с дру­гия мон­та­жист тръ­г­на­ли на­до­лу. За­е­д­но с дру­ги ра­бо­т­ни­ци ус­та­но­ви­ли, че К.Ж. е па­д­нал, след ка­то се е об­ле­г­нал на но­во­и­з­г­ра­де­ния не­у­к­ре­пен па­ра­пет. При уда­ра в бе­тон­на­та по­вър­х­ност с ли­це е по­лу­чил ма­си­в­на че­ре­п­но-мо­зъ­ч­на тра­в­ма – кон­ту­зия и раз­къ­с­ва­не на гла­в­ния мо­зък, в ре­зул­тат на ко­е­то е на­с­тъ­пи­ла смърт­та. Не­за­ба­в­но бил по­ви­кан екип на „Бър­за по­мощ”, кой­то при­с­ти­г­нал сво­е­в­ре­мен­но, но са­мо кон­с­та­ти­рал смърт­та на по­с­т­ра­да­лия.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.