Добричкият окръжен съд разглежда жалба срещу присъда за трафик на хора

Feb 8th, 2011 | От | Category: Общински новини

В 30-дне­вен срок До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд ще се про­из­не­се по жал­ба­та на Ан­гел Р. Хр. и брат му Сла­ви Р. Хр. сре­щу по­с­та­но­ве­на­та сре­щу тях от Ра­йо­нен съд – До­б­рич, при­съ­да. На 20.09.2010 г. пър­во­ин­с­тан­ци­он­ни­ят съд е при­з­нал 36-го­ди­ш­ния Ан­гел Хр. от До­б­рич за ви­но­вен в из­вър­ш­ва­не­то на сле­д­ни­те де­я­ния: през юни 2005 г. до 30.08.2005 г. в гр. Фи­ту­е­рас, Крал­с­т­во Ис­па­ния той е на­б­рал и при­ел Г.Р. от До­б­рич с цел да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, не­за­ви­си­мо от не­й­но­то съ­г­ла­сие, ка­то де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но чрез обе­ща­ние, да­ва­не и по­лу­ча­ва­не на об­ла­ги. На 20.08.2005 г. е тран­с­пор­ти­рал от Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия до Крал­с­т­во Ис­па­ния и пре­вел през гра­ни­ца­та на стра­на­та – ГКПП Кар­дам съ­ща­та до­б­ри­ч­лий­ка с цел да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, не­за­ви­си­мо от не­й­но­то съ­г­ла­сие, ка­то де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но чрез из­по­л­з­ва­не на об­ла­ги. На 28.11.2005 г. той е тран­с­пор­ти­рал от Бъл­га­рия до Ис­па­ния и пре­вел съ­що­то ли­це през ГКПП Ка­ло­ти­на с цел да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, не­за­ви­си­мо от не­й­но­то съ­г­ла­сие, ка­то де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но чрез из­по­л­з­ва­не на об­ла­ги. На 17.07.2006 г. Ан­гел Хр. я е тран­с­пор­ти­рал от Бъл­га­рия до Ис­па­ния ка­то й пре­вел  през ГКПП Ка­ло­ти­на със съ­ща­та цел. През фе­в­ру­а­ри 2007 г. и през но­ем­в­ри 2007 г. в Крал­с­т­во Ис­па­ния той е при­ел Г.Р. с цел да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, не­за­ви­си­мо от не­й­но­то съ­г­ла­сие,  ка­то де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но чрез из­по­л­з­ва­не на при­ну­да и по­лу­ча­ва­не на об­ла­ги. През юли 2009 г. в гр. Джан­ку­е­ра – Крал­с­т­во Ис­па­ния, Ан­гел Хр. е  скло­нил В. Б. от Се­в­ли­е­во към про­с­ти­ту­ция. През съ­щия ме­сец, в съ­у­ча­с­тие, ка­то съ­и­з­вър­ши­тел с брат си Сла­ви Хр., той е на­б­рал в Джан­ку­е­ра и тран­с­пор­ти­рал, ук­рил, при­е­мал в Ре­пу­б­ли­ка Гер­ма­ния и тран­с­пор­ти­рал през гра­ни­ца­та на Крал­с­т­во Ис­па­ния, от­дел­но ли­це – В. Б. с цел­та да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, не­за­ви­си­мо от не­й­но­то съ­г­ла­сие, ка­то де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но чрез из­по­л­з­ва­не на при­ну­да и по­лу­ча­ва­не на об­ла­ги. Ра­йо­нен съд – До­б­рич, е на­ло­жил на Ан­гел Хр. на­ка­за­ние 4 го­ди­на и 11 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да при строг ре­жим в за­т­вор­ни­че­с­ко об­ще­жи­тие от за­к­рит тип и гло­ба в раз­мер на 15 хил. лв.
Ан­гел Хр. има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не е се­ме­ен, осъ­ж­дан е, без­ра­бо­тен. Ра­йо­нен съд – До­б­рич е при­з­нал Сла­ви Хр. за ви­но­вен за то­ва, че през юли 2009 г. в съ­у­ча­с­тие, ка­то съ­и­з­вър­ши­тел с Ан­гел Хр. в гр. Джан­ку­е­ра, Крал­с­т­во Ис­па­ния е на­б­рал, тран­с­пор­ти­рал, ук­рил, при­е­мал в Ре­пу­б­ли­ка Гер­ма­ния и тран­с­пор­ти­рал през гра­ни­ца­та на Крал­с­т­во Ис­па­ния, от­дел­но ли­це – В. Б., с цел да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия, не­за­ви­си­мо от не­й­но­то съ­г­ла­сие, ка­то де­я­ни­е­то е из­вър­ше­но чрез из­по­л­з­ва­не на при­ну­да и по­лу­ча­ва­не на об­ла­ги. Ра­йон­ни­ят съд е на­ло­жил на Сла­ви Хр. на­ка­за­ние от 4 го­ди­ни и 11 ме­се­ца ли­ша­ва­не от сво­бо­да и гло­ба в раз­мер на 15 хил. лв.
Сла­ви Хр. има на­чал­но об­ра­зо­ва­ние, не е же­нен, не е осъ­ж­дан, без­ра­бо­тен е.
По мол­ба на по­д­съ­ди­ми­те и след ка­то те са при­з­на­ли фа­к­ти­те и об­с­то­я­тел­с­т­ва­та, из­ло­же­ни в об­ви­ни­тел­ния акт, Ра­йо­нен съд – До­б­рич е до­пу­с­нал де­ло­то да се гле­да ка­то съ­к­ра­те­но съ­де­б­но сле­д­с­т­вие и е по­с­та­но­вил на­ка­за­ни­я­та им в съ­о­т­ве­т­с­т­вие с то­зи ред.

Ад­во­ка­тът на по­д­съ­ди­ми­те об­жал­ва при­съ­да­та, с мол­ба тя да бъ­де от­ме­не­на и де­ло­то да бъ­де вър­на­то за но­во раз­г­ле­ж­да­не, по­д­за­щи­т­ни­те му да бъ­дат оп­ра­в­да­ни или на­ка­за­ни­е­то им да бъ­де на­ма­ле­но. В съ­де­б­на­та за­ла за­щи­т­ни­кът обя­с­ни, че тър­си ча­с­ти­ч­но оп­ра­в­да­ва­не на Сла­ви Хр., кой­то не бил уча­с­т­вал в тран­с­пор­ти­ра­не­то на В.Б. до Гер­ма­ния и не бил имал идея за из­вър­ш­ва­не на та­ко­ва пре­с­тъ­п­ле­ние. Ад­во­ка­тът смя­та, че са до­пу­с­на­ти на­ру­ше­ния при фор­му­ли­ра­не­то на об­ви­ни­тел­ния акт и при из­го­т­вя­не на мо­ти­ви­те на ра­йон­ния съд. Пре­д­с­та­ви­те­лят на дър­жа­в­но­то об­ви­не­ние пле­ди­ра да бъ­де по­т­вър­де­на при­съ­да­та спря­мо два­ма­та по­д­съ­ди­ми, тъй ка­то не про­ти­во­ре­чи на за­ко­на. Ра­йон­ни­ят съд им е на­ло­жил на­ка­за­ния под ми­ни­мал­ния пре­д­ви­ден в На­ка­за­тел­ния ко­декс раз­мер. Ан­гел Хр. е съ­си­пал жи­во­та на две же­ни. Два­ма­та са на­п­ра­ви­ли изя­в­ле­ние пред съ­де­б­ния съ­с­тав, че при­з­на­ват фа­к­ти­те и об­с­то­я­тел­с­т­ва­та в об­ви­ни­тел­ния акт. Пре­д­вид те­зи фа­к­ти е бе­зо­чие да ис­кат по-ле­ко на­ка­за­ние и да пи­шат жал­ба, че са не­вин­ни, смя­та про­ку­ро­рът.   Спо­ред об­ви­ни­тел­ния акт през 2005 г. Г.Р. се на­ми­ра­ла в Ис­па­ния и се за­ни­ма­ва­ла с про­с­ти­ту­ция, но ня­ма­ла сво­д­ник. В сре­да­та на юни тя за­по­ч­на­ла за ра­бо­ти за Ан­гел Хр., кой­то я за­вел да жи­вее в не­го­вия хо­тел. На че­т­вър­тия ден след ка­то я при­ел, той й на­не­съл по­бой с ко­жен ко­лан и то­ва ста­на­ло пра­к­ти­ка. Той й взел ли­ч­ни­те до­ку­мен­ти и за­ра­бо­те­ни­те па­ри и ог­ра­ни­ча­вал кон­та­к­ти­те й с бли­з­ки­те й в Бъл­га­рия. След про­вер­ка на до­ку­мен­ти­те за са­мо­ли­ч­ност в Ис­па­ния Ан­гел Хр. бил при­ну­ден да се вър­не в Бъл­га­рия, а след не­го се при­б­ра­ла и Г.Р. С по­бои и уго­вор­ки, той я тран­с­пор­ти­рал още три пъ­ти до Ис­па­ния с цел да бъ­де из­по­л­з­ва­на за раз­в­ра­т­ни дей­с­т­вия. През есен­та на 2006 г. в гр. Фи­ту­е­рас е би­ла уби­та бъл­гар­с­ка про­с­ти­ту­т­ка, с ко­я­то Г. Р. ра­бо­те­ла за­е­д­но. Же­на­та се уп­ла­ши­ла и се вър­на­ла с ав­то­бус в Бъл­га­рия. След мно­го­б­рой­ни за­п­ла­хи, че ще й из­п­ра­ти хо­ра, ко­и­то да я пре­би­ят, през фе­в­ру­а­ри 2007 г. Г.Р. се вър­на­ла в Ис­па­ния и би­ла за­с­та­ве­на на ра­бо­ти на пъ­тя в гр. Джан­ку­е­ра и на пар­кинг, ка­то еже­д­не­в­но тър­пя­ла по­бо­и­ща. Об­ви­не­ни­е­то по­со­ч­ва, че Ан­гел Хр. е тран­с­пор­ти­рал и дру­ги мо­ми­че­та за раз­в­ра­т­ни це­ли, ка­то ня­кои от тях ста­ва­ли сви­де­те­ли на по­бо­и­те, ко­и­то на­на­сял на Г.Р. През 2009 г. тя се за­по­з­на­ла с френ­с­ки гра­ж­да­нин, кой­то й да­вал па­ри, за да не про­с­ти­ту­и­ра и да из­п­ла­ти на бра­тя­та сво­д­ни­ци на­т­ру­па­ни­те за­дъл­же­ния от на­ем. С па­ри­те, по­лу­че­ни от не­го, тя за­ку­пи­ла ав­то­мо­бил „Форд Мон­део” и ус­пя­ла да убе­ди Ан­гел Хр. да се вър­нат в Бъл­га­рия. Фран­цу­зи­нът про­дъл­жил да из­п­ра­ща па­ри на Г. Р., а бра­тя­та ги взе­ма­ли с обе­ща­ние, че ще й за­ку­пят нов дом. През 2009 г. Ан­гел Хр. сре­щ­нал в гр. Джан­ку­е­ра В. Б., ко­я­то ра­бо­те­ла в за­ве­де­ние за бър­зо хра­не­не. Един ден той на­сил­с­т­ве­но я ка­чил в ав­то­мо­би­ла си и я за­п­ла­шил, че ако не про­с­ти­ту­и­ра за не­го в Ис­па­ния, ще бъ­де уби­та. Той я тран­с­пор­ти­рал до гр. Майн­хайм – Ре­пу­б­ли­ка Гер­ма­ния, къ­де­то тря­б­ва­ло да пре­до­с­та­вя се­к­су­ал­ни ус­лу­ги в ед­на са­у­на. Два­ма­та по­д­съ­ди­ми я во­де­ли до там и я при­би­ра­ли об­ра­т­но в квар­ти­ра­та, в ко­я­то жи­ве­е­ла. В про­дъл­же­ние на ме­се­ци тя ня­ма­ла връ­з­ка с бли­з­ки­те си и би­ла за­п­ла­ш­ва­на, че ако им раз­ка­же с ка­к­во се за­ни­ма­ва, ще бъ­де уби­та. Ед­но­в­ре­мен­но с то­ва би­ла мал­т­ре­ти­ра­на фи­зи­че­с­ки и пси­хи­че­с­ки. За­ра­бо­те­ни­те от нея па­ри, би­ли из­п­ра­ща­ни на же­на­та, с ко­я­то Ан­гел Хр. жи­ве­ел на съ­п­ру­же­с­ки на­ча­ла в Бъл­га­рия. След ка­то Ан­гел Хр. се за­вър­нал в Бъл­га­рия, Сла­ви Хр. ос­та­нал да ек­с­п­ло­а­ти­ра В. Б., до­ка­то тя ус­пя­ла да из­бя­га.

Пресслужба Добрички окръжен съд

Коментарите са затворени.