Конкурс за отдаване под наем на поземлен имот по алея “Дамба”

Jun 16th, 2015 | От | Category: обяви

str1br14-2

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г., Решение № 823 по Протокол 50/28.04.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 640/27.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на поземлен имот – публична общинска собственост : Поземлен имот № 02508.86.102 по кад. карта на гр. Балчик – урбанизирана територия, представляващ част от УПИ № І – за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, с площ 181.00 м2 – публична общинска собственост, актуван с АОС № 383 от 15.4.2014 г. за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант “Каваци”/ за извършване на ресторантьорска дейност.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на поземлен имот за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант “Каваци”/ за извършване на ресторантьорска дейност.
2.1. Начална годишна наемна цена : – начална годишна наемна цена в размер на 7 059,00 лв. /седем хиляди петдесет и девет лева/, без ДДС, съгласно Тарифа на базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
2.2. Срок на договора – до 01.02.2018 г.
2.3. Допускане до конкурса : Конкурсни условия : кандидатът за участие следва да е регистриран по Търговския закон и да притежава собствен обект – заведение за хранене и развлечение на алея “Дамба”. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя предназначението на наетият имот. Кандидатът следва да няма задължения към Община Балчик. След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на временна атракционна тераса.
Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.06.2015 г. до 22.06.2015 г. до 15,00 ч. на касата на ОбА – Балчик. Крайният срок за приемане на депозит за участие е 22.06.2015 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена конкурсна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105. За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

Оставете коментар