ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК П Р О Т О К О Л № 52 от заседание на Общински съвет – Балчик, проведено на 28 май 2015 година

Jun 4th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 31.03.2015 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 845: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в чл. 35, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 1. Общински съвет – Балчик приема отчета за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015 г. 2. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По втора точка от дневния ред: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината ЗА ИНФОРМАЦИЯ
По трета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на “МБАЛ-Балчик” ЕООД за 2014 година. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 846: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема Годишния отчет за дейността на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БАЛЧИК” ЕООД за 2014 година, Годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация за 2014 година. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четвърта точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на “Медицински център-І-Балчик” ЕООД за 2014 година. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 847: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема Годишния отчет на “Медицински център-І-Балчик” ЕООД за 2014 година, Годишния финансов отчет и годишната данъчна декларация за 2014 година. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По пета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет на “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО” ЕАД за 2014 година. Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ
РЕШЕНИЕ 848: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, общински съвет – Балчик приема Годишния финансов отчет за 2014 г., Доклад за дейността и Доклад на независимия одитор за 2014 година. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 15 „ЗА”, 3 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шеста точка от дневния ред: Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 849: На основание чл. 21, ал. ІІ, във връзка с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 от ЗНА, чл. 76, ал. ІІІ от АПК и чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ, общински съвет Балчик приема “НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БАЛЧИК”. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седма точка от дневния ред: Предложение за актуализация бюджета на програмата за развитие на спорта на общината за 2015 г., за провеждане на мотокрос с. Змеево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 850: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен със 7000 лева за традиционни мотокрос „ГРАНД ПРИ” с. Змеево. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 година. 3. Задължава кмета на община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осма точка от дневния ред: Предложение за актуализация бюджета на програмата за развитие на спорта на общината за 2015 г., за провеждане на международна ветроходна регата. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината.
РЕШЕНИЕ 851: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на програмата за развитие на спорта да бъде завишен със 10 000 лева за провеждане на международна ветроходна регата „Балчик” 12-14 юни 2015 г. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 година. 3. Задължава кмета на община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 не гласува
По девета точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост, специален автомобил Пежо „J 5” по баланса на кметство Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 852: На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34 ал.4 от ЗОС в съответствие с чл.62 ал.1,чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракува движима вещ частна общинска собственост – специален автомобил Пежо „J5” с регистрационен номер № ТХ 93 24 МХ, рама № VF290C6200258752 с балансова стойност 14 800,00 лв./четиринадесет хиляди и осемстотин лева/, цвят сив металик собственост на кметство село Сенокос. 2. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането му и отписване от Актива на баланса на кметство село Сенокос. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По десета точка от дневния ред: Предложение за закупуване на микробус за нуждите на кметство Сенокос и околните селища. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 853: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС в съответствие с чл.62 ал.1,чл.65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на кметство Сенокос да бъде завишен с 12 000 лева за закупуване на микробус. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 година. 3. Задължава кмета на община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По единадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на ГСМ на ползваните моторни превозни средства от РУ на МВР Балчик, собственост на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 854: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в съответствие с чл.34 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество: 1. Общински съвет Балчик определя месечен лимит за 2015 година на автомобилите собственост на Община Балчик и предоставени за ползване на РУ на МВР-Балчик, както следва: за бензинови – 100 литра бензин А 95Н. 2. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 855: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на Други дейности по вътрешна сигурност , параграф §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” от ЕБК да бъде завишен със 7 500 лева. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г. 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По тринадесета точка от дневния ред: Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 година. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 856: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – Балчик: 1. Приема Общинска програма за закрила на детето – 2015 г. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови помощи на граждани. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 857: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва: 1. Златка Иванова Тодорова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева. 2. Гюлтен Басриева Хамдиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. 3. Наско Сашев Маринов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. 4. Бурхан Февзи Селим от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. 5. Кичка Стоянова Славчева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 350,00 (триста и петдесет) лева. 6. Бедрие Юсеинова Арифова от с. Оброчище, за лечение, в размер на 300,00 (триста) лева. 7. Назмие Расим Ибрям от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100,00 (сто) лева. 8. Блага Димитрова Недялкова от гр. Балчик, за погребението на Виктор Генчев Димитров. Разходите по погребението да бъдат за сметка на ОбП „БКС”. 9. Маринка Янакиева Диамандиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 10. Ангел Мишев Петров от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 200,00 (двеста) лева. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 11. Станка Петрова Байчева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400,00 (четиристотин) лева. 12. Верка Александрова Иванова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По петнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 39459.3.5 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 858: І. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.3.5 с цел отреждане и застрояване за „Жм” – /жилищни нужди/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик.. ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По шестнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 39459.29.420 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 859: І. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.29.420 с цел отреждане и застрояване за „Ок” – /за курорт и допълващи го дейности/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик. ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По седемнадесета точка от дневния ред: Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 39459.4.149 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 860: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.149 с цел отреждане и застрояване за „Пп” – /промишлена и складова дейност/ по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик. ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
По осемнадесета точка от дневния ред: Намаляване на състава Съвета на Директорите на Акционерно дружество „Тихия Кът”. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС
РЕШЕНИЕ 861: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, Раздел Трети, чл.10 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговските дружества с общинско участие в капитала, Общински Съвет –Балчик дава своето съгласие да бъде намален състава на Съвета на директорите на акционерно дружество „Тихия Кът” чрез намаляване на броя на представителите на Община Балчик в състава на СД на дружеството от две лица на един представител на общината в Съвета на директорите. 2. Общински съвет – Балчик дава своето съгласие като представител на Община Балчик в състава на Съвета на директорите на акционерно дружество „Тихия Кът” да бъде освободен г-н Георги Иванов Каров. 3. Общински съвет – Балчик дава своето съгласие в състава на Съвета на директорите на акционерно дружество „Тихия Кът” да остане г-н Валентин Гичев Атанасов. ГЛАСУВАНЕ на т.3 от проекта, в залата присъстват 18 общински съветници 12 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват 3. Общински съвет –Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик г-н Николай Ангелов да извърши необходимите правни и фактически действия при необходимост. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ проекта, в залата присъстват 189 общински съветници 12 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 2 не гласуват
По деветнадесета точка от дневния ред: Кандидатстване на Община Балчик по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 862: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Общинският съвет – Балчик: РЕШИ: 1. Дава съгласие: – Община Балчик да подаде проектно предложение по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020; – да се създаде Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда; – Да се предостави помещение в сградата на ул. „Дионисополис“ № 2 – общинска собственост, в което да се осъществява дейността на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. – Срокът за ползване на помещението е за срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на окончателния доклад по проекта; – Поддържането на услуги за социално включване в общността или в домашна среда да продължи без прекъсване не по-малко от 6 месеца, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на непредвидени обстоятелства. 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик, да извърши последващите фактически действия по изпълнение на настоящото решение. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов Председател
на ОбС-Балчик

Оставете коментар