Публичен търг за отдаване под наем на обществени тоалетни

Jun 4th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с реш. № 238/27.02.2009 г. по Протокол № 27 от 27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г., Решение № 789 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 634 от 27.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост, а именно :
1.1 Обществена тоалетна с площ от 44,00 м2, състояща се от мъжко и женско отделение с по две тоалетни клетки, преддверие и входно антре, обединени от помещение за обслужващия персонал, на ул. “Приморска”, гр. Балчик /намираща се в ПИ № 02508.86.82 по кад. карта на гр. Балчик/ – публична общинска собственост, актувана с АОС № 440 от 2015 г. 1.2 Обществена тоалетна с площ 25.00 м2 на ул. “Албенски път”, к.з “Двореца”, гр. Балчик, /намираща се в ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик/ – публична общинска собственост, актувана с АОС № 441 от 2015 г. 1.3 Обществена тоалетна с площ 42.00 м2 на пл. “21 септември”, гр. Балчик, /намираща се в ПИ № 02508.87.127 по кад. карта на гр. Балчик/ – публична общинска собственост, актувана с АОС № 438 от 2015г.
2.Срок на договора – 5 /пет/ години
3. Начални годишни наемни цени : по т. 1.1. – 707,52 лв., без ДДС. по т. 1.2. – 402,00 лв., без ДДС. по т. 1.3. – 675,36 лв., без ДДС.
4. До участие в търга се допускат кандидати регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Търгът ще се проведе на 22.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 04.06.2015 г. до15.00 ч. на 19.06.2015 г. на касата на ОбА – Балчик. Крайният срок за приемане на предложения за участие е 19.06.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозити до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация. За справки: тел. 7-10-54 Веселина Маринова

Оставете коментар