ПУБЛИЧНА ПОКАНА за представяне на оферти

Jun 4th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

Предмет на поръчката: “Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обществена поръчка с предмет: Допълнителни СМР на обект “Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр.Балчик” Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 08.06.2015г. Настоящата публична покана е публикувана под номер 9042259 сайта на АОП. Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46. Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:
Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 / 71036

Оставете коментар