“Добричкият окръжен съд спря съдебен спор срещу изпълнително дело срещу “Двореца”

Feb 8th, 2011 | От | Category: Общински новини

До­б­ри­ч­ки­ят ок­ръ­жен съд спря про­из­во­д­с­т­во­то по де­ло­то, об­ра­зу­ва­но по жал­ба на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та и Дър­жа­в­ния кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” гр. Бал­чик, сре­щу из­пъл­ни­тел­ни дей­с­т­вия по из­пъл­ни­тел­но де­ло на ча­с­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел от ра­йо­на на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич. Съ­де­б­но­то про­из­во­д­с­т­во се спи­ра до при­к­лю­ч­ва­не с вля­зъл в за­кон­на си­ла съ­де­бен акт по ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­но де­ло №7825/10 във Вър­хо­в­ния ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен съд, ко­е­то има за пре­д­мет жал­ба на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет сре­щу ре­ше­ние №309 на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет  на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия.
Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та и Дър­жа­в­ни­ят кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” ис­кат с та­зи жал­ба да се от­ме­нят ка­то не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­ни из­вър­ше­ни­те от ча­с­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел дей­с­т­вия по из­пъл­ни­тел­но де­ло сре­щу „Дво­ре­ца”. То е об­ра­зу­ва­но по мол­ба на Со­фий­с­ки­ят уни­вер­си­тет въз ос­но­ва на Из­пъл­ни­те­лен лист, из­да­ден по гра­ж­дан­с­ко де­ло №227от 2002 г. на Ра­йо­нен съд – Бал­чик. След об­жал­ва­не­то на ре­ше­ни­е­то на Бал­чи­ш­кия съд по то­ва де­ло, през юли 2010 г. е вля­з­ло в си­ла ре­ше­ние на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич. С не­го ДКИ – КЦ „Дво­ре­ца” е осъ­ден да пре­да­де на СУ „Св. Кл. Ох­ри­д­с­ки” вла­де­ни­е­то на площ от 120 273,83 кв. м от по­зем­лен имот, дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност. МРРБ, МК и ДКИ – КЦ „Дво­ре­ца” са осъ­де­ни да за­п­ла­тят на Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет 8 362,54 лв., пре­д­с­та­в­ля­ва­щи на­п­ра­ве­ни по де­ло­то раз­но­с­ки.
Въз ос­но­ва на то­ва ре­ше­ние Со­фий­с­ки­ят уни­вер­си­тет е по­лу­чил Из­пъл­ни­те­лен лист, по кой­то е об­ра­зу­ва­но  из­пъл­ни­тел­но де­ло при ча­с­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел. На 23.09.2010 г. ча­с­т­ни­ят съ­де­бен из­пъл­ни­тел е връ­чил на ДКИ–КЦ „Дво­ре­ца” По­ка­на за до­б­ро­вол­но из­пъл­не­ние и въ­п­ро­с­ния Из­пъл­ни­те­лен лист. С По­ка­на­та е да­ден дву­се­д­ми­чен срок ДКИ-КЦ „Дво­ре­ца” да из­пъл­ни до­б­ро­вол­но за­дъл­же­ни­е­то си и се по­со­ч­ва, че ако не го сто­ри в да­де­ния срок, ча­с­т­ни­ят съ­де­бен из­пъл­ни­тел ще при­с­тъ­пи към при­ну­ди­тел­но из­пъл­не­ние. Ед­но­в­ре­мен­но ДКИ-КЦ „Дво­ре­ца” е бил по­ка­нен да за­п­ла­ти по из­пъл­ни­тел­но­то де­ло 25 хил. лв., при­ет ад­во­ка­т­с­ки хо­но­рар в из­пъл­ни­тел­но­то про­из­во­д­с­т­во, ка­к­то и 50 хил. лв. сто­ре­ни съ­де­б­но-из­пъл­ни­тел­ни раз­но­с­ки, съ­г­ла­с­но та­ри­фа­та за та­к­си­те и раз­но­с­ки­те към За­ко­на на ча­с­т­ния съ­де­бен из­пъл­ни­тел, в по­л­за на Ча­с­т­ния съ­де­бен из­пъл­ни­тел. Ча­с­т­ни­ят съ­де­бен из­пъл­ни­тел съ­що е спрял дей­с­т­ви­я­та си по из­пъл­ни­тел­но­то де­ло сре­щу “Дво­ре­ца” въз ос­но­ва на обе­з­пе­чи­тел­на за­по­вед, из­да­де­на от До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд.
Пре­с­цен­тъ­рът на До­б­ри­ч­кия ок­ръ­жен съд по­я­с­ня­ва, че с ре­ше­ние №309 от 14.05.2010 г. Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет пре­до­с­та­вя без­въз­ме­з­д­но за уп­ра­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та за ну­ж­ди­те на Дър­жа­вен кул­ту­рен ин­с­ти­тут – Кул­ту­рен цен­тър „Дво­ре­ца” – Бал­чик /ДКИ/, по­зем­лен имот с площ 183 488 кв. м., за­е­д­но с вси­ч­ки, на­ми­ра­щи се в то­зи по­зем­лен имот сгра­ди и съ­о­ръ­же­ния, с из­к­лю­че­ние на сгра­да със за­с­т­ро­е­на площ 249 кв. м. С то­зи акт Ми­ни­с­тер­с­ки­ят съ­вет от­ме­ня свое ре­ше­ние №564 от 28.08.2007 г. за без­въз­ме­з­д­но пре­до­с­та­вя­не на уп­ра­в­ле­ние на не­д­ви­жим имот – пу­б­ли­ч­на дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност, на ДКИ – КЦ „Дво­ре­ца” и на Со­фий­с­ки уни­вер­си­тет ”Св. Кли­мент Ох­ри­д­с­ки”. Ре­ше­ние №309 от 14.05.2010 г. не е вля­з­ло в си­ла, за­що­то е об­жал­ва­но.

13.01.2011 г.
Пре­сс­с­лу­ж­ба До­б­ри­ч­ки ок­ръ­жен съд

Коментарите са затворени.