Кибела е покрита с ондолин

Feb 8th, 2011 | От | Category: Общински новини

В Бал­чик в че­т­вър­тък за­вър­ши­ха стро­и­тел­ни­те ра­бо­ти, пре­д­на­з­на­че­ни да по­к­ри­ят хра­ма на Ки­бе­ла, за да го пре­д­па­зят от дъ­ж­до­в­ни­те и сне­ж­ни во­ди на зи­ма­та. В съ­що­то вре­ме се из­г­ра­ди 15-ме­т­ро­во дър­ве­но от­во­д­ни­тел­но ко­ри­то, свър­за­но с 10-ме­т­ро­ви пла­с­т­ма­со­ви тръ­би, ко­и­то да по­е­мат во­ди­те от съ­се­д­на­та ули­ца и от во­до­с­то­ч­на­та тръ­ба на съ­се­д­ния жи­ли­щен блок, ка­к­то и по­д­зем­ни­те во­ди на от­к­ри­то­то хра­мо­во про­с­т­ран­с­т­во. По­к­ри­ти­е­то е 170 кв.м. от он­до­лин. То­ва е вре­мен­но ре­ше­ние на про­б­ле­ма за за­па­з­ва­не на то­зи уни­ка­лен, с тол­ко­ва ав­тен­ти­ч­на на­си­те­ност па­ме­т­ник на кул­ту­ра­та – за­я­ви инж.Гин­ка Мин­че­ва, тър­го­в­с­ки пъл­но­мо­щ­ник на Ве­ли­ко­тър­но­в­с­кия фи­ли­ал на Дър­жа­в­на­та фир­ма “Ре­с­та­в­ра­ция”, ко­я­то сле­ди из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та със стой­ност 40 000 лв. Пре­д­с­тои ка­мъ­ни­те да бъ­дат по­чи­с­те­ни от мъх и зе­ле­ни­на, с ко­я­то са по­к­ри­ти, да ста­нат ав­тен­ти­ч­но бе­ли, ка­к­ви­то са би­ли. Да се им­п­ре­г­ни­рат и хи­д­ро­фо­би­зи­рат, ко­е­то е в ком­пе­тен­ци­я­та на те­зи, ко­и­то ще про­дъл­жат ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки­те раз­ко­п­ки и пре­в­ръ­ща­не­то на хра­ма в един дей­с­т­ващ, из­к­лю­чи­те­лен по своя вид, му­зей на Ки­бе­ла – до­пъл­ни инж.Сла­ви Ла­за­ров, ръ­ко­во­ди­тел на стро­и­тел­но­то ме­ро­п­ри­я­тие.
След ши­ро­ка­та раз­г­ла­са по bTV и Ин­тер­нет на иде­я­та да се уре­ди въ­п­ро­са за въз­с­та­но­вя­ва­не хра­ма на Ки­бе­ла, ли­ч­но кме­т­с­ка­та на­ме­са на Н.Ан­ге­лов, въз­дей­с­т­ви­е­то на ди­ре­к­то­ра на ИМ Бал­чик Р.Ен­че­ва и за­с­тъ­п­ни­че­с­т­во­то на зам.-ми­ни­с­тър на кул­ту­ра­та Чо­ба­нов не­ща­та по­т­ръ­г­на­ха и ня­ма да има ве­че за­пи­т­ва­ния от ти­па: “Кой от­ря­за гла­ва­та на Ки­бе­ла?”
Спе­ци­а­ли­с­ти­те ра­бо­т­ни­ци и ин­же­не­ри, из­пъл­ня­ва­щи про­е­к­та спо­де­ли­ха, че та­къв храм не са ви­ж­да­ли, с тол­ко­ва до­б­ре за­па­зе­ни на­хо­д­ки и въз­мо­ж­ност за бър­за ре­с­та­в­ра­ция. Ос­та­ва да се дей­с­т­ва за­ко­но­съ­бо­б­ра­з­но с но­вия со­б­с­т­ве­ник на мя­с­то­то, къ­де­то е хра­мът на Ки­бе­ла и с ам­би­ци­и­те да се на­п­ра­ви ча­с­тен му­зей на то­зи не­по­в­то­рим в ис­то­ри­я­та на дре­в­но­ст­та храм.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

Коментарите са затворени.