Публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на терен с. Оброчище

May 28th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. на ОбС – Балчик/, Решение № 824 по Протокол № 50/28.04.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 58715.05.2015 г. на кмета на Община Балчик. 1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на : Част от ПИ № 53120.502.490 по кад. карта на с. Оброчище /УПИ № ІІІ – за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище/, с площ 50 м2, /целият с площ 8 160 м2/, представляващ терен на ул. „Черно море”, за поставяне на преместваем обект /аптека/ за извършване на аптечна дейност.
2. Цел на конкурса : отдаване под наем на част от терен за поставяне на преместваем обект /аптека/, предназначен за извършване на аптечна дейност.
2.1. Начална годишна наемна цена : – 573,00 лв. /петстотин седемдесет и три лева/, без ДДС, съгласно Тарифа на базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
2.2. Срок на договора – 5 (пет) години.
2.3. Допускане до конкурса :
Кандидатите за участие следва да са магистър – фармацевти, помощник – фармацевти или физически или юридически лица, които са сключили договор с магистър – фармацевт или помощник – фармацевт, регистрирани по Търговския закон и да извършват търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетият имот. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

Оставете коментар