Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост

May 28th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с Решение № 238/27.02.2009 г., изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. на ОбС – Балчик/, Решение № 828 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г. и Заповед № 594/18.05.2015 г. на кмета на Община Балчик.
ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост :
1. Част от поземлен имот № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик – публична общинска собственост, с площ 100 м2 /целият с площ 881 м2/ за поставяне на маси и столове пред ЗХР, актуван с АОС № 222 от 23.03.1999 г., да бъде отдаден под наем, с начална годишна наемна цена в размер на 938,00 лв. /деветстотин тридесет и осем лева/, без ДДС.
2. Срок на договора – 5 год. /пет години/.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. След провеждане на публичния търг с тайно наддаване, спечелилият кандидат, следва да спазва предмета на дейност, а именно осъществяване на ресторантьорска дейност. Търгът ще се проведе на 09.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 21.05.2015 г. до 08.06.2015 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик. Крайният срок за приемане на предложения за участие е 08.06.2015 г. до 16.00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация. За справки:
тел. 0579/7-10-54,
Веселина Маринова

Оставете коментар