ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БАЛЧИК – Покана

May 28th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, на 28 май 2015 година (четвъртък) от 09.?? часа, в залата на общинска администрация, първи етаж, ще се проведе заседание на общински съвет – Балчик, при следния
Д н е в е н р е д:
1. Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик към 31.03.2015 г. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
2. Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества за първото тримесечие на 2015 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публичните финанси. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
3. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на “МБАЛ-Балчик” ЕООД за 2014 година. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
4. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет за дейността на “Медицински център-І-Балчик” ЕООД за 2014 година. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
5. Предложение за разглеждане и приемане Годишен финансов отчет на “ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР КРАНЕВО” ЕАД за 2014 година. Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ
6. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
7. Предложение за актуализация бюджета на програмата за развитие на спорта на общината за 2015 г., за провеждане на мотокрос с. Змеево. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
8. Предложение за актуализация бюджета на програмата за развитие на спорта на общината за 2015 г., за провеждане на международна ветроходна регата. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
9. Предложение за бракуване на движимо имущество – частна общинска собственост, специален автомобил Пежо „J 5” по баланса на кметство Сенокос. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
10. Предложение за закупуване на микробус за нуждите на кметство Сенокос и околните селища. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
11. Предложение за отпускане на ГСМ на ползваните моторни превозни средства от РУ на МВР Балчик, собственост на община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
12. Предложение за осигуряване на подслон и храна на командировани полицаи от Румъния, изпълняващи служебните си задължения на територията на РПУ Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
13. Приемане на Общинска Програма за закрила на детето за 2015 година. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
14. Предложение за отпускане финансови помощи на граждани. Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД
15. Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 39459.3.5 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
16. Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 39459.29.420 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
17. Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ № 39459.4.149 по кадастралната карта на с. Кранево, община Балчик. Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
18. Намаляване на състава Съвета на Директорите на Акционерно дружество „Тихия Кът”. Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС
19. Разни Присъствието Ви като общински съветник е ЗАДЪЛЖИЛЕТНО! Съгласно чл. 34, ал. 1, 2 и 3 от ЗМСМА, времето през което сте ангажиран/а/ като общински съветник, се счита за неплатен служебен отпуск.

Виктор Лучиянов Председател на
ОбС-Балчик

Оставете коментар