Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти в района на Двореца

May 28th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, обяви

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, Решение № 644 по Протокол № 43 от 31.07.2014 г., Решение № 788 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 555 / 11.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост: 1.1 Павилион № 4 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея “Двореца” – публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС. 1.2 Павилион № 9 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея “Двореца” – публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС. 1.3 Павилион № 11 с площ 4,5 м2, находящ се в гр. Балчик, алея “Двореца” – публична общинска собственост, с начална годишна наемна цена от 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС. Павилионите са отредени за продажба на сладолед или сувенири и плажни артикули.
2. Срок на договора – до 30.07.2016 год. 3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите е необходимо да нямат задължения към Община Балчик. Същите следва да посочат в документите за кандидатстване какъв асортимент стоки ще предлагат. Търгът ще се проведе на 01.06.2015 г. от 10.00 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6. Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.05.2015 г. до 15.00 ч. на 29.05.2015 г. на касата на ОбА – Балчик. Крайният срок за приемане на предложения за участие е 29.05.2015 г. до 16,00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик. Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
За справки:
тел. 0579/7-10-54,
Веселина Маринова

Оставете коментар