Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти за рекламни елементи

May 25th, 2015 | От | Category: обяви, ПРОТОКОЛИ НА ОБС

str1br14-2

На основание чл. 68 от НОРПУРОИ /приета с Решение 238 по Протокол № 27 от 27.02.2009 година; изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; изм. и доп. с Решение 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г. на ОбС – Балчик/, Решение № 826 по Протокол № 50 от 28.04.2015 г. на ОбС – Балчик, и Заповед № 572/13.05.2015 г. на Кмета на Община Балчик.
1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на 5 бр. рекламно – информационни елементи с обща площ 10 м2, както следва :
1.1. част от ПИ № 53120.505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2.
1.2. част от ПИ № 02508.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно -информационен елемент с площ 2 м2.
1.3. част от ПИ № 02508.526.214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2.
1.4. част от ПИ № 02508.69.112 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2.
1.5. част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2.
с начална годишна наемна цена в размер на 490,00 лв. /четиристотин и деветдесет лева/, без ДДС, съгл. от Раздел VІІ, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик. Посочената цена е за всички описани по горе части от имоти за поставяне на рекламно – информационни елементи.
2. Срок на договора – 5 год. /пет години/.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик.
След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламни елементи върху части от имоти – публична общинска собственост.
4.Търгът ще се проведе на 01.06.2015 г. от 11.30 часа в залата на I – ви етаж в сградата на Общинска администрация – Балчик, пл. “21 – септември” № 6.
Закупуване на тръжна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 14.05.2015 г. до 29.05.2015 г. до 15.00 ч. на касата на ОбА – Балчик.

Оставете коментар