Хор от Балчик на фестивала “Praga cantat”

Feb 8th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

„Praga cantat” е ме­ж­ду­на­ро­ден хо­ров фе­с­ти­вал, чи­е­то на­ча­ло е по­с­та­ве­но през 1986 г. Ор­га­ни­зи­ран е еже­го­д­но от BOHEMIATICKET. Из­ве­с­тен е с ви­со­ко­то ни­во на уча­с­т­ва­щи­те ама­тьор­с­ки хо­ро­ве и ком­пе­тен­т­но­то жу­ри, съ­с­та­ве­но от ре­с­пе­к­ти­ра­щи с име­то си све­ти­ла. През та­зи го­ди­на фе­с­ти­ва­лът се про­ве­де от 29.10. до 1.11. в До­ма на же­ле­з­ни­ча­ря. За уча­с­тие в не­го от Бъл­га­рия при­с­ти­г­на Сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” от Бал­чик. Въ­п­ре­ки го­ля­ма­та кон­ку­рен­ция, хо­рът си за­ми­на с един зла­тен и един сре­бъ­рен ме­дал.

Сме­сен хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” е съ­з­да­ден през 1914 г. От 12 го­ди­ни не­гов ръ­ко­во­ди­тел и ди­ри­гент е Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва. Хо­рът е ама­тьор­с­ки, но въ­п­ре­ки че мо­ти­ва­ци­я­та на чле­но­ве­те му е лю­бо­в­та към му­зи­ка­та, ре­пер­то­а­рът им е сло­жен и ре­с­пе­к­ти­ращ. Ка­к­то със „за­с­лу­же­на” гор­дост из­тъ­к­ва ди­ри­ген­т­ка­та му, „опи­т­ва­ме се да по­д­дър­жа­ме ни­во, за­що­то кол­ко­то и жи­во­тът в Бъл­га­рия да е тру­ден, све­тът не спи, раз­ви­ва се и ние съ­що тря­б­ва да се дви­жим.” Ос­вен с ре­пер­то­а­ра, хо­рът пе­че­ли и с мо­дер­на­та си ви­зия, тъй ка­то раз­чу­п­ва ста­ти­ч­но­то при­съ­с­т­вие на сце­на­та и си по­з­во­ля­ва дви­же­ние. Ка­к­то из­тъ­к­ва В.Ге­ор­ги­е­ва, „в Пра­га то­ва мо­же би е че­с­то яв­ле­ние, но бъл­гар­с­ки­те хо­ро­ве ря­д­ко си го по­з­во­ля­ват”. Про­из­ве­де­ни­я­та, ко­и­то хо­рът из­пъл­ни на фе­с­ти­ва­ла, бя­ха 9 на брой, от ко­и­то 6 бъл­гар­с­ки – на Сте­фан Дра­го­с­ти­нов, То­дор По­пов, Ни­ко­лай Стай­ков и Але­к­сан­дър Та­нев. Уча­с­ти­е­то в кон­кур­с­на­та про­г­ра­ма на фе­с­ти­ва­ла е по же­ла­ние. „Въ­о­б­ще не по­с­та­ви­х­ме уча­с­ти­е­то си в нея под въ­п­рос – спо­де­ля В.Ге­ор­ги­е­ва. – Ви­на­ги уча­с­т­ва­ме. Тук се съ­с­те­за­ва­ме в 2 кон­кур­с­ни про­г­ра­ми: за фол­к­лор­но про­из­ве­де­ние и за най-до­бър сме­сен хор.” Ка­к­то вся­ка го­ди­на, жу­ри­то е в мно­го ре­с­пе­к­ти­ращ съ­с­тав. Вклю­ч­ва ве­ли­чия от Пра­га, Гер­ма­ния и Ита­лия. Хо­ра, ко­и­то са ед­но­в­ре­мен­но ди­ри­ген­ти, ком­по­зи­то­ри и те­о­ре­ти­ци с про­фе­сор­с­ки ти­т­ли, ко­е­то го­во­ри за ви­со­ко­то ни­во но фе­с­ти­ва­ла. Хо­ро­ве­те съ­що са сил­ни. „Са­ми­ят факт, че уча­с­т­ва Ин­до­не­зия – ка­з­ва Ва­лен­ти­на – по­д­с­ка­з­ва на по­с­ве­те­ни­те мно­го. Стра­на­та е сред сил­ни­те днес. С ко­ле­ги­те се ше­гу­ва­ме, че къ­де­то и да сме уча­с­т­ва­ли, ни­ко­га не е има­ло ле­сен кон­курс и слу­чай­ни хо­ро­ве. Ако ня­кой ня­къ­де ор­га­ни­зи­ра най-тру­д­ния кон­курс – ние ще сме або­ни­ра­ни.” BOHEMIATICKET ка­ни „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” за уча­с­тие ня­кол­ко пъ­ти, но все не­що се слу­ч­ва. Та­зи­го­ди­ш­но­то им уча­с­тие съ­що е по­с­та­ве­но под въ­п­рос в мо­мен­та, ко­га­то ме­сец-два пре­ди пъ­ту­ва­не­то се ока­з­ва, че и две­те со­п­ра­ни­с­т­ки са бре­мен­ни и не мо­гат да пъ­ту­ват, а тре­то­то со­п­ра­но то­ку – що ще е ро­ди­ло и съ­що ня­ма да мо­же да пъ­ту­ва. В то­зи мо­мент хо­рът взе­ма ре­ше­ние да им оси­гу­ри са­мо­ле­т­ни би­ле­ти. „Ето как ста­на, че са тук – за­е­д­но с бе­бе­то на 60 дни в ка­че­с­т­во­то си на най-мал­кия уча­с­т­ник на фе­с­ти­ва­ла.”
Ус­пе­хи­те на хо­ра със си­гур­ност се дъл­жат и на тя­х­на­та ди­ри­ген­т­ка. Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва е ро­де­на в Ха­с­ко­во. За­вър­ши­ла е Ака­де­мия за му­зи­кал­но и тан­цо­во из­ку­с­т­во в Пло­в­див и спе­ци­ал­ност хо­ро­во ди­ри­жи­ра­не в Со­фий­с­ка­та кон­сер­ва­то­рия „П.Вла­ди­ге­ров”. Ко­га­то и пре­д­ла­гат ди­ри­ген­т­с­т­во­то на „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, най-на­пред от­ка­з­ва, а след то­ва ре­ша­ва „са­мо да оти­де да про­ве­ри”. И ос­та­ва в Бал­чик до днес, ве­че 12 го­ди­ни. „Убе­де­на съм, че имен­но то­ва е пъ­тят, кой­то е тря­б­ва­ло да по­е­ма.”- ка­з­ва тя.
За хо­ра то­ва е еди­на­де­се­то­то за­д­г­ра­ни­ч­но пъ­ту­ва­не. „Пъ­ту­ва­ни­я­та ни са въз­мо­ж­ни един­с­т­ве­но и бла­го­да­ре­ние на аб­со­лю­т­на­та по­д­к­ре­па на Об­щи­на Бал­чик – спо­де­ля Ва­лен­ти­на. – Има­ме и спон­со­ри, но го­ля­ма­та су­ма се оси­гу­ря­ва от Об­щи­на­та. И ис­кам да из­тъ­к­на, че тя го пра­ви не са­мо за нас, а за вси­ч­ки съ­с­та­ви, ко­и­то пре­д­с­та­вят бъл­гар­с­ка­та кул­ту­ра зад гра­ни­ца. От­ка­к­то за­по­ч­нах да ра­бо­тя в Бал­чик, се сме­ни­ха три­ма кме­то­ве и ни­кой от тях не е ка­зал: „Край! До­тук!”
На „Praga cantat”хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” спе­че­ли зла­то в ка­те­го­рия „Фол­к­лор” и сре­б­ро в ка­те­го­рия „Сме­сен хор”. Не по-мал­ко при­з­на­ние е, че из­ме­ж­ду 400 пе­в­ци, имен­но Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва е из­б­ра­на за из­пъл­ни­тел на за­дъл­жи­тел­на­та пе­сен на за­к­лю­чи­тел­ния кон­церт.

Ели МАН­ДА­ЖИ­Е­ВА
сп.”Ро­ден глас” Пра­га

Коментарите са затворени.