ОБЯВЯВА

Feb 8th, 2011 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

повторен конкурс за продажба на 40 броя имоти в „Двете чешми”
На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1, чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 и чл. 77 от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238/27.02.2009 год. на ОбС-Балчик;  Решеня № 379 от Протокол № 36/24.09.2009 г. и  № 505 от Протокол № 43/29.01.2010 г. на ОбС-Балчик и Заповед № 1123/30.12.2010 год.  на Кмета на Община Балчик
1. ОБЯВЯВА повторен неприсъствен публично оповестен конкурс за продажба на 40 броя неурегулирани поземлени имоти в район “Двете чешми”, гр. Балчик – частна общинска собственост, съгласно приложението:
2.  Конкурсни условия:
2.1.  Цена – не по-ниска от пазарната оценка на имота, съгласно приложението;
2.2. В конкурса имот право да участват жители на град Балчик – досегашни ползватели на обявените за продажба имоти или техни наследници по права линия;
2.3. За ползвател се счита лице, което отговаря поне на едно от следнтите условия:
– Имотът да му е предоставен за задоволяване на нуждите от селскостопанска продукция на него и членовете на неговото семейство, като предоставянето е от община Балчик /ОбНС – Балчик/ съгласно удостоверение, служебна бележка, декларация или друг документ;
– Да е абонат на експлоатационно дружество ВиК или Е.ОН, което да се удостоверява с документ от съответното дружество;
2.4. Всеки участник в конкурса има право да кандидатства за закупуване само на един имот в м. “Двете чешми”;
3. Закупуване на конкурсна документация всеки работен ден от 10.01 до       27.01.2011 год. на Касата на ОбА-Балчик
4. Депозитът на участие в конкурса се внася на касата на Община Балчик, в срок до 15.30 часа на 28.01.2011 г.
5. Предложенията за участие в конкурса се приемат в срок до 16.00 часа на 28.01.2011 г. в информационния  център на Община Балчик, пл. “21 септември” № 6;

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.