ПУБЛИЧНА ПОКАНА

May 25th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

str1br14-2

Публична покана за представяне на оферти
Предмет на поръчката: Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по обществена поръчка с пермет: “Поддържане, текущ ремонт, ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и изготвяне на инвестиционни проекти на общинската пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, междублокови пространства, паркове и алеи, спортни площадки и площадки за игра за нуждите на община Балчик”
Краен срок за получаване на оферти: до 16:00 часа на 15.05.2015 г.
Настоящата публична покана е публикувана под номер 9041455 сайта на АОП.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер,на адреса: 9600, гр. Балчик, пл. „21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик, Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46. Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП:
Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 / 71036

Оставете коментар