П Р О Т О К О Л № 50 от заседание на Общински съвет Балчик, от 28 април 2015 година

May 19th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

Точка 1: Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2014 г. до 31 декември 2014 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 809: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 от Закона за публични финанси, ОбС – Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за 2014 г., както следва:
1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2014 г. в размер на 29 485 800 лева.
2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. в приходната си част в размер на 25 670 683 лв съгласно Приложение № 1 в т.ч. за делегирани от държавата дейности в размер на 7 293 915 лв: за местни дейности 18 376 768 лв
3. Утвърждава отчета за касово изпълнение на бюджета в разходната си част по функции и разпоредители в размер на 25 670 683 лв., съгласно Приложения № 2 и № 2А в т.ч.: за делегирани от държавата дейности в размер на 7 293 915 лв.; за дофинансиране на държавни дейности   2 114 507 лв.; за местни дейности 16 262 261 лв.
4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на извън бюджетните сметки и фондове в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове и Разплащателна Агенция, в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно Приложения № 4 и 4а.
5. Утвърждава отчета на разходите на ОбС – Балчик за 2014 г. в размер на 326 793 лв. , както и средствата за представителни разходи в размер на 39 578 лв. на Председателя на Общински съвет, Кмета на Общината, кметовете на кметства и кметските наместници и Сдружението на кметовете, съгласно пр. № 6.
6. Утвърждава планът за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.
2014г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 14267089 лв., съгласно пр. № 5a.
7. Утвърждава отчета за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.
2014г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 11122020 лв., съгласно пр. № 5.
8. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2014г. в размер на 645 880 лв., съгласно Приложение № 7.
9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорта към 31.12.2014 г. в размер на 1 467 328 лв. съгласно Приложение №: 8.
10. Утвърждава отчета на разходите за 2014 г. по прог. за развитие на туризма в размер на 728798 лв., съгласно Пр. № 9а.
11. Утвърждава отчет на разходите за 2014 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 102 138 лв., съгласно Приложение № 9б.
12. Утвърждава разшифровка към планът за капиталови разходи на Община Балчик , финансирани от приходи по § 40-00 /Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно пр. №10.
13. Утвърждава разходите за командировка на кмета на общината и председателя на ОбС извършени през 2014 г, както следва: Кмет: служебни командировки в страната 766,00 лв.; служебни командировки в чужбина 3 222,80 лв.
Председател на ОбС: служебни командировки в страната 1 177,79 лв; служебни командировки в чужбина 3 756,99 лв.
14. Утвърждава отчетната информация по чл. 137, ал.1, т.2. и т.3 от ЗПФ.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 2: Приемане отчета на общинския дълг за 2014 г.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 810: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2 от Закона за общинския дълг, ОбС – Балчик приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2014 г., съгласно пр.№3.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 3: Доклад за финансовото състояние на Търговските дружества през 2014 година, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за публ. финанси.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
Точка 4: Актуализиране бюджета на НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 811: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:
1. ОбС – Балчик дава съгласието си бюджета на НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище в дофинансиране да бъде завишен със 7 200 лв.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 5: Актуализиране бюджета на НЧ„П.Хиле-ндарски-1878” гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 812: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 125 от НПФ и чл. 27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общ. бюджет:
1. ОбС – Балчик дава съгласието си бюджета на „Паисий Хилендарски-1870” град Балчик в дофинансиране да бъде завишен със 7 800 лв.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
3. Задължава Кмета на Общ. Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 6: Избор на членове на Съвета на Директорите, председател на КСД на „Търговски цен-тър Кранево” ЕАД и опре-деляне възнагражденията.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 813: На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. І, т. 9 от ЗМСМА, чл. 14, т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на Община Балчик в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност, чл. 12, ал. І, т. 4 и чл. 14, ал. І, ал. Ш и ал. V от Устава на “Търговски център Кранево” ЕАД, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БАЛЧИК:
1. Преизбира за нов тригодишен мандат, считано от 17.5.2015г. до 17.5.
2018 г. досегашните членове на Съвета на директорите на “Търговски център Кранево” ЕАД: Здравко Стефанов Гайдарджиев; Християн Георгиев Маринов и Милена Йорданова Димитрова
2. Преизбира за председател на Съвета на директорите на “Търговски център Кранево” ЕАД за нов тригодишен мандат Милена Йорданова Димитрова
3. Определя възнагражденията на членовете на съвета на директорите на дружеството и на председателя на съвета на директорите, както следва: а/За членове на СД на дружеството месечно възнаграждение в р-р на 100 лв.; б/За Председател на СД на дружеството месечно възнаграждение в р-р на 700 лв.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложение на ПКБФЕЕ: т. 3 „а”, в залата присъстват 19 общински съветници: 11„ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 7 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 НЕ ГЛАСУВА
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото проекто-решение, в залата присъстват 17 общински съветници: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 НЕ ГЛАСУВА
Точка 7: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2014 година.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 814: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗБППНМ, общински съвет Балчик приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Балчик за 2014 година.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 8: Обсъждане доклади на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности през 2014 г.
Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 815: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26 а, ал. 4 и 5 от ЗНЧ, ОбС – Балчик РЕШИ: Приема докладите на читалищата от община Балчик за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2014 г., както следва:1. НЧ „Паисий Хилендарски” град Балчик; 2. НЧ „Васил Левски-1959” град Балчик; 3. НЧ „Просвета-1900” с. Соколово; 4. НЧ „Велко Ангелов-1940” с. Дропла; 5. НЧ„Стефан Караджа-1941” с. Стражица; 6. НЧ „Йордан Йовков-1941” с. Змеево; 7. НЧ „Свобода-1897” с. Гурково; 8. НЧ „Просвета-1901” с. Оброчище; 9. НЧ „Бачо Киро-1939” с. Кранево; 10. НЧ „Христо Смирненски-1941” с. Сенокос.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 9: Разглеждане молба от Енчо Петров Димитров за финансиране издаването на книга.
Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 816: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, ОбС Балчик:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Енчо Петров Димитров от град Балчик, в размер на 1230 лева за финансиране издаването на книга/сборник/разкази.
2. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 10: Разглеждане писмо от издателство „Захарий Стоянов”, за финансиране издаването на книгата „Преди да се родя и след това” на българския белетрист Ивайло Петров.
Вносител: Красимир
Кунев – председател на ПКОКМД
РЕШЕНИЕ 817: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на Издателство „Захарий Стоянов” гр. София, в размер на 3 500 лева, за преиздаване на книгата „Преди да се родя и след това” от Ивайло Петров.
2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.;
3. Задължава кмета на общината да предприеме последващите действия за изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 3 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 11: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.
Вносител: д-р Урал Бекиров – вр. изп. председател на ПКЗССД
РЕШЕНИЕ 818: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, ОбС– Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни фин.помощи, както следва:
1. Атлаза Димитрова Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в р-р на 400 лв.
2.Юлия Софрониева Михайлова от с. Стражица, за лечение, в р-р на 300 лв.
3. Кристияна Иванова Константинова от гр. Балчик, за лечение, в рамер на 300 лв.
4. Пеню Николов Анастасов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 300 лв.
5. Генчо Димитров Мар-каров от с. Сенокос, за лечение, в размер на 400 лв. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.
6. Султанка Иванова Сандева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400 лв.
7. Гюрсер Исметов Ахмедов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200 лева.
8. Юмер Салим Салим от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200 лева.
9. Мария Иванова Илиева от гр. Балчик, за лечението на баща й Иван Илиев Христов, в размер на 200 лева.
10. Никола Стефанов Костадинов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200 лева.
11. Станко Жеков Маринов от с. Кремена, за социално подпомагане, в размер на 100 лева.
12. Яшар Салиев Рама-данов от с. Ляхово, за со-циално подпомагане, в размер на 200 лв. Средст-вата да се получат от кмета на с. Ляхово.
13. Митко Колев Иванов от с. Преспа, за социално подпомагане, в размер на 100 лева. Средствата да се получат от кметския наместник на село Преспа.
14. Ханъмсер Юсуф Шефкиева от с. Ляхово, за подпомагане на семейство на починалия в мина Оброчище Гюлтен Фари Акифов, в размер 1500 лв. Средствата да се получат от кмета на с. Ляхово.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Допълнителни:
15. Иван Мирчев Тодоров от с. Оброчище, за лечението на Наско Мирчев Тодоров, в р-р на 300 лв. Средствата да се получат от кмета на с. Оброчище.
16. Тюркян Ремзи Юнуз от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150 лева.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 12: Отчет за дейността на служителите от РУ „Полиция” гр. Балчик през 2014 г.
Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 819: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС – Балчик приема Отчет за дейността на служителите от РУ на МВР град Балчик през 2014 г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 13: Отчет за дейността на РУ„Полиция” Албена през 2014 г.
Вносител: Никола Аркалиев – председател на ПКОРСТ
РЕШЕНИЕ 820: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, ОбС – Балчик приема Отчет за дейността на РУ на МВР Албена през 2014г.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници: 19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 14: Предложение за определяне на максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 821: На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за автомобилните превози, ОбС – Балчик: Потвърждава определените с решения №819 по протокол №63 от 24.05.2011г. и №680 по протокол №44 от 25.09.2014г. съответно максимални и минимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за територията на Община Балчик::
Мин. р-р/Макс. р-р
Дн. тарифа:0.80лв./1.30лв. Н. тарифа:1.10лв./1.70лв.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници: 20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 15: Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за части от имоти – публична общинска собственост: Паркинг „Двореца” гр. Балчик; 50 бр. паркоместа по алея „Ехо” гр. Балчик и 40 бр. паркоместа по ул. „Албенски път” гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 822: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16, /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС – Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем съгласно предназначението си части от имоти – публична общинска собственост:
1.1. Паркинг “Двореца”, гр. Балчик, с площ 1205 м2, представляващ обособена част от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, при начална год. наемна цена 5639,40 лв.,без ДДС.
1.2. 50 броя паркоместа по алея “Ехо” /от летен кинотеатър до паркинг “Двореца”/ и 40 бр. паркоместа по ул. “Албенски път” /от паркинг “Двореца” до кръстовището/ гр. Балчик, обособени части от ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик, с обща площ 900 м2, при начална годишна наемна цена 4 212.00 лв., без ДДС за срок от 5 г. след провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначе-нието на наетите имоти. Кандидатите следва да нямат задължения към Община Балчик. Кандидатите могат да участват и за двата имота, посочени по горе.
3. Участникът, спечелил публичният търг с тайно наддавене и сключил договор за наем за паркинг “Двореца” се задължава да осъществява и пропусквателен режим по алеята, вадеща до АПК “Двореца”.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 16: Предложение за провеждане на публично оповестен конкурс за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант Каваците/, за извършване на ресторантьорска дейност.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 823: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС – Балчик дава съгласието си за разполагане на временна атракционна тераса /пред ресторант “Каваци”/ за извършване на ресторантьорска дейност върху поземлен имот № 02508.86.102 по кад. карта на гр. Балчик – урбанизирана територия, представляващ част от УПИ № I – за рекреационни дейности, кв. 194 по ПУП на гр. Балчик, с площ 181 м2 – публична общинска собственост, актуван с АОС 383 от 15.04.2014 г. да бъде отдаден под наем, съгласно предназначението си, за срок до 01.02.2018 г., чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 7059 лв., без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
3.Конкурсни условия: кандидатът за участие следва да е регистриран по Търговския закон и да притежава собствен обект – заведение за хранене и развлечиние на алея “Дамба”. Същият следва да спазва предмета на дейност, а именно извършване на ресторантьорска дейност и да не променя предназначението на наетият имот. Кандидатът следва да няма задължения към Община Балчик. След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно ЗУТ за издаване необходимата документация за разполагане на временна атракционна тераса.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници:
17 ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка17: Предложение за провеждане на публ. оповестен конкурс за отдаване под наем на част от ПИ 53120.502.490 по кад.карта на с. Оброчище, за поставяне на преместваем обект /аптека/.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 824: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС – Балчик дава съгласието си да бъде отдаден под наем част от ПИ 53120.502.490 по кад. карта на с. Оброчище /УПИ № III – за здравен дом, кв. 53 по ПУП на с. Оброчище/, с площ 50 м2, /целия с площ 8 160 м2/, представляващ терен на ул. “Черно море”, за поставяне на преместваем обект /аптека/ за извършване на аптечна дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публично оповестен конкурс.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 573
лв., без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик.
3. Конкурсни условия: кандидатите за участие следва да са магистър – фармацефти, помощник фармацефти или физ или юр. лица, които са сключели договор с магистър – фармацефт или помощник фармацефт регистрирани по Търговския закон и да извършват търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки. Същите следва да спазват предмета на дейност и да не променят предназначението на наетият имот. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 18: Предложение за отдаване на част от ПИ 02508.7.359 по кад.карта на гр. Балчик за безвъзмездно и временно управление на СУ „Св. Климент Охридски”, за разполагане на преместваем обект /каса за продажба на входни билети за посещение в УБГ/.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 825: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, /3/ от ЗОС и чл. 15 /1/ от НОРПУРОИ, ОбС – Балчик дава съгласието си: 1.1. Част от недвижим имот с площ 4.4 м2, представляващ публична общинска собственост, ПИ № 02508.7.359 по кад. карта на гр. Балчик – тротоарна площ към улица в к.з “Двореца”, гр. Балчик, за разполагане на преместваем обект /каса за продажба на входни билети за посещения на Университетска ботаническа градина/ да се предостави за безвъзмездно и временно управление на СУ “Св. Климент Охридски”, съгласно предназначението си, за срок от 3 год.
2. Възлага на Кмета на Община Балчик да сключи Договор с СУ “Св. Климент Охридски”, за предоставяне безвъзмездно и временно управление на посочения в т. 1.1 част от имот – публична общинска собственост, в изпълнение на настоящото решение и като предпоставка за последваща процедура по издаване разрешение за поставяне по реда на ЗУТ и НРУППО на територията на Община Балчик.
3.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 19: Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на рекламно-информационни елементи.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 826: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, ОбС – Балчик дава съгласието си да бъдат отдадени под наем части от имоти – публична общинска собственост за поставяне на 5 бр. рекламно – информационни елементи с обща площ 10 м2, както следва:
1.1.част от ПИ № 53120.
505.1 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2. 1.2. част от ПИ № 025
08.7.32 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно -информационен елемент с площ 2 м2.
1.3.част от ПИ № 02508.526. 214 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2.
1.4.част от ПИ № 02508.
69.112 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2.
1.5. част от ПИ № 02508.7.358 по кад. карта на гр. Балчик за поставяне на 1 бр. рекламно – информационен елемент с площ 2 м2. за срок от 5 год., чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.
2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 490 лв. без ДДС, съгл. Раздел VII, чл. 22 /1/ от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Общ. Балчик.
3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Кандидатът следва да няма задължения към Община Балчик. След сключване Договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгл. чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне на рекламни елементи върху части от имоти – публична общ. собственост.
4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 17 общински съветници: 17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 20: Предло-жение за отмяна на Решение 805 по Протокол № 49 на ОбС Балчик.
Вносител: Виктор Лучиянов – председател на ОбС Балчик
РЕШЕНИЕ 827: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; Заповед АдК-04-06 от 02.04.2015 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 805 по Протокол № 49, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик от 26.03.2015 година.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 21: Предложение за ново обсъждане разпореждане – отдаване под наем на 100 м2, представляващи част от имот № 02508.
86.86 по кад. карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 828: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 2, предл. първо /публичен търг/, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си част от поземлен имот № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик – публична общинска собственост, с площ от 100 м2, /целия с площ 881 м2/, за поставяне на маси и столове пред ЗХР, актуван с АОС № 222/23.03.1999 г. за публична общинска собственост, вписан под № 68, том Четвърти на Служба по вписванията, да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно предназначението си, за срок от 5 год.
ІІ. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на
1 938 лв. без ДДС.
ІІІ. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. След провеждане на публичния търг с тайно наддаване, спечелилият кандидат, следва да спазва предмета на дейност, а именно осъществяване на ресторантьорска дейност.
ІV. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 22: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху земеделска земя – частна общинска собственост за нуждите на неоземлени читалища.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 829: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 3 и ал. 5 от Закона за общинската собственост, §6 от ПЗР на Закона за народните читалища и чл. 58, ал. 2 от НОРПУРОИ на община Балчик: 1. Общински съвет Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Смирненски-1941г.” с. Сенокос, върху земеделски имоти – частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., виж таблица 1.
2. ОбС – Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Йордан Йовков-1941г.” с. Змеево, върху земеделски имоти – частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., виж таблица 2.
3. ОбС -Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Стефан Караджа-1941г.” с. Стражица, върху земеделски имоти – частна общинска собственост считано от стопан. 2015/2016 год., виж таблица 3.
4. ОбС – Балчик учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски” гр. Балчик, върху земеделски имоти – частна общинска собственост считано от стопанската 2015/2016 год., виж таблица 4.
5. Определя срок на безвъзмездното ползване: 10 стопански години, считано от год. на подписване на договор между страните.
6. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по издаване на заповед и сключване на договор.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 23: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Христо Георгиев Алексиев, по отношение на ПИ № 02508.87.62 по кад. карта на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 830: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94Х-35-1/30.03.2015 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Христо Георгиев Алексиев от гр. Балчик, ул. “Приморска” №16 по отношение на ПИ № 02508.87.62 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ XXVIII, кв.110 по ПУП на гр. Балчик, целия с площ от 327 м2, като Христо Алексиев изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 17 м2 идеални части, актувани с АОС № 4417/01.04.2015 г.
2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1 649 лв., без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на община Балчик да из-върши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници:16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 24: Предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху зем. земи.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 831: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т.2 и т.3 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-1/26.03.2015год. от Началника на “Общинска служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет – Балчик:
І. Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 48982.331.39, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 48982.331.23 по кадастралната карта на с.
Царичино, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-104/11.12.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване – нива, с проектна площ от 25 дка., за обезщетяване на наследниците на Рада Енчева Тодорова. Имот 48982.331.23 е актуван с Акт за общинска собственост 3459/2009 год.
ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 25: Допускане за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.842 по кад. карта на гр. Балчик
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 832: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от ЗУТ, общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.842 от КК на гр. Балчик, с цел застрояване за Ок – /радарни станции/.
2. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата на общината и в един месен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 26: Даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ и ХХ в кв. 86 по плана на гр. Балчик.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 833: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, ОбС – Балчик дава съгласие и разрешава изменение ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ и УПИ ХХ в кв. 86 по плана на гр. Балчик
2. Упълномощава кмета на общината да извърши последващи действия по изпълнение на решението.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 27: Даване на разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.
120 по кад.карта на с.
Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 834: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от ЗУТ, общ. съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 39459.4.
120 с цел застрояване на – „Ок” /курорт и допълващи го дейности/ по КК на с. Кранево, община Балчик.
2. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата на общината и в един месен вестник.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 28: Одобряване на ПУП-ПП за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор” в ПИ 53120.36.107 по кад.карта на с. Оброчище.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 835: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, ОбС – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за „Удължаване на кабелно трасе за захранване на базова станция № 4066 на „Теленор” в ПИ 53120.36.107 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик.
2. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в „Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници: 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 29: Одобряване на ПУП-ПП за „Подземен електропровод – НН за захранване на ПИ 78639.16.
118 по кад.карта на с.
Църква.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 836: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от ЗУТ, ОбС – Балчик одобрява ПУП-Парцеларен план за „Подземен електропровод – НН за захранване на ПИ 78639.16.118 по кадастралната карта на с. Църква, община Балчик.
2. Задължава кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в „Държавен вестник”.
ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници: 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 30: Одобряване на проект за кв. 253 и кв. 254 по плана на с.
Кранево.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 837: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ, ОбС – Балчик одобрява ПУП – План за регулация и застрояване в обхват УПИ ІV-31, УПИ V-32 с отреждане за “Ок – предназначени за курорт и допълващи го дейности” в кв.254, УПИ ХІV-34, УПИ ХV-ЗЗ, УПИ ХVІ-37, УПИ ХVІІ-36, УПИ ХVІІІ-60 с отреждане за “Ок – предназначени за курорт и допълващи го дейности” в кв.253 и улична регулация от о.т. 197, о.т. 195, о.т. 182, о.т.198, о.т. 199 до о.т.200 по плана на с.Кранево, Община Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване”. Задължава Кмета на общината в 7 – дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 15 общински съветници 15 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”
Точка 31: Предложение за актуализация бюджета на „Спортен клуб по бокс и кикбокс Фуриозо”.
Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината
РЕШЕНИЕ 838: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет: 1. ОбС – Балчик дава съгласието си бюджета на “Спортен клуб по бокс и кикбокс Фуриозо” да бъде завишен с 6 000 лева. 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г. 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението. ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 16 общински съветници 16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Оставете коментар