Представяне корпоративния календар на Общината за 2011г.

Feb 6th, 2011 | От | Category: ПРИЯТЕЛИ НА БАЛЧИК

Пред жур­на­ли­с­ти от ме­с­т­ни­те и ре­ги­о­нал­ни ме­дии кме­тът пре­д­с­та­ви ка­лен­да­ра на Об­щи­на­та за 2011 г. При­съ­с­т­ва­ха ар­хи­те­к­ти­те от клу­ба  “При­я­те­ли на Бал­чик”, ко­и­то са по­е­ли от­го­вор­но­ст­та да ра­бо­тят за за­па­з­ва­не уни­кал­ния ар­хи­те­к­ту­рен об­лик на Бал­чик и осо­бе­но на ста­ра­та мел­ни­ца на бре­га на мо­ре­то, ко­я­то ще съ­х­ра­ни  пре­к­ра­с­на му­зей­на ек­с­по­зи­ция – ин­те­ре­с­на за гра­ж­да­ни­те и го­с­ти­те на Бал­чик.

Коментарите са затворени.