Най-добрият лекоатлет в Балчик

Feb 6th, 2011 | От | Category: СПОРТ


Здра­в­ко Ди­ми­т­ров е най-до­б­ри­ят спор­тист на бал­чи­ш­кия Спор­тен клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка „Чер­но мо­ре 2005” за ми­на­ла­та го­ди­на. То­ва бе опо­ве­с­те­но на це­ре­мо­ния за на­г­ра­ж­да­ва­не на 10-те во­де­щи ат­ле­ти. Вто­ри и тре­ти в кла­са­ци­я­та са съ­о­т­ве­т­но Ана­с­тас Па­па­зов и Ай­хан Ап­ти. През ми­на­ла­та го­ди­на спор­ти­с­ти­те от клу­ба са до­не­с­ли на Бал­чик 23 ме­да­ла от раз­ли­ч­ни съ­с­те­за­ния. 2010 го­ди­на ще бъ­де за­пи­са­на в ис­то­ри­я­та на клу­ба със спе­чел­ва­не­то на кво­ти и уча­с­ти­е­то на Здра­в­ко и Ана­с­тас в Све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во за юно­ши стар­ша въз­раст в Ка­на­да. На це­ре­мо­ни­я­та тре­ньо­рът Ан­д­ри­ян Ан­д­ре­ев бла­го­да­ри на вси­ч­ки спор­ти­с­ти за по­ло­же­ни­те уси­лия през ми­на­ла­та го­ди­на и по­же­ла по-ви­со­ки ус­пе­хи през но­ва­та.

Фо­то: Са­ва ТИ­ХО­ЛОВ

Коментарите са затворени.