Община Балчик изпълни Проект: “РибАрт фест Балчик”

Apr 29th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

str3br15

Община Балчик изпълни Проект: “РибАрт фест Балчик” по Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., мярка BG MIRG SH-K-B/2-2.2-008, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Рибарство. Стойност на проекта е 207 548,30 лева без ДДС със срок на изпълнение – 11 месеца.
По проекта в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ са подменени зрителните столове, завесите, подменено е осветлението, озвучаването, доставени са екран, камера, проектор. В рамките на няколко дни се проведе форум на изкуствата и риболова като в сградата на общинска администрация Балчик се подреди фотоизложба посветена на риболова, прожектираха се филми, описващи различните аспекти от живота на рибарската общност подреди се изложба с находки от бита на рибарите от древността до днес /от фонда на Исторически музей/. Жителите на община Балчик имаха възможност да дегустират местна риба и да се насладят на прекрасната музика от Съставите за популярни песни.
С реализирането на проекта се подобри качеството на културните ресурси на Община Балчик. Ежегодното организиране на РибАрт фест Балчик допринася за интеграцията на рибарския сектор във всекидневния живот на общината, подчертава богатата история на риболова в региона, насърчава потреблението на местна риба и популяризира туризма – един от двата структуроопределящи сектори на Община Балчик.
„Тази публикация е създадена в рамките на проект “РибАрт фест Балчик”, който се осъществява с финансовата помощ по Местна стратегия за развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик, чрез Оперативна програма за развитие на сектор “Рибарство” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за Рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Балчик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”

Оставете коментар