Община Балчик

Apr 29th, 2015 | От | Category: Общински новини, обяви

str1br14-2

На основание чл.68 от НОРПУРОИ, ОбС Балчик, приета с реш.№ 238/27.02.2009 г. по протокол № 27 от 27.02.2009 г. , изменена и допълнена с Решение № 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г. и Решение № 531 по Протокол № 37 от 27.02.2014 г.; Решение 802 по Протокол № 49 от 26.03.2015 г., Заповед № 472/ 21.04.2015 г. на Кмета на Община Балчик, обявява:
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост:
1. Части от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул.”Средна гора” с.Оброчище, за поставяне на 2 броя павилиони за извършване на търговска дейност, всеки с площ 10 кв.м., при начална годишна наемна цена в размер на 156 лв. /сто петдесет и шест лева/, без ДДС, за всеки един от обектите.
2. Срок на договора – 5 години.
3. До участие в търга се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите могат да участват само за един от обектите.
4. Търгът ще се проведе на 12 май 2015 г. от 10.00 ч. в залата на първия етаж в Общинска администрация Балчик, пл.”21 септември” № 6
5. Закупуване на тръжна документация: 12 лв.с вкл.ДДС, всеки работен ден от 23 април 2015 г. до 15.00 ч. на 11 май 2015 г. на касата на ОбА Балчик.
6. Крайният срок за приемане на предложение за участие е 11 май 2015 г. до 16.00 ч. в Информационния център на ОбА Балчик и внасяне на депозит до 15.30 ч. на същата дата на касата на Община Балчик.
7. Оглед се осигурява, след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация.
За справки: тел. 0579 7-10-54 Веселина Маринова
Анкета за Общинския план за развитие
„Институт за управление на програми и проекти” ЕООД съвместно с Община Балчик проучва мнението на гражданите и заинтересованите институции относно изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013 г., както и препоръките ви относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие на община Балчик. Целта е да се извърши качествена последваща оценка на ОПР до 2013 г. с участието на всички заинтересовани страни.
Анкетната карта е анонимна, която може да изпратите на адрес: n.miteva@balchik.bg

Дезакаризация на тревните площи
От 25 април служители на общинското предприятие „БКС” в Балчик ще започнат третиране на зелените площи за обществено ползване с препарат против кърлежи. Първо ще бъде обработена тревата в центъра на града, около Морска гара и алея “Ехо”. До края на следващата седмица дезакаризация ще има в селата Стражица, Царичино, Безводица и Оброчище. В началото на месец май ще бъдат обработени зелените площи и в другите райони на Балчик.
Третираните райони ще бъдат обозначени с предупредителни табели.

Оставете коментар