Марин Байчев извади кръста

Feb 6th, 2011 | От | Category: ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

И та­зи го­ди­на в сту­де­ни­те во­ди на Бал­чи­ш­кия за­лив от­ци­те Ге­ор­ги Пе­т­ков и Стра­тия Але­к­сан­д­ров хвър­ли­ха дър­ве­ния Йор­да­но­в­ден­с­ки кръст. Смел­ча­ци­те бя­ха мно­го по­ве­че от ми­на­ла­та го­ди­на. В мо­ре­то се хвър­ли­ха 21 ду­ши. Ма­рин Бай­чев Пе­т­ров /40 г./ за 7 път ска­ча в мо­ре­то и 4 пъ­ти е бил по­бе­ди­тел. Той по­лу­чи Бо­жи­я­та бла­го­с­ло­вия и 200 лв. на­г­ра­да от Об­щи­на­та. Ос­та­на­ли­те по­лу­чи­ха ос­вен бла­го­с­ло­вия и по 50 лв. от Об­щи­на­та. То­ва бя­ха До­б­ро­мир Ди­ми­т­ров Са­вов /21 г./; Бю­лент Ор­ха­нов Юсе­и­нов /20 г./; Сто­ян Вър­ба­нов Сто­я­нов /44 г./; Вла­ди­с­лав Вла­ди­ми­ров Пъ­тов /28 г./, Ана­с­тас Или­ев Па­па­зов /19 г./; Ад­ри­ан Кра­си­ми­ров Ко­с­тов/19 г./; Крум Ни­ко­ла­ев Кар­лу­ков /39 г./;  Сто­ян Па­в­лов Сте­фа­нов /22 г./; Пла­мен Ко­с­та­ди­нов Ве­ли­ков /37 г./; Ан­гел Ди­ми­т­ров Ан­ге­лов – Ба­ла­ши­то /51 г./ – до­а­йен сред ска­ча­чи­те; Бо­рис Йор­да­нов Йор­да­нов /22 г./; Ди­ми­тър Сте­фа­нов Ди­ми­т­ров /19 г./; Ивай­ло Си­ме­о­нов Ива­нов /47 г./; Ивай­ло Пе­т­ков Съ­бев /37 г./; Ни­ко­лай Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /23 г./; Ро­сен Па­в­лов Сте­фа­нов /20 г./; Ди­ми­тър Але­к­сан­д­ров Але­к­си­ев /23 г./; То­дор Ни­ко­лов Ко­с­та­ди­нов /21 г./; Здра­в­ко Пла­ме­нов Ди­ми­т­ров /20 г./; Све­то­зар Ак­се­ни­ев Сто­я­нов /23 г./.
Тем­пе­ра­ту­ра­та на во­да­та и на въз­ду­ха бе­ше плюс 5 гра­ду­са.  На­б­лю­да­ва­щи­те гра­ж­да­ни над 300 ду­ши. Съ­би­ти­е­то бе за­с­не­то  от 12 жур­на­ли­с­ти от ре­ги­о­нал­ни­те ме­дии.

Маруся КОСТОВА


Коментарите са затворени.