Протокол № 49 от заседание на ОбС-Балчик, проведено на 26 март 2014 г.

Apr 19th, 2015 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на тригодишна бюджетна прогноза за 2016 г., 2017 г. и 2018 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 784: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 82 и чл. 83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява тригодишна бюджетна прогноза за периода 2016 г. – 2018 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

 1. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2016 година, в размер на 14 003 887 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в общ размер на 12 722 400 лева.
 2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2017 година, в размер на 13 845 300 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 620 150 лева.
 3. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2018 година, в размер на 13 878 300 лв. и разходи в размер на 12 669 250 лева.
 4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за разпределение на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2015 година.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 785: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от НПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

Общински съвет Балчик дава съгласието си 78 000 лева от приетия резерв в местни дейности да бъдат заложени в дейност “Общинска администрация” за въвеждането на цялостна интегрирана информационна система за управление на община ИМЕОН в допълнение на действащия модул “местни данъци и такси” и обхващаща следните модули: деловодство и административни услуги, управление на общинска собственост, бюджетно счетоводство, ТРЗ, управление на проекти и договори, електронен архив, ТСУ и уеб сайт за предоставяне на електронни услуги за граждани и фирми, за внедряването на цялата система и гаранционна поддръжка за една година.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за сключване на Договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД и поемане на дългосрочен общински дълг за разплащане по време на реализация на проект: „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 786: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение №743/31.01.2011г., на Общински съвет Балчик, Общински съвет на Община Балчик

РЕШИ:

 1. Общински съвет – Балчик дава съгласие Община Балчик да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел разплащане по време на реализацията на проект: “Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик”, приоритетна ос “Устойчива развитие на туризма”, схема “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 2013
 2. Максимален размер на дълга 2800000,00 лв. (два милиона и осемстотин хиляди лева)
 3. Валута на дълга лева
 4. Вид на дълга дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
 5. Условия за погасяване:

Ш Срок на погасяване

до 72 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

Ш Източници за погасяване на главницата

– от собствени бюджетни средства

Ш Максимален лихвен процент шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 5,078 %,

Ш Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 1. Начин на обезпечение на кредитите:

– Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг.

Приложение и неразделна част от настоящето проекто- решение е протокола от проведеното публично обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг.

Възлага и делегира права на Кмета на Община Балчик да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка „УниКредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за отпускане на помощи на военноинвалиди и военнопострадали от община Балчик.               

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 787: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, молба с вх. № 63-07-1/04.03.2015г., от председателя на дружеството на военноинвалидите и военнопострадалите, Общински съвет Балчик отпуска еднократна финансова помощ на 21 /двадесет и един/ души военноинвалиди, военнопострадали и наследници по 100 лева, общо в размер на 2 100 лева, по повод техния празник. Същите да се изплатят от заложените средства за помощи по бюджета на Община Балчик за 2015 г.

 1. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи мерки и действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на два броя павилиони № 4 и № 9, всеки с 4,5 м2, находящи се в гр. Балчик, алея „Двореца”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 788: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ отНОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решения № 748/17.02.2011 г. и № 531/27.02.2014 г., дава съгласието си 2 бр.павилиони – № 4 и № 9, всеки с площ 4,5 м2, находящи се в гр. Балчик, алея “Двореца” – публична общинска собственост, съгласно Схема на преместваеми обекти на алея “Двореца”, съгласувана от Главен архитект на Община Балчик, да бъдат отдадени под наем за търговска дейност, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

 1. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
  отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 2 191,50 лв. /две хиляди сто деветдесет и един лева и петдесет стотинки/, без ДДС за всеки един от павилионите.
 2. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон и да спазват предмета на дейност, предмет на търга.
 3. Упълномощава кмета на община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По шеста точка от дневния ред: Предложение за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на три обществени тоалетни в град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 789: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ, приета с Решение № 238 от 27.02.2009 г. по Протокол № 27, изм. и доп. с Решение № 748 от 17.02.2011 г. по Протокол № 50 и Решение № 531 от 27.02.2014 г. по Протокол № 37 на ОбС – Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си:

1.1. Обществена тоалетна с площ от 44,60 мІ, състояща се от мъжко и женско отделение с по две тоалетни клетки, предверие и входно антре, обединени от помещение за обслужващия персонал, на ул. “Приморска”, гр. Балчик /намираща се в ПИ № 02508.86.82 по кад. карта на гр. Балчик/ – публична общинска собственост, актувана с АОС № 1764 от 06.12.2004 г.

1.2. Обществена тоалетна с площ 20.00 мІ на ул. “Албенски път”, к.з “Двореца”, гр. Балчик, /намираща се в ПИ № 02508.7.138 по кад. карта на гр. Балчик/ – публична общинска собственост, актувана с АОС № 567 от 23.02.2001 г.

1.3. Обществена тоалетна с площ 48.00 мІ на пл. “21 септември”, гр. Балчик, /намираща се в ПИ № 02508.87.127 по кад. карта на гр. Балчик/ – публична общинска собственост, актувана с АОС № 565 от 16.02.2001 г.,

да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

 1. Утвърждава начална, годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на:

по т. 1.1.   717,17 лв. /седемстотин и седемнадесет лева и седемнадесет стотинки/, без ДДС;

по т. 1.2. – 321,60 лв. /триста двадесет и един лева и шестдесет стотинки/, без ДДС.

по т. 1.3. – 771,84 лв. /седемстотин седемдесет и един лева и осемдесет и четири стотинки/, без ДДС.

 1. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.
 2. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за бракуване на движимо имущество, частна общинска собственост специален автомобил ДЕУ „Рейсър” и лек автомобил Лада „Нива”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 790: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от ЗОС в съответствие с чл. 62, ал. 1, чл. 65 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракува движима вещ частна общинска собственост – специален автомобил ДЕУ „Рейсър” с регистрационен номер ТХ 23-00 РХ, рама №КLАТF19Т1SВ532715 с балансова стойност 13452,38 лв./тринадесет хиляди четиристотин петдесет и два лева и 38 стотинки/, цвят бял-син, собственост на Община Балчик, описан в свидетелство за регистрация № 000744272.
 2. Общински съвет Балчик дава съгласие да се бракува движима вещ частна общинска собственост – лек автомобил ВАЗ 21213 с регистрационен номер ТХ 44-77 СХ, рама №ХТА212130W1377327 с балансова стойност 15 285,00 лв./петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева/, цвят син, собственост на Община Балчик, описан в свидетелство за регистрация № 00095567.
 3. Задължава кмета на Общината да издаде заповед за бракуване на МПС, ликвидирането му и отписване от Актива на баланса на община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за предприемане на фактически и правни действия по управление на недвижими имоти общинска собственост с изтекли договори за наем.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 791: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет Балчик РЕШИ:

І. Възлага на кмета на Община Балчик да определи работна група, която да извърши преглед на всички договори за наем, изтичащи до 30.05.2015г., както и да извърши подробен преглед на всички имоти и предложи необходимата документация за изготвяне на тръжна документация.

 1. В тримесечен срок комисията да излезе с решение за извършената работа.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

ІІ. Възлага на кмета на Община Балчик да организира получаването от страна на Община Балчик ежемесечно обезщетение от ползвателите по чл.236, ал2 от ЗЗД за периода до приключване на тръжните процедури и подписване на договор за наем.

1 .Обезщетенията по т.2 да се съгласуват с Постоянната комисия по бюджет, финанси, евроинтеграция и еврофондове, въз основа на пазарна оценка, изготвена от сертифициран оценител, като неговият размер не може да бъде по-малък от размера на базисната наемна цена на общински помещения и терени на основание чл.25 от Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Възлага на кмета Община Балчик да организира премахването на обектите, които са в несъответствие с утвърдената план-схема за преместваеми обекти. За срока до премахването на обектите, ползвателите на тези обекти дължат обезщетение в размер равен на пазарната наемна цена, определена съобразно Наредбата определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи, Приложение 11-В.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 792: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

 1. Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица, които имат право
  на транспортни разходи поради настъпила промяна в обстоятелствата относно
  местоживеене по настоящ адрес на Таня Веселинова Шишкова – старши вътрешен
  одитор. Името на Таня Веселинова Шишкова се добавя в Приложение 11-В / Списък
  на служителите в Община Балчик пътуващи от местоживеене до месторабота за 2015
  г., приходящи от други общини, когато в Община Балчик няма регистрирани
  безработни граждани от същата специалност и квалификация/.
 2. 3адължава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По десета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 793: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

 1. Елка Сашева Демирева от гр. Балчик, за закупуване очила на детето й, в размер на 200.00 (двеста) лева. Да предостави фактура в ПКЗССД.
 2. Мурад Назим Хашим от с. Бобовец, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 3. Петър Николов Атанасов от с. Гурково, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева
 4. Шейзяр Февзи Салим от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 5. Айредин Асан Али от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Стойка Донева кметски наместник на с. Дъбрава.
 6. Мустафа Раим Мустафов от с. Дъбрава, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева. Средствата да се получат от Стойка Донева кметски наместник на с. Дъбрава.
 7. Георги Милчев Василев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 8. Гюлнур Карани Халид от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 9. Себиле Ахмедова Садулова от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 10. Марина Станева Мирчева от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат от Данаил Караджов кмет на с. Оброчище.
 11. Дургут Мустафов Халилов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева
 12. Тодора Ганчева Туканова от с. Църква, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат от Ради Радев кметски наместник на с. Църква.
 13. Ангел Йорданов Николов от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 14. Мирослав Митков Йорданов от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 15. Анчи Демирова Михайлова от с. Стражица, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 1. Стефка Василева Радева от с. Дропла, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
 2. Веска Николова Стоянова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
 3. Бахтияр Саидова Саидова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 4. Румяна Евгениева Дончева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 5. Мюрвет Салиева Мустафова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
 6. Султанка Генадиева Димитрова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 7. Станислава Стоянова Станева от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
 8. Илия Владимиров Стоилов от с. Гурково, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 9. Нефизе Исмаилова Алиева от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 10. Йордан Влайков Влайков от с. Сенокос, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева. Средствата да се получат от Михаил Милчев   кмет на с. Сенокос.
 11. Гюлтен Каймет Алиева от с. Сенокос, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Средствата да се получат от Михаил Милчев кмет на с. Сенокос.
 12. Невянка Рачева Инджева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.
 13. Петранка Петрова Илиева от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 14. Светлана Тодорова Павлова от с. Соколово, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.
 15. Минка Михайлова Кръстева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.
 16. Донка Георгиева Петрова от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.
 17. Красимира Димитрова Колева от с. Змеево, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на наемна цена за декар ползвана земеделска земя с начин на трайно ползване   полски път на територията на Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 794: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, § 15 от Преходни и заключителни разпоредби към Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ОБН. – ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.), във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост и писмо с вх.№ 24-52-5/05.03.2015год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие” Добрич, общински съвет Балчик:

 1. Дава своето съгласие за стопанската 2014/2015 год. за обработваната част от земеделски имоти с начин на трайно ползване полски път на територията на община Балчик, които попадат във физически блок на стопанство да се сключат договори за наем за една година.
 2. Утвърждава наемна цена за обработваната част от земеделския имот   полски път в размер на 52 лв. (петдесет и два лева) на декар, представляваща постигнатата средна наемна цена за декар земеделска земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2014/2015 год.
 3. Договорите следва да се сключват след подадено заявление от ползвателя до Кмета на общината в съответствие с данните за площта на обработваните части от полските пътища, попадащи във физическите блокове от Системата за идентификация на земеделските парцели, предоставена от Областна дирекция „Земеделие” Добрич.

Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 21 общински съветници: 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата и мерите общинска собственост по реда на чл.37о от ЗСПЗЗ

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 795: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Балчик реши:

І. Приема годишен план за паша за ползването на мери и пасища в землищата на Община Балчик за 2015 година, при спазване на следните правила при ползването на мерите и пасищата на територията на общината.

 1. Перспективният експлоатационен план за паша в землищата на Община Балчик е съобразен с осигуряване на минимално ниво на поддръжка на естествените местообитания определени с Национален стандарт 4.1. от ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат, чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)”.

1.1. Приема се допустимо натоварване по видовете животни:

Вид/род на животното                                   Полагащи се площи за 1бр. животно

Едър рогат добитък                                                            8 дка

Овце и кози                                                                                  2 дка

Еднокопитни животни                                                        10 дка

1.2. Мерки, свързани с пашуването:

1.2.1. При свободна паша се спазват следните основни положения:

 • Начало на пашата   в края на фаза на вретенене на тревните култури при височина на тревостоя 8-10 см. за овцете и на 15 см. за крави;
 • Да не се допуска паша на животните през ранна пролет и късна есен;
 • При силно охрастени пасища да се прилага т.н. целенасочена паша в началото на вегетацията;
 • Да не се допуска струпване на животните на едно и също място, за да се избегне селективното изпасване.

1.2.2. При регулирана паша се прави парцелиране при спазване на следните основни положения:

 • Броя на животните да се съобрази с продуктивното състояние на пасището;
 • Броят, големината и формата на парцелите зависят от периода на възстановяване на тревостоя при сухи условия броя им е от 10 до 17 дни, а при поливни 5-10 дни;
 • Пашата започва при достигане на пасищна зрялост на тревите;
 • Животните престояват във всеки парцел до 6 дни;
 • Пашата приключва при използване на 75% от тревостоя;
 • След всяко използване на парцела се почива 20-30 дни при поливни условия и 40-50 дни при сухи условия.

1.2.3. Комбинирано използване сенокосно и пасищно

 • Редуване по години.
 • Двуполна система, при която площта се разделя на две части, в едната се пасе до края на юли, а в другата се коси, след което начина на ползване на парцелите се сменя.
 1. Като прокари за селскостопански животни до местата за паша да се ползват съществуващите полски пътища.
 2. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата:

3.1. Да не се допуска строителство в мерите и пасищата без промяна на предназначението им с решение на Общински съвет.

3.2. При построяване на навеси следва да се спазват разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

3.3. Да не се разорават и превръщат в обработваема земя нива.

3.4. Кмета на населеното място и специализираните органи да осъществяват контрол за провеждането на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в пасищата и мерите. Мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност, се извършва от и за сметка на ползвателите.

3.5. Почистване от камъни:

 • при равни терени почистването да се извършва ръчно, като се събират на купчинки и след това се изнасят;
 • при стръмни и застрашени от ерозия терени събраните камъни се подреждат на кордони-тераси по хоризонталите на релефа на разстояние от 20 до 100 м.

3.6. Възстановяване на изоставени пасища (чрез умерена паша или косене).

3.7. Почистване от храсти:

 • чрез целенасочена паша;
 • механично почистване чрез изрязване.

3.8. Борба с плевелната растителност:

 • чрез навременна коситба;
 • регулирана паша;
 • окосяване на не опасаната трева.
 1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.
 2. При необходимост, частите от мерите и пасищата, предназначени за изкуствени пасища да се засяват с подходящи тревни смески.
 3. Охрана на наетите мери и пасища от общински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите
 4. Режим на ползване, забрани и ограничения:

7.1. Въвеждат се ограничения за ползване на пасища, включени в Натура 2000.

Забранява се:

 • превръщането на ливади или пасища в обработваеми земи;
 • коситба в размножителния период на птиците;
 • използването на определени торове или средства за растителна защита;
 • унищожаването на видове от флората   късане, изкореняване, изкопаване и сеч;
 • преминаване и престой с моторни средства;
 • паша на животни над допустимия вид и брой;
 • изхвърлянето на селскостопански, битови и други отпадъци в и до синорите.

7.2. За пасища при тревно покритие по-малко от 50% стадата задължително се пренасочват към друго пасище.

7.3. Допуска се минимум 1 коситба за съответната година   до 15 юли за равнинните райони. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

 1. На основание чл. 25, ал.1 от ЗСПЗЗ, общински съвет – Балчик определя такса на декар полагаща се площ от пасища, мери за общо ползване за 2015 год. в размер на 1 лев /един лев/ на декар.

ІІ. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: село Соколово, село Дропла, село Кремена и село Храброво от земеделски стопани, притежаващи животновъдни обекти и отглеждащи пасищни животни, и са заявили желание за общо ползване на пасищата и мерите, като са включени в заверените от кметове или кметски наместници и официалният ветеринарен лекар към БАБХ списъци на желаещите да ползват общинските мери и пасища, които са неразделна част от настоящото решение / Приложение 1/. Неразделна част от настоящото решение са и: данни за физическите блокове и парцелите на пасищата и мерите по землища /Приложение 2./, извадки от кадастралната карта за ползването на мерите и пасищата както и приложения /Таблици 3 и 4/ за корекции по отношение на заявени и налични площи на база отглежданите от стопаните животни.

ІІІ. Приема следните задължения на общината и на ползвателите за поддържането на общинските мери и пасища:

 1. Задължения на общината:

1.1. Да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински мери и пасища от местното население за извеждане на паша на притежаваните от тях животни.

1.2. Да предоставя периодична информация и методически указания на ползвателите, относно необходимите мероприятия по поддържане и опазване на мерите и пасищата.

1.3. Своевременно, след заплатена такса за ползването на пасищата и мерите и при поискване от включените в списъка на желаещите да ползват пасищата и мерите в дадено землище да предостави заверено копие от настоящото решение, което е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители / чл37о, ал.7 от ЗСПЗЗ/.

 1. Задължения на ползвателите:

2.1. Да ползват общинските мери и пасища, предоставени им за общо ползване единствено за паша на притежаваните от тях тревопасни животни;

2.2. Да осигуряват свободен достъп до мерите и пасищата на всички тревопасни животни, отглеждани в населеното място, независимо от техния вид и възраст;

2.3. Да не разорават мерите и пасищата и да не променят предназначението им;

2.4. Да почистват мерите и пасищата от нежелана храстовидна растителност, битови отпадъци и др.;

2.5. Да провеждат борба с агресивни устойчиви растителни видове /орлова папрат, магарешки трън, лопен, чемерика и др./

2.6. Да районират пашата, така че да се избягва преизпасването на тревостоя;

2.7. Да окосяват прорасналата, не изпасана трева;

2.8. Да не се палят сухи треви и храсти в пасището;

2.9. Да опазват пасищата в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност;

2.10. При необходимост да се извършва пръскане с препарати за обезпаразитяване и наторяване;

2.11. Да не се ограждат с какъвто й да е вид заграждение предоставените им мери и пасища;

2.12. При необходимост ползвателя организира за своя сметка охрана на мерите и пасищата след съгласуване с кмета /кметски наместник/ на населеното място.

2.13. При необходимост и при предписание на ветеринарномедицинските органи да извършват ветеринарна профилактика на наетите от тях парцели.

2.14. Да поддържат в добро състояние местата за водопой /където има такива/.

2.15. Да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние за своя сметка.

ІV. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, от 21 общински съветници: 21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на пасища, мери от общинския поземлен фонд под наем по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 796: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, във връзка със Заявления с вх. №№: 94Н-469-1/09.03.2015 год.; 94Т-637-1/09.03.2015 год.; 94А-926-11/09.03.2015 год.; 94К-315-11/09.03.2015 год.; 30-2092-11/09.03.2015 год. и 94Р-687-31/09.03.2015 год., Общински съвет Балчик реши:

І. Дава съгласие да се предоставят за общо ползване пасищата и мерите от ОПФ в землищата на: гр. Балчик, село Гурково, село Тригорци, село Змеево, село Стражица, село Ляхово, село Карвуна, село Дъбрава, село Царичино, село Брястово, село Бобовец, село Безводица, село Рогачево, село Оброчище, село Кранево и село Църква от стопанската 2014/2015 год. /съгласно приложен списък/ под наем или аренда на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм с пазарни оценки за наемната цена от лицензиран оценител. Лицата, подали заявления в законово определения срок декларират, че: нямат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд “Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 21 общински съветници

21 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУППЗ за ПИ № 02508.10.601 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 797: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.10.601 с цел застрояване на “Ов” – /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр. Балчик.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за „Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ № 53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 798: І. На основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА, съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод Ф 32 за захранване на ПИ 53120.107.1 по кадастралната карта на с. Оброчище, Община Балчик” съгласно приложено задание.

ІІ. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

 

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие и разрешение за изменение на ПУП ПРЗ за УПИ V и УПИ VІІІ в кв. 1093 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 799: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава съгласие и разрешава изменение на ПУП ПРЗ за УПИ V и УПИ VІІІ в кв.1093 по плана на гр. Балчик.

 1. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващи действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на разрешение за изработване на ПУП ПЗ за ПИ № 02508.88.392 по кадастралната карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 800: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 02508.88.392 с цел отреждане и застрояване за “Ов” /ваканционно селище/ по кадастралната карта на гр.Балчик.

 1. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 20 общински съветници

20 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване на проект за изменение на ПУП-План за регулация и застрояване за УПИ V складова дейност, УПИ Х за транспорт и паркиране, УПИ VІІ за складова дейност и УПИ VІІІ за складова дейност и РУП за УПИ VІІ за складова дейност и УПИ VІІІ за складова дейност в кв. 119 по плана на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 801: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик одобрява ПУП – План за регулация и застрояване в обхват УПИ ХІ- 93,94 за обществено обслужване в кв.119, УПИ ІХ-94 за обществено обслужване, УПИ Х-95 за обществено обслужване в кв.116, РУП за УПИ ІХ-94 за обществено обслужване , УПИ Х-95 за обществено обслужване в кв.116 и промяна на улична регулация в кв.119 от о.т. 1412, 1413 до о.т. 1414 и между кв.119 и кв.116 от о.т. 1415, 1416, 1417, 1418, 1419 до о.т.1420 и от о.т. 1417, 1421 до о.т. 1422 по плана на гр. Балчик, заедно с предвидения начин на застрояване”.

ІІ. Задължава Кмета на общината в 7 дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем части от имот публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. „Средна гора”, с. Оброчище за поставяне на два броя павилиони за търговска дейност.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 802: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, приета с решение № 238/27.02.2009 г., изменено и допълнено с решение № 748/17.02.2011 г., общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отдадени под наем части от имот – публична общинска собственост, представляващ тротоар на ул. “Средна гора”, с. Оброчище за поставяне на 2 бр. павилиони за извършване на търговска дейност, всеки с площ 10 м2, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

ІІ. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване в размер на 156.00 лв. /сто петдесет и шест лева/, без ДДС, съгласно Тарифа за базисните наемни цени на ОбС – Балчик, за всеки един от обектите.

ІІІ. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. Същите следва да спазват предмета на дейност. Кандидатите могат да участват само за един от обектите.

След сключване на договора за наем, наемателя се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване разрешение за поставяне.

ІV. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия па изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 803: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 2 и чл. 18а от Закона за социално подпомагане, Общински съвет Балчик РЕШИ:

 1. Приема Правилник за организацията, дейността и вътрешния трудов ред на Домашен социален патронаж град Балчик.
 2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на Общински план за младежта за 2015 година в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 804: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта (Обн. – ДВ, бр. 31 от 20.04.2012 г., изм.и доп. ДВ. бр. 68 от 2 Август 2013г. и бр.14 от 20 Февруари 2015г.), Общински съвет Балчик:

 1. Приема Общински план за младежта през 2015 година в община Балчик.
 2. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем на част от ПИ № 02508.86.86 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 100 м2 за поставяне на маси и столове пред ЗХР, чрез провеждане на публично оповестен конкурс

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 805: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, общински съвет Балчик дава съгласието си част от поземлен имот № 02508.86.86 по кад. карта на гр. Балчик – публична общинска собственост, с площ от 100 м2, /целия с площ 881 м2/ за поставяне на маси и столове пред ЗХР, актуван с АОС № 222 от 23.03.1999 г., да бъде отдаден под наем чрез провеждане на публично оповестен конкурс, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/.

 1. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за
  отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс в размер на 1 938.00 лв. /хиляда
  деветстотин тридесет и осем лева/, без ДДС.
 2. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон. След
  провеждане на конкурса, спечелилият кандидат, следва да спазва предмета на дейност, а именно осъществяване на ресторантьорска дейност.
 3. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и

фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за проект на Община Балчик по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 806: На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, и ал.2 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстването на Община Балчик с проектно предложение по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г. общински съвет Балчик РЕШИ:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие Община Балчик да кандидатства с проектното предложение „Отстраняване на последиците от наводнението на територията на Община Балчик, предизвикано от проливните дъждове в периода 19-23 юни 2014 г. „, Фонд „Солидарност” на Европейския съюз, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO001 за щетите от бедствията от 19 юни 2014 г.
 2. Потвърждава, че разходите за съответните операции са за щети, настъпили като пряка последица от бедствието от периода 19-23 юни 2014 г., и не надвишават необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието.
 3. Осигурява собствен принос по проекта в случай на проекти за подобрения на инфраструктурата или в случай, че стойността на разходите надвишава размера на определената безвъзмездна финансова помощ.
 4. Поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 19-23 юни 2014 г.
 5. Поема ангажимент за инвестиране на същия размер средства за други дейности, свързани с преодоляване на последиците от бедствието или превенция на друго такова бедствие (в случай че с безвъзмездната финансова помощ се финансират вече извършени разходи).
 6. Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с подготовката и реализирането на проектното предложение.

ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансова помощ за реализация на Дистриктен проект “Доставка и инсталиране на филтриращи и почистващи системи на питейната вода в училищата на територията на Община Балчик”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 807: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 142, ал. 5,/4/ от ЗПФ и чл.28 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет:

 1. Общински съвет Балчик дава съгласието си да бъде отпусната финансова помощ на „Ротари клуб” гр.Балчик в размер на 2 000 лева за реализация на Дистриктен проект “Доставка и инсталиране на филтриращи и почистващи системи на питейната вода в училищата на територията на Община Балчик”.
 2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2015 г.
 3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на временен безлихвен заем на СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ,,МОРСКИ КЛУБ” ГР. БАЛЧИК, за проект ,,Повишаване качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морските спортове”.

Вносител: Николай Ангелов кмет на общината

РЕШЕНИЕ 808: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 28 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет

 1. Общински съвет Балчик дава съгласие да се отпусне временен безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел ,,Морски клуб” гр. Балчик, до размера на БФП, а именно51 576 лв. с ДДС, за разплащания по проект ,,Повишаване качеството на живот на децата от рибарската област, чрез развитие на морски спортове”.
 2. Срок за възстановяване на временния безлихвен заем, до получаването на окончателното плащане от Изпълнителна Агенция по Рибарство и Аквакултури /ИАРА/.
 3. Временният безлихвен заем да бъде отпуснат за сметка собствените приходи на Община Балчик през 2015 г.
 4. Задължава Кмета на Община Балчик да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата присъстват 18 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”, 1 не гласува

Виктор Лучиянов, Председател на ОбС-Балчик

 

 

Оставете коментар