ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 90, АЛ. 1, Т. 8 ЗОП

Apr 17th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Предмет: Допълнителни СМР на обект “Проектиране, изграждане и реконструкция на футболен стадион в гр.Балчик”
Краен срок за подаване на оферта до 16:00 часа на 11.05.2015 г.
Провеждане на договарянето: 11:00 часа на 13.05.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579 7 1046 За въпроси и допълнителна информация: Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, тел. 0579 71036

Оставете коментар