ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

Apr 17th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, Общински новини

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,Корекция на речното корито на р. Краневска, включително прилежаща структура – мостови съоръжения и пасарелки”
Краен срок за подаване на оферти до 16:00 ч. на 25.04.2015 г
Отваряне на оферти: 10:00 часа на 28.04.2015 г.
Офертите се подават лично или по пощата с обратна разписка, респективно на. куриер, на адреса: 9600, гр. Балчик, пл. “21-ви септември” № 6, Общинска администрация – гр. Балчик
Лице за приемане на оферти: Красимира Костова – мл. експерт Община Балчик, тел. 0579/ 7-10-46.
Отговорни лица за подаване на информация по чл. 22б, ал. 2 от ЗОП: Милен Йорданов – ст. юрисконсулт, телефон 0579 / 71036

Оставете коментар