Слово за Великден

Apr 15th, 2015 | От | Category: ВАЖНА, ЦЪРКОВНИ
ВЕЛИК ДЕН

ВЕЛИК ДЕН

 

„Ден на Въз­к­ре­се­ние е, да про­си­я­ем от тър­же­с­т­во­то и един дру­ги­го да се пре­гър­нем! На те­зи, ко­и­то ни не­на­ви­ж­дат, да ка­жем: бра­тя и вси­ч­ко да им про­с­тим, за­ра­ди Въз­к­ре­се­ни­е­то. И та­ка да въз­к­ли­к­нем: Хри­с­тос въз­к­ръ­с­на от мър­т­ви­те, със смърт смърт­та по­бе­ди, и на те­зи, ко­и­то са в гро­бо­ве­те, жи­вот да­ри!”

/Па­с­хал­ни сти­хи­ри/

В све­ще­на­та и спа­си­тел­на па­с­хал­на нощ от гро­ба на въз­к­ръ­с­на­лия Хри­с­тос въз­сия обил­на ду­хо­в­на све­т­ли­на.! Све­ти Йо­ан Зла­то­уст ни по­у­ча­ва: “Ни­кой да не оп­ла­к­ва сво­я­та бе­д­ност, по­не­же цар­с­т­во­то Бо­жие е от­во­ре­но за вси­ч­ки! Ни­кой да не пла­че за гре­хо­ве­те си, по­не­же из­г­ря про­ще­ние от гро­ба на Спа­си­те­ля! Ни­кой да не се бои от смърт­та, по­не­же Спа­со­ва­та смърт ни ос­во­бо­ди от нея!”

(Из “Сло­во за Па­с­ха”).

Пра­з­ник на пра­з­ни­ци­те, тър­же­с­т­во на тър­же­с­т­ва­та, све­тъл ден на все­мир­на ра­дост – ден, в кой­то ни ста­ва по-ле­ко от вси­ч­ко скръ­б­но, не­из­бе­ж­но съ­пъ­т­с­т­ва­що зем­ния ни жи­вот, вси­ч­ки пе­ча­ли и жи­тей­с­ки не­с­го­ди и се из­пъл­ва­ме с ду­хо­в­на ра­дост.

Ка­к­во за нас мо­же да бъ­де по-све­т­ло и по-ра­до­с­т­но от уве­ре­но­ст­та във ве­ч­ния жи­вот в Хри­с­та и с Хри­с­та? “Аз съм въз­к­ре­се­ни­е­то и жи­во­тът; кой­то вяр­ва в Ме­не, и да ум­ре, ще ожи­вее” (Йо­ан 11:25), уве­ря­ва ни въз­к­ръ­с­на­ли­ят Го­с­под. Вси­ч­ко мра­ч­но в све­та е по­бе­де­но от си­ла­та на все­по­бе­д­но­то Хри­с­то­во въз­к­ре­се­ние, да­ри­ло по­бе­да­та на до­б­ро­то над зло­то, на ис­ти­на­та над не­п­ра­в­да­та, на све­т­ли­на­та над тъм­ни­на­та, на жи­во­та над смърт­та.

Въз­к­ре­се­ни­е­то Хри­с­то­во ни да­ри ис­тин­с­ка сво­бо­да и из­пъл­ни жи­во­та ни със сми­съл и на­де­ж­да. И най-съ­ще­с­т­ве­но­то то от­к­ри­ва пъ­тя към Ве­ч­ния Жи­вот пред все­ки, кой­то е ве­рен на Хри­с­тос и пре­би­ва­ва в Цър­к­ва­та.

Ка­то вяр­ва­ме в Хри­с­та Спа­си­те­ля в Не­го­ви­те кръ­с­т­ни стра­да­ния, смърт и Въз­к­ре­се­ние, ние съ­що сме при­з­ва­ни да про­я­вя­ва­ме лю­бо­в­та, с ко­я­то Той ни оби­к­на и от­да­де Се­бе Си за нас. Да не съ­дим и да си про­ща­ва­ме. За вси­ч­ко да бла­го­да­рим и вся­ко­га да има­ме пред очи кръ­с­т­ни­те стра­да­ния на на­шия Го­с­под, с ко­и­то Той ни из­ку­пи и спа­си.

Не­ка съ­х­ра­ним в ду­ши­те си та­зи бла­го­да­т­на ра­дост от Въз­к­ре­се­ни­е­то на Хри­с­та и с нея пре­въз­мо­г­ва­ме скър­би­те и тру­д­но­с­ти­те на зем­ния ни жи­вот, съ­г­ла­с­но обе­ща­ни­е­то Му: “Аз съм с вас през вси­ч­ки дни до свър­ше­ка на све­та” (Мат. 28:20).

Не­ка въз­к­ръ­с­на­ли­ят Го­с­под Ии­сус Хри­с­тос да об­да­ри вси­ч­ки ни с бла­го­ден­с­т­вие и пре­у­с­пя­ва­не във вси­ч­ки до­б­ри де­ла и на­чи­на­ния!

Честито Възкресение Христово!

ХРИ­С­ТОС ВО­С­К­РЕ­СЕ! ВО­И­С­ТИ­НУ ВО­С­К­РЕ­СЕ!

ЦЪР­КО­В­НО­ТО НА­С­ТО­Я­ТЕЛ­С­Т­ВО ПРИ ХРА­МО­ВЕ ,,СВ.ПРЕП.ПЕ­Т­КА ТЪР­НО­В­С­КА” И ,,СВ.НИ­КО­ЛАЙ МИР­ЛИ­КИЙ­С­КИ ЧУ­ДО­Т­ВО­РЕЦ” ГР.БАЛ­ЧИК ЧЕ­С­ТИ­ТИ ВЪЗ­К­РЕ­СЕ­НИЕ ХРИ­С­ТО­ВО НА ВСИ­Ч­КИ И ИМ ПО­ЖЕ­ЛА­ВА КРЕ­П­КО ЗДРА­ВЕ, БЛА­ГО­ПО­ЛУ­ЧИЕ И ПА­С­ХАЛ­НА РА­ДОСТ!

Оставете коментар