Начало на едно приятелство – между литературните клубове на Балчик и Провадия

Mar 26th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

10

Антоанета Георгиева – ст. експерт в отдел “Култура” в Община Провадия, водеща литературната среща; Николай Мирчев – председател на литературния клуб “Йордан Кръчмаров” – Балчик и Силвия Боева – секретар на НЧ “Алеко Константинов – Провадия                                            

Фото: М. КОСТОВА

По по­ка­на на НЧ „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов” град Про­ва­дия Ли­те­ра­тур­ни­ят клуб, но­сещ име­то на ро­де­ния в Про­ва­дия из­ве­с­тен бъл­гар­с­ки пи­са­тел Цон­чо Ро­дев, ста­на до­ма­кин на 19 март и по­с­ре­щ­на твор­ци от бал­чи­ш­кия ли­те­ра­ту­рен клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров”. Най-на­пред по­се­ти­х­ме бо­га­тия Ис­то­ри­че­с­ки му­зей на гра­да, кой­то съ­ще­с­т­ву­ва от 60 го­ди­ни, пър­ва­та сбир­ка на ко­я­то пра­вят ен­ту­си­а­зи­ра­ни уче­ни­ци от Про­ва­дий­с­ка­та гим­на­зия. Впе­ча­т­ли­х­ме се от мно­го­то по­з­на­ния на уре­д­ни­ка Ми­ле­на Ива­но­ва за ме­с­т­но­то на­ро­д­но твор­че­с­т­во, ет­но­г­ра­фия и ис­то­ри­я­та на до­би­ва­не на Про­ва­дий­с­ка­та ка­мен­на сол в ми­на­ло­то.

По идея на Сил­вия Бо­е­ва, се­к­ре­тар на чи­та­ли­ще­то в Про­ва­дия, сре­ща­та на два­та ли­те­ра­тур­ни клу­ба се съ­с­тоя в Лам­бо­ва­та къ­ща, ко­я­то е па­ме­т­ник на изи­с­ка­на­та про­ва­дий­с­ка ет­но­г­ра­фия.

Ро­си­ца Шал­те­ва на­п­ра­ви ек­с­по­зе за ра­бо­та­та на ли­те­ра­ту­рен клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров” – Бал­чик, раз­ка­за за жи­во­та на па­т­ро­на и из­тъ­к­на бо­га­та­та дей­ност на клу­ба, с пре­д­се­да­тел Ни­ко­лай Мир­чев. Чле­но­ве­те на клу­ба: Цон­ка Си­в­ко­ва, Па­ра­с­ке­ва Ата­на­со­ва, На­дя Ми­те­ва, Ва­лен­тин Шал­тев, До­б­ри До­б­рев, Иван Ста­тев и Све­т­ла­на Ива­но­ва про­че­то­ха свои про­из­ве­де­ния. Съ­що­то на­п­ра­ви­ха и твор­ци­те от Про­ва­дия, ме­ж­ду ко­и­то из­пъ­к­на тре­то­к­ла­с­ни­ч­ка и се­д­мо­к­ла­с­ник от СОУ „Д. Бла­го­ев”, ав­тор­ка­та ве­че на ня­кол­ко сти­хо­с­бир­ки Иве­ли­на Ни­ко­ва, мла­да по­е­те­са, със спе­ци­ал­ност „Фи­зи­ка” и пре­д­се­да­те­лят на клу­ба – за­с­лу­жи­ла­та учи­тел­ка по ли­те­ра­ту­ра Ра­да Ва­си­ле­ва.

По­лу­чи се не­по­в­то­ри­ма по сво­я­та за­ду­ше­в­ност ат­мо­с­фе­ра и се за­ро­ди ед­но трай­но при­я­тел­с­т­во. На­дя­ва­ме се ли­те­ра­тур­ни­те твор­ци от Про­ва­дия да вър­нат ви­зи­та­та в на­шия слън­чев бял град.

Маруся КОСТОВА

12

Членове на литературния клуб “Йордан Кръчмаров” – Балчик на посещение в Историческия музей на гр. Провадия – 19 март 2015 г.                      

Фото: /Б.Т./ 

Коментарите са затворени.