Направете място на пчеларите.

Jan 6th, 2011 | От | Category: В РЕГИОНА

Те го заслужават!

На 10 де­кем­в­ри бал­чи­ш­ки­те най-ви­д­ни пче­ла­ри пра­з­ну­ва­ха ус­пе­ш­на­та пче­лар­с­ка 2010 го­ди­на. Ус­пе­ш­на, за­що­то вси­ч­ки са жи­ви и здра­ви и са ре­а­ли­зи­ра­ли 90 % от сво­я­та про­ду­к­ция, по­лу­че­на, бла­го­да­ре­ние на по­д­ви­ж­но­то пче­лар­с­т­во, да­ло им по-го­ле­ми до­би­ви.
Се­га 95 % от пчел­ни­те ко­ше­ри са за­зе­ме­ни. То­ва е га­ран­ция, че ме­дът през сле­д­ва­ща­та го­ди­на ще бъ­де по-ка­че­с­т­вен, про­из­ве­де­ни­те май­ки – съ­що. До­б­ри­те ре­зул­та­ти са сле­д­с­т­вие и от до­б­ра­та ко­ре­с­пон­ден­ция , ко­я­то има­ме с ко­о­пе­ра­ци­и­те, в чи­и­то по­я­си и ни­ви сме по­с­та­ви­ли пче­ли­ни­те си – спо­де­ля пре­д­се­да­те­лят на Пче­лар­с­ко­то дру­же­с­т­во Сла­в­чо Ко­лев Ива­нов. Той е осо­бе­но горд с мла­де­ж­кия съ­с­тав на Дру­же­с­т­во­то. Бла­го­да­ре­ние на мла­ди­те се из­вър­ши­ха за­ле­си­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия и има мла­де­ж­ки ен­ту­си­а­зъм за по-ви­со­ки по­с­ти­же­ния. От Гор­с­ко­то и от Об­щи­на­та пче­ла­ри­те ис­кат да им се пре­до­с­та­ви мя­с­то, къ­де­то да про­да­ват сво­я­та про­ду­к­ция, за­що­то бал­чи­к­лии ве­че зна­ят да кон­су­ми­рат мед и да го це­нят – про­дъл­жа­ва Сла­в­чо Ко­лев.Над 70 мла­ди пче­ла­ри са убе­де­ни, че ин­же­к­ци­я­та дей­с­т­ва мо­мен­тал­но, но ме­дът дей­с­т­ва фе­но­ме­нал­но и ком­п­ле­к­с­но, ка­к­то ги учи те­х­ни­ят учи­тел. Бъ­де­ще­то е на мла­ди­те. Хляб в пче­лар­с­т­во­то има за вси­ч­ки, ко­и­то же­ла­ят да пра­к­ти­ку­ват то­зи стар бъл­гар­с­ки за­на­ят.
Има още ка­к­во да се же­лае през Но­ва­та 2011 г. Да се ра­бо­ти за здра­во­с­ло­в­ни ко­ше­ри, за по­с­то­я­нен ве­те­ри­на­рен кон­т­рол, за ко­ле­к­ти­в­ни­те по­чи­ни за ку­пу­ва­не на ле­кар­с­т­ва, за на­у­ча­ва­не на все по-но­ви и но­ви не­ща, ка­к­то то­ва пра­вят в Ка­вар­на, къ­де­то пче­ла­ри­те са по-обе­ди­не­ни и по­ве­че по­д­дър­жа­ни от Об­щи­на­та.
Се­га пче­лар­с­ко­то дру­же­с­т­во се го­т­ви за уча­с­тие в „Пче­ло­ма­ния” през м.фе­в­ру­а­ри в Пле­вен.Да им по­же­ла­ем ус­пе­хи през Но­ва­та го­ди­на и да за­е­мат сво­е­то до­с­той­но мя­с­то в бал­чи­ш­ко­то об­ще­с­т­во ка­то про­из­во­ди­те­ли на без­це­нен про­дукт и ка­то но­си­те­ли на ино­ва­ции в та­зи про­фе­сия.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.