Въвежда се лятното часово време

Mar 26th, 2015 | От | Category: ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

На 29 март в 3 ча­са се въ­ве­ж­да ля­т­но­то ча­со­во вре­ме. То­га­ва ча­со­в­ни­ци­те се пре­ме­с­т­ват с един час на­пред. То­ва съ­о­б­щи­ха от Гла­в­на ди­ре­к­ция „На­ци­о­на­лен цен­тър по ме­т­ро­ло­гия“ към Бъл­гар­с­кия ин­с­ти­тут по ме­т­ро­ло­гия.

Връ­ща­не­то към ас­т­ро­но­ми­че­с­ко­то ча­со­во вре­ме ще бъ­де в 4 ча­са на 25 ок­том­в­ри 2015 г., ко­га­то ча­со­в­ни­ци­те ще се вър­нат с един час на­зад.

Вър­те­не­то на стрел­ки­те е офи­ци­ал­но въ­ве­де­но в Ев­ро­па през 1976 г. по ис­ка­не на Фран­ция. Ве­ли­ко­б­ри­та­ния оба­че е пър­ва­та дър­жа­ва, ко­я­то го при­ла­га още през 1908 г. Цел­та би­ла да се из­по­л­з­ва по-ак­ти­в­но дне­в­на­та све­т­ли­на и да се ико­но­ми­са ток.

Смя­на­та на вре­ме­то е осо­бе­но по­пу­ляр­на в зо­ни­те с уме­рен кли­мат, къ­де­то све­т­ла­та част на де­ня има го­ле­ми ко­ле­ба­ния през раз­ли­ч­ни­те се­зо­ни.

У нас та­зи пра­к­ти­ка е въ­ве­де­на през 1979 г. с по­с­та­но­в­ле­ние на Ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет. Спо­ред не­го то­га­ва  на 1 ап­рил, ча­со­в­ни­ци­те се ко­ри­ги­рат с един час на­пред, а на 1 ок­том­в­ри с един час на­зад. А от 1997 г. ве­че сме­ня­ме вре­ме­то ра­но су­т­рин­та в по­с­ле­д­на­та не­де­ля на март и в по­с­ле­д­на­та на ок­том­в­ри.

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.