Номер на сметката: BG15STSA93000022490046 Титуляр е Виталий Дрозда

Mar 26th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

5

 

Виталий Дрозда

На­шен­ци­те в бал­чи­ш­ко­то се­ло Гур­ко­во съ­би­рат па­ри за пър­вия бе­са­ра­б­с­ки бъл­га­рин, кой­то из­бя­га от кон­ф­ли­к­та в Ук­рай­на при тях. Ви­та­лий Дро­з­да ве­че по­ч­ти ме­сец жи­вее в до­ма на Ми­ро­с­лав Мар­чев. “За съ­жа­ле­ние, за да имам ви­за, ми тря­б­ват па­ри, за да мо­га да я пла­тя. Аз по­да­дох за­я­в­ле­ние за ви­за “Д”, ко­я­то да ми по­з­во­ля­ва да ос­та­на тук и да ра­бо­тя и се­мей­с­т­во­то ми да до­й­де при мен. Все­ки ден се чу­вам със се­мей­с­т­во­то ми и ми е мно­го мъ­ч­но – за же­на ми и мал­кия ми син, той е ед­ва на че­ти­ри ме­се­ца”, раз­ка­за мла­ди­ят мъж.

За да по­мо­г­не на Дро­з­да, кме­тът на Гур­ко­во – То­дор Ге­ор­ги­ев, е раз­к­рил бан­ко­ва сме­т­ка, в ко­я­то все­ки мо­же да да­ри спо­ред въз­мо­ж­но­с­ти­те си, за да по­мо­г­не на мла­дия мъж да си пла­ти ви­за­та. “При­я­те­ли, бъл­га­ри, бра­тя и се­с­т­ри!!! Не­ка да по­мо­г­нем на един бе­са­ра­б­с­ки бъл­га­рин, из­бя­гал от мо­би­ли­за­ция за съ­би­ти­я­та в Ук­рай­на, да се съ­бе­ре със сво­е­то се­мей­с­т­во тук в Бъл­га­рия! Не ста­ва въ­п­рос за ня­ка­к­ва го­ля­ма су­ма – 2000 ле­ва, но ги ня­ма, а тря­б­ва да се из­го­т­вят до­ку­мен­ти­те и при­д­ви­ж­ва­не­то на се­мей­с­т­во­то. Не­ка все­ки, кой­то има же­ла­ние – да му по­мо­г­не на ВИ­ТА­ЛИЙ ДРО­З­ДА – IBAN BG15STSA93000022490046 – Бан­ка ДСК”, гла­си при­зи­вът на кме­та във фей­с­бук стра­ни­ца­та на до­б­ру­джан­с­ко­то се­ло.

По ду­ми­те на Дро­з­да си­ту­а­ци­я­та в ро­д­ния му град За­по­ро­жие про­дъл­жа­ва да е зле, бли­з­ки­те му оце­ля­ва­ли тру­д­но за­ра­ди го­ля­ма­та ин­ф­ла­ция и то­ва е и при­чи­на­та да не мо­гат да му по­мо­г­нат със сре­д­с­т­ва. “Оба­ж­да­ха ми се при­я­те­ли, все­ки ме пи­та как съм сти­г­нал до тук, ка­къв е пъ­тят и ка­к­во да на­п­ра­вят”, ка­за още мла­ди­ят мъж. Той ис­к­ре­но бла­го­да­ри на ха­зя­и­на си Ми­ро­с­лав Мар­чев, ко­го­то до­ри на­ри­ча ба­ща. “Той пра­ви вси­ч­ко за мен. Не ме ос­та­вя, пре­ве­ж­да ми, до­ка­то аз уча бъл­гар­с­ки. Не знам как бих се спра­вил, ако не бе­ше то­зи до­бър чо­век”, ка­з­ва още Ви­та­лий.

Верджиния ГЕОРГИЕВА

 

Коментарите са затворени.