Апел за помощ!

Mar 26th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, обяви

Пи­са ми кме­та на се­ло Гур­ко­во, Бал­чи­ш­ко. Пре­ди ня­кол­ко дни са от­к­ри­ли бан­ко­ва сме­т­ка на Ви­та­лий Дро­з­да. В нея ще се съ­би­рат па­ри, с ко­и­то Ви­та­лий ще мо­же да по­к­ри­ва на­ле­жа­щи АД­МИ­НИ­С­Т­РА­ТИ­В­НИ раз­хо­ди. Пре­д­с­тои му пъ­ту­ва­не до Со­фия, за да по­да­де до­ку­мен­ти за бъл­гар­с­ки про­из­ход, а след то­ва – за ви­за и, евен­ту­ал­но, за гра­ж­дан­с­т­во. По­ра­ди фа­к­та, че Ви­та­лий е в Бъл­га­рия с ту­ри­с­ти­че­с­ка ви­за, той не мо­же да ра­бо­ти. Съ­п­ру­га­та му и ед­но­го­ди­ш­ни­ят им син са в Ук­рай­на и ча­кат Ви­та­лий да уре­ди при­с­ти­га­не­то им в Бъл­га­рия. Кме­тът на се­ло­то спо­де­ли, че е на­ме­рил ра­бо­та на Ви­та­лий, но пър­во тря­б­ва да се уза­ко­ни пре­с­то­ят му в Бъл­га­рия. За­то­ва си по­з­во­ля­вам да се обър­на към вас с при­зив за по­мощ. Не е за­дъл­жи­тел­но да из­п­ра­ща­те сто­ти­ци ле­во­ве по сме­т­ка­та – кой­то мо­же, не­ка да­ри су­ма­та, ко­я­то мо­же да си по­з­во­ли. От име­то на Ви­та­лий и се­мей­с­т­во­то му бла­го­да­ря на вси­ч­ки, от­зо­ва­ли се на при­зи­ва.

Ивайло ДЖИЛЯНОВ

Коментарите са затворени.