Архитектурно-парковият комплекс “Двореца” е сред 100-те национални туристически обекта

Mar 26th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА

4

Директорът на ДЦ ДКИ “Двореца” – Балчик – Жени Михайлова получава подаръци от кмета на Община Балчик Николай Ангелов, от главния редактор на в-к “Балчишки телеграф” – Маруся Костова и от Веселин Димитров, който от името на колегите и връчи разкошен букет.    

Фото: А. КОСТОВА

Кой не знае ве­че за „Дво­ре­ца”, след ка­то се про­чу с две­те си би­ле­т­ни ка­си и де­се­ти­ле­т­ния ан­та­го­ни­зъм с Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на и Об­щи­на­та. Сла­ва Бо­гу, Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов  и Об­щин­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция имат се­га мно­го до­б­ри вза­и­мо­о­т­но­ше­ния с  Ми­ни­с­тер­с­т­во на кул­ту­ра­та, към ко­го­то е „Дво­ре­цът” и на­ме­ри­ха в ли­це­то на ди­ре­к­то­ра Же­ни Ми­хай­ло­ва един ди­п­ло­мат, съ­п­ри­ча­с­тен чо­век, кой­то по­з­на­ва от­да­в­на­ш­на­та спра­ве­д­ли­ва об­ще­с­т­ве­на на­с­т­рой­ка на бал­чи­к­лии, че Дво­ре­цът е на Бал­чик. Тя е го­то­ва на по­л­зо­т­вор­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во и ра­бо­ти це­ле­на­со­че­но за из­ди­га­не ав­то­ри­те­та на Бал­чик чрез усър­д­но въз­с­та­но­вя­ва­не и по­д­дър­жа­не на обе­к­ти­те в „Дво­ре­ца”, чрез мо­дер­на по­ли­ти­ка на уве­ли­ча­ва­не на ту­ри­с­то­по­то­ка.  То­ва не ос­та­на не­за­бе­ля­за­но от гра­ж­да­ни­те на Бал­чик и от пре­са­та и днес но­ми­на­ци­я­та на Же­ни Ми­хай­ло­ва за „Об­ще­с­т­ве­ник на го­ди­на­та” е ло­ги­ч­на по­с­ле­ди­ца.

Тру­д­но, но до­б­ра до­го­во­ре­ност по­с­ти­г­на на­с­ко­ро кме­тът Н.Ан­ге­лов със сто­па­ни­те на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на от СУ”Кл.Ох­ри­д­с­ки” Со­фия. Гра­ж­да­ни­те на Об­щи­на Бал­чик ще вли­зат без­п­ла­т­но в „Дво­ре­ца” и Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, сре­щу ли­ч­на кар­та и раз­ре­ши­тел­но от ОбА не са­мо на из­ло­ж­би, кон­цер­ти и дру­ги ме­ро­п­ри­я­тия.

Да, бро­ят на ту­ри­с­ти­те в Ар­хи­те­к­тур­но-пар­ко­вия ком­п­лекс е ва­жен за Дво­ре­ца, за Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на, но пре­ди вси­ч­ко за Об­щи­на Бал­чик, в чий­то двор е ре­зи­ден­ци­я­та, ка­к­то и при­ле­жа­ща­та му ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра. На ор­га­ни­зи­ра­ни­те про­те­с­ти от бал­чи­к­лии :”Вър­не­те ни Дво­ре­ца”се чу­ха пе­ре­ф­ра­зи­ра­ни ду­ми­те на Б.Бо­ри­сов, че то­ва ще ста­не, след ка­то го пре­из­бе­рат. То­ва, оба­че, не се слу­ч­ва. До­ри да бъ­дем три­ум­ви­рат с УБГ и ДКИ КЦ не ни обе­ща­ват.

Какви изводи ще си направим от следното:

По­ве­че от 150 000 ту­ри­с­ти от цял свят са раз­г­ле­да­ли  ар­хи­те­к­тур­ни­те и ис­то­ри­че­с­ки за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в “Дво­ре­ца” в Бал­чик ми­на­ла­та го­ди­на  от­чи­та гор­до ди­ре­к­то­рът на дър­жа­в­ния кул­ту­рен ин­с­ти­тут Же­ни Ми­хай­ло­ва. За­е­д­но с най-мно­го­б­рой­ни­те ле­то­в­ни­ци от Бъл­га­рия, Ру­сия, Ру­мъ­ния, Гер­ма­ния, По­л­ша, Из­ра­ел, скан­ди­на­в­с­ки­те стра­ни, ар­хи­те­к­тур­но-пар­ко­ви­ят ком­п­лекс е раз­г­ле­дан и от ту­ри­с­ти от  Ки­тай, Япо­ния, Ав­с­т­ра­лия. Ня­ма ту­рист и бал­чи­к­лия, кой­то да не се е сни­мал на ка­мен­ния трон в би­в­ша­та ре­зи­ден­ция на ру­мън­с­ка­та кра­ли­ца Ма­рия. Обя­вен за кул­тур­на цен­ност, тро­нът да­ти­ра от II век и е до­не­сен от кра­ли­ца­та от Фло­рен­ция, Ита­лия  по­я­с­ня­ва ав­то­ри­те­т­но ди­ре­к­то­рът на кул­тур­ния цен­тър же­ни Ми­хай­ло­ва, ко­я­то за­е­ма ръ­ко­во­д­на­та длъ­ж­ност за тре­та го­ди­на, а пре­ди то­ва е ра­бо­ти­ла ка­то PR и спе­ци­а­лист по ту­ри­з­ма, ка­к­ва­то спе­ци­ал­ност има от ШУ „К.Пре­с­ла­в­с­ки”.

Бъл­га­ри и чу­ж­ден­ци не про­пу­с­кат да хвър­лят мо­не­та в Сре­бър­ния кла­де­нец, за да се вър­нат от­но­во на жи­во­пи­с­ния бряг, до­ба­вя тя. Кла­де­не­цът, по­л­з­ван от ме­с­т­ни­те хо­ра още  от 1765 г., по­лу­ча­ва име­то си за­ра­ди би­с­т­ра­та, сре­б­ри­с­та и ви­на­ги сту­де­на во­да.

Ви­ла “Ти­хо­то гне­з­до”, Ни­м­фе­у­мът, па­ра­к­ли­сът “Све­та Бо­го­ро­ди­ца”, Мо­с­тът на въз­ди­ш­ки­те съ­що са сред най-по­се­ща­ва­ни­те обе­к­ти в пар­ка. Вси­ч­ки ар­хи­те­к­тур­ни  за­бе­ле­жи­тел­но­с­ти в ком­п­ле­к­са, вклю­чи­тел­но че­ш­ми, ук­ра­се­ни с ка­мен­ни ме­да­льо­ни, же­ле­з­ни по­р­ти, дел­ви, на­д­пи­си са съ­б­ра­ни в ди­ги­та­лен ка­та­лог.

„Мно­го съм ща­с­т­ли­ва да ка­жа, че па­ра­к­ли­сът, кой­то не е ре­с­та­в­ри­ран от 40 го­ди­ни, ве­че при­к­лю­чи с ре­мон­та си – спо­де­ли пред на­шия ве­с­т­ник Же­ни Ми­хай­ло­ва. Сте­но­пи­си­те са из­пи­са­ни в це­лия па­ра­к­лис. Ми­на ко­ми­сия от ек­с­пер­ти ре­с­та­в­ра­то­ри, пре­да­ва­тел­на ко­ми­сия, ко­я­то при­е ра­бо­та­та на из­пъл­ни­те­ли­те. И на­и­с­ти­на с мно­го ви­со­ка оцен­ка бе­ше при­е­та та­зи ра­бо­та, фи­нан­си­ра­на със сре­д­с­т­ва на КЦ. Ра­д­вам се, че па­ра­к­ли­сът „Ус­пе­ние Бо­го­ро­ди­ч­но” ще бле­с­ти в ху­ба­вия си и пре­к­ра­сен вид за на­с­то­я­щия  ту­ри­с­ти­че­с­ки се­зон.

За от­к­ри­ва­не­то му през 1932-34 го­ди­на ид­ват ки­пър­с­ки мо­на­си, ко­и­то но­сят ико­ни, по­да­рък за кра­ли­ца­та, ко­и­то са от 1821 го­ди­на. То­ва са най-уни­кал­ни­те, най-ста­ри­те за­па­зе­ни ико­ни в то­зи ре­ги­он.

Чрез пъл­на­та ре­с­та­в­ра­ция в па­ра­к­ли­са ще бъ­дат вър­на­ти по­з­ла­те­но­то раз­пя­тие и тро­нът, съ­що по­да­рък от ки­пър­с­ки­те мо­на­си, и ко­пие на ико­ни­те. Ори­ги­на­ли­те им ще ос­та­нат в из­ло­ж­бе­на­та за­ла на „Дво­ре­ца”.

„В мо­мен­та сме на етап пред при­к­лю­ч­ва­не на про­ект за тран­с­г­ра­ни­ч­но съ­т­ру­д­ни­че­с­т­во 2007-2013 го­ди­на за гра­дин­с­ко и пар­ко­во из­ку­с­т­во по Чер­но­мо­ри­е­то. То­зи про­ект е ме­ж­ду нас и пар­т­ньо­ри­те – об­щи­на Те­кир­гьол, об­щи­на Бал­чик, Уни­вер­си­те­та „Ови­ди­ус” в ру­мън­с­кия град Кон­с­тан­ца и Со­фий­с­кия уни­вер­си­тет. Ние сме го­то­ви с дей­но­с­ти­те по то­зи про­ект. Ве­че има­ме из­г­ра­де­на Ар­т­га­ле­рия и Ин­фор­ма­ци­о­нен цен­тър по то­зи про­ект.

Ра­бо­тим съ­в­ме­с­т­но с хор”Чер­но­мор­с­ки зву­ци”, ко­и­то про­ве­до­ха своя фе­с­ти­вал, 100-го­ди­ш­ни­на­та си и ко­ле­д­ния си кон­церт  с на­ше съ­дей­с­т­вие. Зна­чим бе­ше му­зи­кал­ни­ят фе­с­ти­вал Мю­зик Кам­пус, Фе­с­ти­ва­лът „Без гра­ни­ци”, „Виа по­н­ти­ка”, Фе­с­ти­ва­лът за къ­со­ме­т­ра­ж­но ки­но, уче­б­ни­те про­г­ра­ми, тийм­бил­дин­ги­те и  кон­г­ре­с­ни­ят  ту­ри­зъм. Пре­д­ви­ж­да­ме из­ло­ж­би на ед­ни мно­го ин­те­ре­с­ни ав­то­ри, ка­къ­в­то е Не­н­ко Бал­кан­с­ки-мла­д­ши; из­ло­ж­ба на те­к­с­тил, не­що, ко­е­то сме ре­ши­ли да ут­вър­дим. Ще има­ме съ­що скул­п­тур­ни из­ло­ж­би, из­ло­ж­би стъ­к­ло, ко­и­то за­по­ч­на­х­ме през та­зи го­ди­на, ве­че в но­ва­та Арт га­ле­рия, ко­я­то ще бъ­де за пла­с­ти­ка и скул­п­ту­ра.

В из­ло­ж­ба­та „Не­пре­хо­д­но­то”, ко­я­то уре­ди­х­ме в град Пле­вен се­га,  уча­с­т­ват 30 ху­до­ж­ни­ка ка­то го­ля­ма част от тях са из­ве­с­т­ни пре­по­да­ва­те­ли в раз­ли­ч­ни ху­до­же­с­т­ве­ни ака­де­мии, ко­и­то са се вдъ­х­но­вя­ва­ли и ри­су­ва­ли в Дво­ре­ца в Бал­чик.

На­г­ра­да на Же­ни Ми­хай­ло­ва връ­чи кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов и я удо­с­тои със зва­ни­е­то „Об­ще­с­т­ве­ник на 2014 г.”

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.