Една полезна за следващите поколения книга: “Пети Дивизион” от Димитър Ялъмов

Mar 26th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

3

Почетният гражданин на град Балчик Мирко Мирков, дългогодишен приятел и колега, писателят Димитър Ялъмов и неговата първа учителка Керанка Генчева.                     

Фото: Маруся КОСТОВА

На 23 март 2015 г. гра­ж­да­ни­те на Бал­чик, до­ш­ли на пре­д­с­та­вя­не­то на кни­га­та на кап.II ранг /оз/ инж.Ди­ми­тър Ялъ­мов „Пе­ти ди­ви­зи­он”, бя­ха из­не­на­да­ни от то­ва спе­ци­ал­но по своя ха­ра­к­тер  про­из­ве­де­ние.  В не­го изо­бил­с­т­ват фа­к­ти от жи­во­та на Бал­чи­ш­ко­то бой­но по­де­ле­ние, част от съ­с­та­ва на Во­ен­но­мор­с­ка ба­за Вар­на. Но и пре­об­ла­да­ват ка­то ярък по­д­текст ми­с­ли­те за от­ми­на­ла­та мла­дост и за­к­ри­то­то по­де­ле­ние. До­ри ка­то пре­д­с­та­вя­ше кни­га­та си, Ди­ми­тър Ялъ­мов с чу­в­с­т­во на съ­жа­ле­ние и от­го­вор­ност за по­ло­же­ния труд на бал­чи­к­лии, по­д­чер­та, че Мел­ни­ца­та е ос­та­ве­на не­до­вър­ше­на, че Мор­с­ка­та га­ра, та­ка­ва ху­ба­ва, е ру­х­на­ла, а от­там ця­ла Бъл­га­рия е тръ­г­ва­ла на пъ­те­ше­с­т­вие с мал­ки­те, ба­в­ни, но ро­ман­ти­ч­ни ко­ра­б­че­та за Ка­вар­на, Вар­на, Не­се­бър и чак до Ца­ре­во. Да не го­во­рим за мъ­ка­та му, че един та­ка дей­с­т­вен еле­мент от про­ти­во­мин­на­та от­б­ра­на на Се­вер­но­то Чер­но­мо­рие – Бал­чи­ш­ки­ят Пе­ти ди­ви­зи­он е ве­че в да­ле­ч­на­та ис­то­рия.

То­ва е на­ка­ра­ло Д.Ялъ­мов да се до­бе­ре и да се ро­ви с дни за дан­ни във Во­ен­ния ар­хив във В.Тър­но­во, да ан­ке­ти­ра ре­ди­ца свои ко­ле­ги, по-ви­с­ши и по-ни­с­ши, дру­га­ри от Мор­с­кия клуб-Бал­чик, ро­д­ни­ни и най-ве­че „жи­ва­та ис­то­рия на Бал­чик” – тъ­с­та си Лю­бен Пен­ков, за да по­с­ти­г­не цел­та си – да уве­ко­ве­чи във вре­ме­то зна­чи­мо­то мя­с­то на ре­ди­ца го­ле­ми мъ­же, до­при­не­с­ли за из­ди­га­не мор­с­ка­та сла­ва на град Бал­чик.

Ка­то „Кни­га на ед­но по­ко­ле­ние” оп­ре­де­ли пи­с­ме­ния труд на Д.Ялъ­мов не­го­ви­ят при­я­тел и съ­ра­т­ник подп./оз/Не­д­ьо Мо­нев. Та­ко­ва че­ти­во за Бал­чик не е пи­са­но до­се­га. Кон­т­ра­а­д­ми­рал /ор/ Кон­с­тан­тин Бо­г­да­нов оп­ре­де­ля кни­га­та ка­то по­ле­з­на за бъ­де­щи­те хо­ра, ко­и­то ще бъ­дат лю­бо­з­на­тел­ни да на­у­чат ка­к­во е би­ло мор­с­ко­то въ­о­ръ­же­ние на Бъл­гар­с­ка­та ар­мия, за пре­въ­о­ръ­жа­ва­не­то и на­к­рая за тле­е­ща­та на­де­ж­да „Че в ед­но по-пер­с­пе­к­ти­в­но бъ­де­ще Бъл­гар­с­ка­та ар­мия и Во­ен­но­мор­с­ки­те си­ли от­но­во ще бъ­дат въз­с­та­но­ве­ни до ни­во, по­з­во­ля­ва­що да от­б­ра­ня­ват те­ри­то­ри­я­та и мор­с­ки­те гра­ни­ци на Ре­пу­б­ли­ка Бъл­га­рия.”

Ини­ци­а­ти­ва­та на Би­б­ли­о­те­ка­та и Ли­те­ра­тур­ния клуб „Йор­дан Кръ­ч­ма­ров”при НЧ”Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки 1870” Бал­чик  да се за­по­з­на­ем с кни­га­та на Д.Ялъ­мов до­ка­за за по­ре­ден път не­об­хо­ди­мо­ст­та от съ­в­ме­с­т­ни кул­тур­ни изя­ви в на­шия град, за кой­то има мно­го да се пи­ше.

За­то­ва ав­то­рът бла­го­да­ри ли­ч­но на се­к­ре­та­ря на чи­та­ли­ще­то Пла­мен Бан­чев, на слу­жи­тел­ки­те в би­б­ли­о­те­ка­та – Иван­ка То­мо­ва, Ма­г­да­ле­на Вър­ба­но­ва и Ма­ри­я­на Ра­де­ва, на пре­д­се­да­те­ля на Ли­те­ра­тур­ния клуб – Ни­ко­лай Мир­чев и на вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи за чу­де­с­но ор­га­ни­зи­ра­на­та сре­ща.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.