СЪОБЩЕНИЕ

Mar 26th, 2015 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

На основание чл.24а , ал.5 и ал.6 от Закона за автомобилните превози (посл.изм. и доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г.), общинските съвети, от 2011година, определят минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по тарифа, валидна за територията на съответната община и я актуализират най-малко веднъж годишно.

Към момента, определените от Общински съвет гр.Балчик цени са както следва:

Минимален размер: дневна тарифа 0.80лв., нощна тарифа 1.10лв.

Максимален размер: дневна тарифа 1.30лв., нощна тарифа 1.70лв.

Във връзка с гореизложеното и предстоящата ежегодна актуализация, до 15.04.2015г., в Община Балчик (стая 105), всички таксиметрови превозвачи и водачи, упражняващи дейността на територията на Община Балчик могат да изразят своето мнение относно минималния и максималния размер на цените на таксиметровите услуги като попълнят анкетна карта.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ

Кмет на Община Балчик

Коментарите са затворени.