Конкурс за отдаване под наем на лекарски кабинети

Mar 26th, 2015 | От | Category: Общински новини, обяви

На основание  чл. 77, ал. 1 и 2 от НОРПУРОИ на ОбС – гр. Балчик, приета с Решение № 238 по Протокол № 27/27.02.2009 г., изм. и доп. с Решение № 748 по Протокол 59/17.02.2011 г. и Решение № 531/27.02.2014 г. по Протокол № 59 на ОбС – Балчик, Решения № 762, 763 и 764 по Протокол № 48 от 13.02.2015 г. на ОбС – Балчик и Заповед № 323/2015 г. на Кмета на Община Балчик.

  1. ОБЯВЯВА процедура за организация и провеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс за отдаване под наем на :

1.1. Помещение, представляващо лекарски кабинет № 203 с площ от 19 м2, находящ се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д – р Златко Петков” № 1.

1.2. Помещение, представляващо лекарски кабинет № 107 с площ от 17,50 м2, с вкл. санитарен възел и 1/8 от кабинети № 103 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/ и № 102 с площ 2,32 м2 /целия с площ 18,55 м2/, всичко с площ 22,14 м2, находящи се в „МЦ І” ЕООД – публична общинска собственост, гр. Балчик, ул. „Д – р Златко Петков” № 1.

1.3. Стоматологичен кабинет с площ от 38 м2, находящ се в „Здравна служба”, с. Сенокос – частна общинска собственост, актувана с АОС № 372 от 2000 г.

  1. Цел на конкурса : отдаване под наем на помещение, предназначено за : по т. 1.1. кабинет по индивидуална специализирана помощ по ендокринология;по т. 1.2. кабинет по индивидуална извънболнична първична медицинска помощ; по т. 1.3. кабинет по първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;
  2. Начална годишна наемна цена :по т. 1.1. 72,96 лв. /седемдесет и два лева и деветдесет и шест стотинки/, без ДДС.

по т. 1.2. 85,02 лв. /осемдесет и пет лева и две стотинки/, без ДДС.по т. 1.3. 145,92 лв. /сто четиридесет и пет лева и деветдесет и две стотинки/, без ДДС.

  1. Срок на договора – 5 години от датата на сключване на договора.
  2. Допускане до конкурса : До участие в публично оповестен неприсъствен конкурс се допускат кандидати, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон и да извършват дейност – осъществяване на : по т.1.1. индивидуална специализирана помощ по ендокринология; по т. 1.2. индивидуална извънболнична първична медицинска помощ; по т. 1.3. първична извънболнична медицинска помощ по дентална медицина;

Същите трябва да спазват предмета на дейност на конкурса, и да не променят предназначението на наетите помещения. Кандидатите не трябва да имат задължения към Община Балчик.

Закупуване на конкурсна документация в размер на 12,00 лв. с вкл. ДДС, всеки работен ден от 19.03.2015 г. до 06.04.2015 г. на касата на ОбА – Балчик.

Крайният срок за приемане на депозит за участие е 06.04.2015 г. до 15,30 ч. и предложение на същата дата до 16.00 ч. в информационния център на ОбА – Балчик, адрес пл.”21-септември” № 6.

Оглед се осигурява след предварителна уговорка и представяне на документ за закупена тръжна документация в отдел “Образование, хуманитарни, социални и стопански дейности”, стая № 105.                 

За справки: тел. 7-10-54 – Веселина Маринова

Коментарите са затворени.